Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên ĐHSP, Hà Nội năm học 2017 – 2018 – Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI ĐỀ THI HỌC II

TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP Năm học 2017 2018

Môn Toán. Lớp 10

Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ: 215 Đề thi gồm: 02 trang

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Học sinh ghi đề và lập bảng sau vào giấy thi, chọn một trong các phương án A, B, C, D

và viết kết quả vào ô tương ứng với thứ tự của câu.

Câu 1.

Câu 2. Câu 3. Câu 4. Câu 5. Câu 6.

Câu 7.

Câu 8. Câu 9. Câu 10. Câu 11. Câu 12.

Câu 1. Vecto nào sau đây một vecto chỉ phương của đường thẳng

x = 1 + 2t

y = 3 5t

(t R).

A.

~

u = (3;1). B.

~

u = (–5;2). C.

~

u = (1;3). D.

~

u = (2;–5).

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường elip (E):

x

2

3

2

+

y

2

2

2

= 1 hai tiêu điểm

F

1

,F

2

. M điểm thuộc đường elip (E). Giá tr của biểu thức MF

1

+ MF

2

bằng:

A. 5. B. 6. C. 3. D. 2.

Câu 3. Cho π < α <

3π

2

· Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. sin α < 0,cos α < . B. sin α
< 0,cos α > .

See also  C6 trang 69 Lý 9, Nam châm điện được tạo ra như thế nào | Bostonenglish.edu.vn

C. sin α > 0,cos α < . D. sin α > 0,cos α > .

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình x

2

7x + 6 >

A. (–;1) (6;+). B. (–6;–1). C. (1;6). D. (–;1) (6;+).

Câu 5. Biểu thức

1

2

sin α +

3

2

cos α bằng

A. cos

α

π

3

. B. sin

α +

π

3

. C. cos

α +

π

3

. D. sin

α

π

3

.

Câu 6. Biểu thức sin(–α) bằng

A. sin α. B. sin α. C. cos α. D. cos α.

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tâm của đường tròn (C): x

2

+ y

2

4x + 6y 1 =

tọa độ

A. (2;3). B. (2;–3). C. (–2;3). D. (–2;–3).

Câu 8. Cho đồ thị của hàm số y = ax + b

đồ thị hình bên. Tập nghiệm của bất

phương trình ax + b >

A.

b

a

;+

B.

;

b

a

C.

;

b

a

D.

b

a

;+

.

.

Trang 1

Leave a Reply