Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol | Bostonenglish.edu.vn

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân.. Bài 5.96 trang 48 sách bài tập (SBT) Hóa học 12 – Bài 21. ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Tính thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân.

Trong quá trình điện phân cation nào có tính oxi hoá mạnh hơn sẽ thu e trước, anion nào có tính khử mạnh hơn sẽ nhường e trước. Trong dung dịch đã cho thứ tự như sau :

– Ở catot: Cu2+ > H+(H2O) > Na+

– Ở anot: Cl > OH(H2O) > SO42-

Ghép các ion thành phân tử để viết pt điện phân. Các ion Cl và Cu2+  điện phân trước

(CuC{l_2}buildrel {dp{rm{dd}}} over
longrightarrow Cu + C{l_2}(1))

0,06mol→      0,06→0,06

(2CuS{O_4} + 2{H_2}Obuildrel {{rm{dpdd}}} over
longrightarrow 2Cu + {O_2} + 2{H_2}S{O_4}) (2)

Quảng cáo

Thời gian cần thiết để điện phân ở (1):  

(m = {{A.I.t} over {n.F}} to t = {{m.n.F} over {A.I}} = {{71.0,06.2.96500} over {2.71}} = 5790(s))

Thời gian còn lại để điện phân (2) là: 9650- 5790= 3860 (s)

Tính khối lượng O2 thu được khi điện phân trong 3860 s:

See also  Tải Phần Mềm Dịch Ngược File .Class Java Từ, Dịch Ngược File Class Sang File Java | Bostonenglish.edu.vn

(eqalign{
& m = {{AIt} over {nF}} = {{32.2.3860} over {4.96500}} = 0,64g cr
& {n_{{O_2}}} = {{0,64} over {32}} = 0,02mol cr} )

Tổng số mol khí thu được ở anot là: 0,06+0,02=0,08 mol

Thể tích khí thu được ở anot là: 0,08.22,4=1,792 (l)

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply