Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường chuyên Hà Nội Amsterdam có đáp án – Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán có đáp án và lời giải chi tiết | Bostonenglish.edu.vn

Mã đ 326 trang 2/4

Câu 14. Tp nghim ca bất phương trình

2 25

54

x







.

Câu 15. Cho hình nón có bán kính đáy r = 3 và đ dài đường cao h = 4. Din tích xung quanh của hình nón đã

cho bng:

A. 16. B. 36. C. 12. D. 15.

Câu 16. Trong không gian Oxyz, cho đường thng phương trình:

. Vectơ nào sau đây

vectơ chỉ phương của đường thng ?

A.

Câu 17. Giải phương trình:

2

2cos 3cos 1 0.xx

2 ; 2 .

26

x k x k k





2 ; 2 .

3

x k x k k



2 ; 2 .

3

x k x k k



5

2 ; 2 .

66

x k x k k





liên tc trên và có bng xét du ca

là:

A. y = 3. B. y = 2. C. x = 2. D. x = 3.

Câu 21. Ông Bình d định gi vào ngân hàng mt s tin vi lãi sut 6,5% một năm. Biết rng, c sau mi

năm số tin lãi s đưc nhp vào vốn ban đầu. Tính s tin ti thiu x (triệu đồng, x ) ông Bình gi vào

ngân hàng để sau 3 năm số tiền lãi đủ mua mt chiếc xe gn máy tr giá 30 triệu đồng.

A. 140 triệu đồng. B. 154 triệu đồng. C. 150 triệu đồng. D. 145 triệu đồng.

Câu 22. S giao điểm của đồ th hàm s

và đồ th hàm s

là:

A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 23. Số nghiệm có giá trị nhỏ hơn 2 của phương trình:

2

24

4

1

3

3

x

x







là:

A. 2. B. 1. C. 0. D. Nhiều hơn 2.

Câu 24. Cho

6

1.f x dx 

6

23f x x dx





bng:

A. 12. B. 6. C. 18. D. 8.

Câu 27. Trong không gian vi h trc tọa độ Oxyz, cho đim A(1; 2; 5) B(3; 0; 1) Mt phng trung trc

của đoạn AB có phương trình là:

A. 2x y + 3z 5 = 0. B. 2x y + 3z + 5 = 0. C. 4x + y + z + 5 = 0. D. 4x + y 5 = 0.

Câu 28. Trong không gian vi h trc tọa độ Oxyz, cho hai đường thng d: x = 1 + t, y = 3 + 2t, z = 2 5t

1 3 29

: .

2 2 1

x y z

d



Xác định v trí tương đi giữa hai đường thng dd’.

A. d ct d’. B. d chéo d’. C. d song song vi d’. D. d trùng vi d’.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply