Dich từ tiếng Anh sang tiếng Việt | Bostonenglish.edu.vn





PASSWORD Từ điển Người học tiếng Anh-Việt © 2015 K DICTIONARIES LTD

TỪ ĐIỂN BÁN SONG NGỮ KERNERMAN
Dựa trên phương pháp bán song ngữ đối với ngành từ điển học cho người học ngoại ngữ được phát triển bởi Lionel Kernerman.

PASSWORD là một thương hiệu đã được đăng ký và được dùng dưới sự cho phép của Modulo Éditeur.

Tất cả bản quyền đã được đăng ký. Không được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống truy xuất hoặc truyền tải dưới bất cứ một hình thức hoặc phương tiện nào như điện tử, cơ học, sao chép, thu âm hoặc tương tự, mà không được sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền. Chúng tôi đã dành rất nhiều công sức để đánh dấu tất cả những từ ngữ mà chúng tôi tin rằng nó thuộc về thương hiệu. Chúng tôi cũng muốn nêu rõ rằng sự xuất hiện của các từ ngữ trong từ điển này, bất kể đã được đánh dấu hay chưa, đều không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến tình trạng pháp lý của thương hiệu.

See more articles in the category: Wiki
See also  Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết

Leave a Reply