Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Cổ Loa, Hà Nội – Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán | Bostonenglish.edu.vn

Câu 17. Cho hình chóp tứ giác đều

độ dài cạnh đáy bằng

, độ dài cạnh bên bằng

.

Cosin của góc giữa cạnh bên và mặt đáy của hình chóp

bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 18. Cho hàm số

xác định, liên tục trên

có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Hỏi hàm số

bao nhiêu điểm cực trị?

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 19. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ th hàm số

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 20. Xét các s thc

thỏa mãn

24

2

log log 8

8

a

b





. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 21. Tìm tập nghiệm

của bất phương trình

1

2

log 2 1 2

x 

A.

15

;

22

S





. B.

15

;

22

S



. C.

5

;

2

S







. D.

5

;

2

S







.

Câu 22. Cho hình trụ bán kính đáy bằng

và thiết diện qua trục của hình trụ là một hình vuông. Diện

See also  Hướng dẫn cách trả về thứ tự ban đầu trước khi sắp xếp bằng sort trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 23. Cho hàm số

tha n

2

2 1 2,

fx x x x x



. Hỏi hàm số

bao nhiêu

điểm cực đại?

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 24. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol

và trục hoành bằng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 25. Số nghiệm nguyên của bất phương trình

1

4 3.2 5

xx



A.

B.

C.

D. Vô số.

Câu 26. Một khối lăng trụ có chiều cao bằng

và diện tích đáy bằng

. Tính thể tích khối lăng trụ.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 27. Giá trị lớn nhất của hàm số

trên đoạn

bằng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply