Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4. | Bostonenglish.edu.vn

Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4.. Bài 15.20 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 15 16 17: Tính chất của kim loại và dãy hoạt động hóa học của kim loại

Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4.

a)   Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 3 muối tan.

b)   Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 2 muối tan.

c)    Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 1 muối tan.

Giải thích mỗi trường hợp bằng phương trình hoá học.

Trả lời                                 

a)                       2Al + 3CuSO4 ————> Al2(S04)3 + 3Cu

Quảng cáo

Dung dịch N sau phản ứng chứa 3 muối tan, như vậy có khả năng phản ứng trên chưa kết thúc hoặc lượng nhôm ít nên dung dịch N chứa 3 muối Al2(SO4)3, CuSO4 dư và FeSO4 chưa phản ứng.

b) Dung dịch N sau phản ứng chứa 2 muối tan, nghĩa là lượng AI đã tác dụng hết với CuSO4, nên dung dịch N chứa 2 muối Al2(SO4)3 và FeSO4 còn dư (hoặc chưa phản ứng).

2Al + 3CuS04 ———> A12(S04)3 + 3Cu ( downarrow )

c) Dung dịch N sau phản ứng chứa 1 muối tan, dung dịch sau phản ứng chỉ có Al2(SO4)3, do AI dư hoặc vừa đủ để phản ứng với 2 muối :

See also  Thấu kính hội tụ có tiêu cự f= 20 cm. Vật AB trên trục chính, vuông | Bostonenglish.edu.vn

2Al + 3CuSO4  ——– > Al2(S04)3 + 3Cu ( downarrow )

2AI + 3FeS04 ——-> AI2(S04)3 + 3Fe ( downarrow )

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply