Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội – Đề kiểm tra học kì I môn Hóa học lớp 12 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Đề kiểm tra học kì I môn Hóa học lớp 12 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm để gửi tới quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 12 đang trong quá trình ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi học kì I. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Đề thi được biên soạn gồm 40 câu trắc nghiệm thí sinh làm trong thời gian 50 phút và có đáp án kèm theo, tổng hợp kiến thức môn Hóa học lớp 12 trong học kì 1. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trường THPT Đa Phúc

(Đề thi gồm 2 trang)

(Lưu ý: HS phải ghi mã đề thi vào bài làm)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Hóa học – Lớp 12

Thời gian: 50 phút

Mã đề 105

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 26,8 gam hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp thu được 22,4 lít khí CO2 (đktc). Thành phần % về khối lượng của hai este trong X theo chiều tăng của phân tử khối lần lượt là:

A. 42,25% và 57,75%

B. 55% và 45%

C. 44,78% và 55,22%

D. 50% và 50%

Câu 2: Peptit X và peptit Y có tổng liên kết peptit bằng 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng như Y đều chỉ thu được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X và Y có tỉ lệ mol tương ứng 1: 3 cần dùng 22,176 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy thu được gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí thoát ra khỏi bình có thể tích 2,464 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn E thu được a mol Gly và b mol Val. Tỉ lệ a: b là

A. 1: 2

B. 1: 1

C. 2: 1

D. 2: 3

Câu 3: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron?

A. H2N-[CH2]5-COOH

B. CH2=CH-CN

C. CH2=CH-CH3

D. H2N-[CH2]6-NH2

Câu 4: Trong số các loại polime sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon – 6,6, tơ axetat, tinh bột, xenlulozo. Số polime thiên nhiên là:

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 5: Cho 0,03 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,3M thu được 6,57 gam muối khan. Mặt khác 0,03 mol X tác dụng vừa đủ với 20 gam dung dịch NaOH 6%. Công thức của X là:

See also  Put down nghĩa là gì (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

A. (H2N)2C5H9COOH

B. (H2N)2C4H7COOH

C. H2NC6H12COOH.

D. H2NC5H9(COOH)2

Câu 6: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3NH2, CH3COOCH3, H2NCH2COONH4, CH3COOH3NCH3. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 7: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CHCl-)n là

A. polimetyl metacrylat.

B. polivinyl clorua.

C. polietilen.

D. polistiren.

Câu 8: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Aly với Gly-Ala là:

A. Cu(OH)2/ OH

B. Dung dịch NaCl

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch NaOH

Câu 9: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất với

A. 80,0

B. 67,5

C. 97,5

D. 85,0

Câu 10: Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, NH3, H2NCH2COOH, CH3COOH, H2N(CH2)4CH(NH2)COOH. Số chất làm quỳ tím ẩm đổi sang màu xanh là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 11: Công thức phân tử nào sau đây là của este no, đơn chức, mạch hở?

A. C4H6O2

B. C5H8O2

C. C5H10O2

D. CH2O2

Câu 12: Saccarozơ không có tính chất nào dưới đây?

A. Dạng tinh thể

B. Tan trong nước

C. Có vị ngọt

D. Màu trắng

Câu 13: Trong các chất dưới đây, chất nào là alanin?

A. CH3–CH(NH2)–COOH

B. HOOC-CH2CH(NH2)COOH

C. H2N-CH2-COOH

D. H2N–CH2-CH2–COOH

Câu 14: Hoá chất để phân biệt glucozơ và fructozơ là

A. dd AgNO3/NH3

B. quỳ tím

C. Cu(OH)2

D. dung dịch brom

Câu 15: Chất béo nào sau đây ở điều kiện thường là chất béo rắn

A. (C19H37COO)3C3H5

B. (C17H33COO)3C3H5

C. (C15H31COO)3C3H5

D. (C17H31COO)3C3H5

Câu 16: Dùng 511,365 kg xenlulozơ và 630 kg HNO3 nguyên chất có thể thu được bao nhiêu tấn xenlulozơ trinitrat (biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 20%)?

A. 0,6 tấn

B. 0,5 tấn

C. 0,85 tấn

D. 0,75 tấn

Câu 17: Trong các cặp chất sau, cặp chất nào tham gia phản ứng trùng ngưng?

A. CH2=CH-Cl và CH2=CH-OCO-CH3

B. H2N-CH2-NH2 và HOOC-CH2-COOH

C. CH2=CHCH=CH2 và C6H5-CH=CH2

D. CH2=CHCH=CH2 và CH2=CH-CN

Câu 18: Chất nào dưới đây không thể tham gia phản ứng thuỷ phân?

A. saccarozơ

B. xenlulozơ

C. tinh bột

D. glucozơ

Câu 19: Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?

A. CH3–NH–C2H5

B. CH3-NH2

C. (CH3)2CH–NH2

D. C6H5NH2

Câu 20: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là

A. 17000

B. 15000

C. 13000

D. 12000

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hơi este X thu được hai thể tích khí CO2 ở cùng điều kiện. X là:

See also  Chúc buổi chiều vui vẻ bằng tiếng Anh (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

A. Etyl axetat.

B. Etyl propionat.

C. Metyl fomat.

D. Metyl oxalat.

Câu 22: Chất nào sau đây thuộc đisaccarit?

A. fructozơ

B. glucozơ

C. tinh bột

D. saccarozơ

Câu 23: Chất X có công thức phân tử C4H8O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOCH3.

B. HO-C2H4-CHO.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC2H5.

Câu 24: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A, B cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được 6,8 gam muối duy nhất và 4,04 gam hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nhau. Công thức cấu tạo của 2 este là:

A. C2H3COOCH3 và C2H3COOC2H5

B. HCOOC2H5 và HCOOC3H7

C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

D. HCOOCH3 và HCOOC2H5

Câu 25: Cho 30 gam glyxin vào 400 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 4M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 38,8 gam

B. 73,9 gam

C. 97,0 gam

D. 81,1 gam

Câu 26: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và C2H5OH.

B. CH3COONa và CH3OH.

C. HCOONa và CH3OH.

D. HCOONa và C2H5OH.

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được 16,2 gam H2O và 13,44 lít khí CO2 ở đktc. Công thức phân tử của amin là:

A. C3H9N

B. CH5N

C. C4H9N

D. C2H7N

Câu 28: Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 96o? (Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml).

A. 5,68

B. 4,53

C. 4,30

D. 4,73

Câu 29: Cho các chất sau: axit axetic, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, metyl axetat, glucozơ. Có bao nhiêu chất tác dụng được với Cu(OH)2?

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Câu 30: Cho nước brom dư vào anilin thu được 148,5 gam kết tủa. Giả sử H = 100%. Khối lượng anilin cần dùng là:

A. 41,85g

B. 9,3g

C. 45,81g

D. 41,40g

Câu 31: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Câu 32: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:

A. 8,56 gam.

B. 3,28 gam.

C. 8,2 gam.

D. 10,4 gam.

Câu 33: Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất?

A. (CH3)2NH

B. NH3

C. C6H5NH2

D. CH3NH2

Câu 34: Khi thủy phân hoàn toàn 1 pentapeptit ta thu được các amino axit X, Y, Z, E, F. Còn khi thủy phân một phần thì thu được các đi- và tripeptit XZ, FE, YF, ZY, ZYF. Hãy chọn thứ tự đúng của amino axit tạo thành pentapeptit trên?

A. X – Z – Y – E – F.

B. X – Z – Y – F – E.

C. X – E – Z – Y – F.

D. X – E – Y – Z – F.

See also  Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10-1930) - Đề cương ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam | Bostonenglish.edu.vn

Câu 35: Khối lượng glixerol thu được khi đun nóng 2,225 kg tristearin (có chứa 20% tạp chất) với dung dịch NaOH dư là bao nhiêu kg (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn)?

A. 1,78 kg

B. 0,89 kg

C. 0,184 kg

D. 1,84 kg

Câu 36: Cho 23,6 gam C3H7NH2 tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là:

A. 38,2g.

B. 60,25g.

C. 36,3g.

D. 16,28g.

Câu 37: Khối lượng Ag kết tủa tạo thành khi tiến hành tráng bạc hoàn toàn dung dịch chứa 18 gam glucozơ là:

A. 5,40 gam

B. 10,80 gam

C. 2,16 gam

D. 21,60 gam

Câu 38: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

A. etyl axetat.

B. metyl axetat.

C. metyl propionat.

D. propyl axetat.

Câu 39: Cao su Buna tổng hợp từ monome nào sau đây:

A. CH2=CH2.

B. CH2=CH-CH=CH2.

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH-CH3

Câu 40: PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau: CH4 → C2H2 → CH2 = CHCl → PVC. Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 25% thì thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy để điều chế ra 1 tấn PVC là bao nhiêu (coi khí thiên nhiên có 95% metan)?

A. 2867,2 m3.

B. 3018,1 m3.

C. 1509,05 m3.

D. 2723,8 m3.

(Cho biết: Al = 27, Fe = 56, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Br = 80, Na = 23, K = 39, N = 14, C = 12, Ba = 137, Ag = 108, Cu = 64)

Đáp án đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12

1C 2B 3B 4B 5A 6A 7B 8A 9D 10A
11C 12D 13A 14D 15C 16D 17B 18D 19A 20B
21C 22D 23C 24D 25B 26C 27A 28D 29D 30A
31C 32C 33A 34B 35C 36A 37D 38C 39B 40B

………………

Với 40 câu hỏi trắc nghiệm, bám sát nội dung chương trình học, đề thi học kì 1 hóa 12 được đánh giá khá hay, phù hợp đánh giá năng lực các bạn học sinh. Để có thể đạt kết quả tốt nhất cho bài thi học kì 1 hóa 12, các bạn học sinh cần nắm chắc kiến thức sách giáo khoa, luyện đề và bổ sung kịp thời các dạng bài tập còn hổng.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập
như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply