Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O – Fe HNO3 đặc nóng | Bostonenglish.edu.vn

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được bostonenglish biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung các bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10, tính chất Hóa học của Fe và tính chất hóa học HNO3…. cũng như các dạng bài tập quan trọng. Mời bạn tham khảo qua bài viết dưới đây nhé!

fe hno3 đặc

fe hno3 đặc

Bạn đang xem: Fe HNO3 đặc nóng

Fe+ HNO3: Fe tác dụng HNO3 đặc nóng

 Phương trình phản ứng Fe tác dụng HNO3 đặc nóng

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

 Điều kiện phản ứng xảy ra phản ứng Fe và HNO3

HNO3 đặc nóng

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 ↑ + H2O

Xác định sự thay đổi số oxi hóa

Fe+ HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 ↑ + H2O

1x

3x

Fe → Fe+3 + 3e

N+5 + 1e → N+4

Hiện tượng phản ứng xảy ra

Có khí độc màu nâu đỏ thoát ra chính là NO2

Tính chất hóa học cơ bản của sắt

 Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe3O

Với clo: 2Fe + 3Cl2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim.

Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Thông tin chi tiết về phương trình Fe + 6HNO3 → 3H2+ 3NO2 + Fe(NO3)3

Fe + 6HNO3 → 3H2+ 3NO2 + Fe(NO3)3 là Phản ứng oxi-hoá khử, Fe (sắt) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Điều kiện phản ứng để Fe (sắt) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Làm cách nào để Fe (sắt) tác dụng HNO3 (axit nitric)?

cho sắt tác dụng với dung dịch axit nitric.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Fe (sắt) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Fe + 6HNO3 → 3H2+ 3NO2 + Fe(NO3)3 là gì ?

Sắt (Fe) tan dần và sinh ra khí màu nâu đỏ Nito dioxit (NO2).

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Fe + 6HNO3 → 3H2+ 3NO2 + Fe(NO3)3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Fe Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe (sắt) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe (sắt) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe (sắt) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Fe + 6HNO3 → 3H2+ 3NO2 + Fe(NO3)3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình Fe + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2 + Fe(NO3)3

Câu 1. Sắt

Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt (II) ?

A. HNO3 đặc nóng, dư
B. MgSO4
C. CuSO4
D. H2SO4 đặc nóng, dư

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Sắt

Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt (II) ?

A. HNO3 đặc nóng, dư
B. MgSO4
C. CuSO4
D. H2SO4 đặc nóng, dư

Xem đáp án câu 2

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Câu 3. Thể tích NO2

Hoà tan 1,68 gam Fe bằng dung dịch HNO3 đặc nóng (dư), sinh ra V lít khí NO2 (sản phẩm khử
duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,106.
B. 2,24.
C. 2,016.
D. 3,36.

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Bài toán sắt tác dụng với dung dịch axit HNO3

 

Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và 2,4 gam chất rắn. Giá trị của m là

 

A. 8,0.
B. 10,8.
C. 8,4
D. 5,6

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Bài tập về tính chất hóa học của kim loại

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Dung dịch nào sau đây khi lấy dư không thể hòa tan hết X?

 

A. HNO3 loãng
B. NaNO3 trong HCl
C. H2SO4 đặc nóng
D. H2SO4 loãng

Xem đáp án câu 5

Câu 6. Bài toán điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện

 

Cho 1 luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau 1 thời gian thu được 10,44g chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan hết X trng dung dịch HNO3, đặc nóng thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Gía trị của m:

 

A. 10,8
B. 24,0
C. 12,0
D. 16,0

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho Fe tác dụng với HNO3 đặc, nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là

A. N2O.

B. N2.

C. NO2.

D. NO.

Câu 2. Kim loại nào sau đây tác dụng với axit HCl loãng và khí clo không cho cùng loại muối clorua kim loại

A. Zn

B. Cu

C. Al

D. Fe

Câu 3. Những kim lọai nào sau đây đẩy được sắt ra khỏi dung dịch sắt (II) sunfat và bạc ra khỏi bạc Nitrat :

A. Na , Mg , Zn

B. Mg , Zn , Al

C. Fe , Cu , Ag

D. Al , Zn , Pb

Câu 4. Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây?

A. Fe + dung dịch AgNO3

B. Fe + dung dịch Cu(NO3)2

C. FeO + dung dịch HNO3

D. FeS + dung dịch HNO3

Câu 5. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 6. Dãy các phi kim nào sau đây khi lấy dư tác dụng với Fe thì chỉ oxi hoá Fe thành Fe(III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2

Câu 7. Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 thấy sinh ra 0,1 mol NO là sản phẩm khử duy nhất của HNO3 và còn lại 2,6 gam Fe không tan. Giá trị của m là:

A. 5,6

B. 7,2

C. 12

D. 10

Xem đáp án

Đáp án C

Do Fe còn dư nên dung dịch chỉ chứa Fe(NO3)­2

2nFe = 3nNO ⇒ nFe = 3/2 . 0,1 =0,15 mol

mFe = 0,15 . 56 + 2,6 = 12 g

Câu 8. Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư). Sau phản ứng sinh ra V lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 6,72 lít

B. 13,44 lít

C. 3,36 lít

D. 10,08 lít

Xem đáp án

Đáp án A

Fe+ 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

nFe= 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ nNO2 = 3nFe=0,1 x 0,3= 0,3 mol

→ V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

…………………………….

Gửi tới các bạn phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được Bostonenglish biên soạn hoàn thành gửi tới các bạn. Hy vọng tài liệu giúp các bạn biết cách viết và cân bằng phương trình phản ứng, hiện tượng sau phản ứng khi cho Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • fe + hno3 đặc nguội
  • fe + hno3 loãng
  • Cu + HNO3 đặc
  • fe + hno3 
  • fe + hno3 ra no2
  • fe + hno3 đặc loãng
  • fe + hno3 loãng dư
  • cu + hno3 đặc nóng
See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Nên Chọn 20Mhz Hay 40Mhz | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply