Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường THPT chuyên KHTN Hà Nội có đáp án chi tiết – Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188

Câu 9 (TH): Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi nhóm gen liên kết?

A. Đột biến lệch bội. B. Đột biến tự đa bội. C. Đột biến dị đa bội. D. Đột biến chuyển

đoạn.

Câu 10 (NB): một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do 2 gen phân li độc lập cùng quy

định theo kiểu tương tác cộng gộp: khi kiểu gen thêm một alen trội thì cây cao thêm 10 cm.

Biết rằng cây thấp nhất chiều cao 80 cm. Theo thuyết, cây cao nhất chiều cao

A. 100 cm. B. 120 cm. C. 160 cm. D. 140 cm.

Câu 11 (NB): Bằng phương pháp nào sau đây thể tạo ra được các dòng cây đơn bội?

A. Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh trong ống nghiệm. B. Lai tế o sinh

dưỡng. C. Cho tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. D. Lai hai dòng thuần

chủng với nhau.

Câu 12 (NB): Bộ ba o sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

See also  Định luật Ôm, Công thức, Cách tính và Điện trở dây dẫn | Bostonenglish.edu.vn

A. 5’AAU3’. B. 5’UGA3’. C. 5’AGU3’. D. 5’GAU3’.

Câu 13 (NB): cây ngô, sự thoát
hơi nước ch yếu diễn ra qua

A. biểu rễ. B. lớp cutin. C. khí khổng. D. mạch rây.

Câu 14 (NB): động vật nhai lại dạ dày 4 ngăn, ngăn nào sau đây chức năng tiêu hóa

prôtêin giống như dạ dày của thú ăn thịt t ăn tạp?

A. Dạ tổ ong B. Dạ múi khế C. Dạ cỏ. D. Dạ sách.

Câu 15 (TH): Biết rằng khoảng cách giữa hai gen 20 cM. Theo thuyết, thể nào sau đây

cho giao tử AB với tỉ lệ 10%

A.

B.

C.

D.

Câu 16 (NB): Theo thuyết pháp nào sau đây của đới con ít loại kiểu gen nhất?

A. Aa × aa. B. Aa × AA. C. aa × AA. D. Aa × Aa

Câu 17 (TH): Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen thế hệ P 0,2AA : 0,4Aa:0,4aa.

Theo thuyết, tần số kiểu gen thế hệ F

1

là:

A. 0,16AA: 0,48Aa : 0,36aa. B. 0,63AA:0,48Aa : 0,16aa.

C. 0,2AA: 0,4 Aa : 0,42aa. D. 0,3AA: 0,2Aa : 0,5aa.

Câu 18 (NB): Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp NST p

tương đồng xảy ra đầu của giảm phân I thể làm phát sinh các loại đột biến nào sau đây:

See also  tr%C3%A1ch%20m%C3%B3c trong tiếng Tiếng Anh - Tiếng Việt-Tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply