Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O – Fe3O4 ra FeCl2 | Bostonenglish.edu.vn

Fe3O4 ra FeCl2

Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl3 + H2O được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng đúng phương trình khi cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit HCl. Sản phẩm sẽ sinh ra 2 muối sắt II, và muối sắt III. Do đó ở phản ứng này rất nhiều bạn học sinh xác định sản phẩm sau phản ứng còn sai.

1. Phương trình phản ứng Fe3O4 tác dụng HCl

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

2. Điều kiện phản ứng Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit HCl

Nhiệt độ

3. Cách thực hiện phản ứng Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit HCl

Cho Fe3O4 vào ống nghiệm, nhỏ 1-2ml dung dịch axit HCl vào ống nghiệm đã bỏ sẵn Fe3O4 rồi đun trên ngọn lửa đèn cồn.

4. Hiện tượng sau phản ứng Fe3O4 tác dụng HCl

Sau phản ứng sinh ra hỗn muối

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phản ứng xảy ra khi đốt cháy sắt trong không khí là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.

D. tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.

See also  Giáo án PowerPoint Tiếng Việt lớp 2 sách Kết nối tri thức (Cả năm) - Bài giảng điện tử lớp 2 sách Kết nối | Bostonenglish.edu.vn

Câu 2. Dãy các phi kim nào sau đây khi lấy dư tác dụng với Fe thì chỉ oxi hoá Fe thành Fe (III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2

Xem đáp án

Đáp án C

2Fe + 3Br2 → 2FeBr3

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3F2 → 2FeF3

Câu 3. Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Cho dãy các chất: KMnO4; Cl2; KOH; Na2CO3; CuSO4, HNO3; Fe; NaNO3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch X là

A. 7

B. 5

C. 4

D. 6

Xem đáp án

Đáp án A

Fe3O4 + HCl dư → dung dịch X gồm: FeCl2; FeCl3; HCl dư.

Vậy dung dịch X tác dụng được với các chất là: KMnO4; Cl2; KOH; Na2CO3; HNO3; Fe; NaNO3

5FeCl2 + KMnO4 + 8HCl → 5FeCl3 + KCl + MnO2↓ + Cl2↑ + 4H2O

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

FeCl2 + KOH → Fe(OH)2↓ + 2KCl

FeCl3 + KOH → Fe(OH)3↓ + 3KCl

HCl + KOH → KCl + H2O

2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2

FeCl2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + 2HCl + NO2 ↑ + H2O

2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

3Fe2+ + NO3 + 4H+ → 3Fe3+ + NO + 2H2O

=> vậy có tất cả 7 chất phản ứng với dd X

Câu 4. Cho 23,2 gam Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được muối sắt có khối lượng là:

A. 48,6 gam

B. 28,9 gam

C. 45,2 gam

D. 25,4 gam

Xem đáp án

Đáp án

nFe3O4 = 23,2: 232 = 0,1 mol

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Mol 0,1 → 0,1 → 0,2

mmuối = mFeCl2 + mFeCl3 = 0,1.127 + 0,2.162,5 = 45,2g

Câu 5. Cho 2,24 gam Fe tác dụng với oxi, thu được 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hoà tan hết X cần thể tích dung dịch HCl 2M là

See also  Tom Clancy'S Ghost Recon Wildlands Full Crack Skidrow Download Torrent | Bostonenglish.edu.vn

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng bảo toàn nguyên tố (mol nguyên tử)

Oxit + HCl → muối clorua + H2O

nHCl = nH = 2.nO = 2.frac{2.left(3,04 - 2,24right)}{16} = 0,1mol

VddHCl2M = 0,1.1000/2 = 50ml

Câu 6. Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây?

A. Fe + dung dịch AgNO3

B. Fe + dung dịch Cu(NO3)2

C. FeO + dung dịch HNO3

D. FeS + dung dịch HNO3

Xem đáp án

Đáp án B:  2Fe + 3Cu(NO3)2 →2Fe(NO3)3 + 3Cu

Câu 7. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, Cu(NO3)2, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Cu(NO3)2 →2Fe(NO3)3 + 3C
u

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 6 gam chất rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175 ml

Câu 9. Dung dịch X gồm 0,2 mol HCl và 0,025 mol Cu(NO3)2. Cho m gam bột Fe vào dung dịch, khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Z gồm hai kim loại có khối lượng 0,4m gam. Giả sử sản phẩm khử HNO3 duy nhất chỉ có NO. Giá trị của m bằng:

A. 20 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Sau phản ứng thu được hỗn hợp gồm 2 kim loại Fe, Cu → H+ và NO3, Cu2+ hết.

Dung dịch chỉ chứa FeCl2: 0,1 mol (bảo toàn Cl = 0,2 mol), Cu: 0,025 mol

⇒ Khối lượng Fe phản ứng là: mFe pư = 0,1. 56 = 5,6 gam

→ 0,4m gam kim loại gồm Fe dư: m – 5,6 (gam) và Cu: 0,025. 64 = 1,6 gam

→ 0,4m = 1,6 + m – 0,1.56 → m = 20 gam.

……………………..

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply