Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội lần 2 – Đề thi thử Toán thpt quốc gia 2021 có đáp án | Bostonenglish.edu.vn

Câu 21. Cho hàm số f(x) = e

3x

. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

A.

Z

f(x) dx =

1

3

e

3x

+ C. B.

Z

f(x) dx = 3e

3x

+ C.

C.

Z

f(x) dx = e

3x

+ C. D.

Z

f(x) dx = e

3x

+ C.

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình 2

x

2

1

16

x

A. (0; 4). B. (−∞; 0) (4; +).

C. (−∞; 0] [4; +). D. [0; 4].

Câu 23. Cho hai số phức z = 1 i và w = 7 + 3i. Số phức 2z w tổng phần thực và phần

ảo bằng

A. 10. B. 5. C. . D. 10.

Câu 24. Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời

3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

A.

7

44

. B.

5

12

. C.

1

22

. D.

2

7

.

Câu 25. hiệu z

nghiệm phức phần ảo âm của phương trình z

2

6z + 34 = . Mô-đun

của số phức (1 + i)z

+ 2z

bằng

A. 2

5. B. 2

15. C. 2

85. D. 2

65.

Câu 26. Cho hình nón bán kính đáy 4a, chiều cao 3a. Diện tích xung quanh hình nón đã cho

bằng

A. 15πa

2

. B. 12πa

2

. C. 36πa

2

. D. 20πa

2

.

Câu 27. bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y =

1

3

x

3

mx

2

+ 4x + 2 đồng

biến trên R?

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 28. Với a số thực dương tùy ý, 10

See also  Dhcp Relay Agent Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

2 log a

bằng

A. 20a. B. 2a. C. a

20

. D. a

2

.

Câu 29.

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A

B

C

đáy ABC tam giác vuông

cân tại A, AB = AA

= a (tham khảo hình v bên). Tang của c

giữa đường thẳng BC

và mặt phẳng (ABC) bằng

A.

2. B.

6

3

. C.

2

2

. D.

3

3

.

A C

B

A

C

B

Câu 30. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 2; 1), B(1; 0; 2) và C(0; 2; 1). Mặt phẳng

đi qua A và vuông c với đường thẳng BC phương trình

A. x 2y + z 4 = 0. B. x 2y + z + 4 = .

C. x 2y z 6 = 0. D. x 2y z + 4 = 0.

Câu 31. Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đây phương trình mặt cầu tâm

I(1; 2; 3) và tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz)?

A. (x 1)

2

+ (y 2)

2

+ (z 3)

2

= 4. B. (x 1)

2

+ (y 2)

2

+ (z 3)

2

= 9.

C. (x 1)

2

+ (y 2)

2

+ (z 3)

2

= 1. D. (x 1)

2

+ (y 2)

2

+ (z 3)

2

= 25.

Câu 32. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) = x

3

33x trên đoạn [2; 19] bằng

A. 22

11. B. 58. C. 72. D. 22

11.

Trang 3/6 đề 001

Leave a Reply