Hàm DMIN, Hướng dẫn sử dụng hàm DMIN trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

Hàm DMIN – Hàm trả về giá trị nhỏ nhất với điều kiện được xác định trước trong 1 cơ sở dữ liệu của bảng tính Excel.

Cú pháp: =DMIN(database, field, criteria).

Trong đó:

  • database: Là cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu ở đây là một danh sách chứa các dữ liệu liên quan, trong đó các hàng thông tin liên quan là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa nhãn cho mỗi cột.
  • field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, có thể nhập tên cột, vị trí cột hoặc thứ tự cột trong bảng dữ liệu.
  • criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Phạm vi ô phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất một giá trị nằm trong tiêu đề cột.

Đừng bỏ qua: các hàm excel cơ bản  bạn cần biết

Ví dụ

Cho bảng dữ liệu sau và tính lương thấp nhất của các nhân viên trong phòng Kinh doanh.

  • Điều kiện: Nhân viên ở phòng Kinh doanh, ta sử dụng công thức: =DMIN(A4:D9;D4;E2:F3)

Vậy là xong!

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

See more articles in the category: Wiki
See also  Hook Up Là Gì - Cùng Làm Quen Với Cụm Từ Lóng To Hook | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply