Hàm IFERROR Trong Excel – Cú Pháp, Cách Sử Dụng Và Ví Dụ | Bostonenglish.edu.vn

Để phân tích dữ liệu một cách mạnh mẽ, bạn có thể phải đánh giá nhiều điều kiện cùng một lúc, có nghĩa là bạn phải xây dựng các phép thử logic phức tạp hơn bằng cách sử dụng nhiều hàm IF trong một công thức. Các công thức ví dụ dưới đây sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thực hiện đúng. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng IF trong các công thức mảng và tìm hiểu những điều cơ bản của hàm IFEFFOR và IFNA. Tất cả sẽ có trong bài viết của bostonenglish nhé!

hàm iferror trong excel

hàm iferror trong excel

Bạn đang xem: Hàm IFERROR Trong Excel 

Công thức hàm IFERROR Excel

Hàm IFERROR có công thức là =IFERROR(value, value_if_error). Trong đó:

 • Value: Đây là đối số cần kiểm tra. Có thể là phép tính, công thức, hàm Excel, là giá trị bắt buộc.
 • Value_if_error: Đây là giá trị trả về mà chỉ định nếu công thức bị lỗi.
 • Giá trị Value_if_error bạn có thể khai báo là khoảng trắng (“”), bằng 0, một dòng thông báo ví dụ “Kết quả lỗi”,…
 • Giá trị Value_if_error được trả về khi công thức trả về giá trị với các kiểu lỗi như: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.

Làm thế nào để sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện:

Nói tóm lại, có thể có 2 loại điều kiện cơ bản – với hàm logic AND và OR. Do đó, hàm IF của bạn nên nhúng một hàm AND và OR để làm phép thử logic tương ứng.

 • Hàm AND . Nếu phép thử logic của bạn chứa hàm AND và Microsoft Excel trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện đều được đáp ứng; Nếu không nó sẽ trả về FALSE.
 • Hàm OR. Trong trường hợp bạn sử dụng hàm OR trong phép thử logic, Excel trả về TRUE nếu đáp ứng được bất kỳ điều kiện nào ; FALSE nếu không.

Xem thêm: Hàm IF và cách sử dụng hàm IF trong Excel

Để minh họa tốt hơn về vấn đề này, chúng ta hãy cùng xem xét một số ví dụ IF với nhiều điều kiện.

Ví dụ 1. Sử dụng IF & AND trong Excel

Giả sử bạn có một bảng với kết quả của hai điểm thi. Điểm số đầu tiên, được lưu trữ trong cột C, phải bằng hoặc lớn hơn 20. Điểm số thứ hai, được liệt kê trong cột D, phải bằng hoặc hơn 30. Chỉ khi nào cả hai điều kiện trên được đáp ứng, thì học sinh mới vượt qua kỳ thi.

Cách dễ nhất để tạo ra một công thức thích hợp là ghi lại điều kiện đầu tiên, và sau đó kết hợp nó trong đối số logic_test của hàm IF:

Điều kiện: AND (B2> = 20, C2> = 30)

Công thức IF / AND: =IF((AND(C2>=20, D2>=30)), “Pass”, “Fail”)

Dễ dàng phải không? Công thức cho biết Excel trả về “Pass” nếu một giá trị cột C> = 20 và giá trị trong cột D> = 30. Nếu không, công thức sẽ trả về “Fail”. Hình dưới đây chứng minh rằng hàm IF / AND của chúng ta là chính xác:

1 - hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện
1 – hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện

Chú ý. Microsoft Excel kiểm tra tất cả các điều kiện trong hàm AND và ngay cả khi một trong các điều kiện đã được kiểm tra đánh giá là FALSE. Điều này là hơi bất thường vì trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, các điều kiện tiếp theo không cần kiểm tra nếu bất kỳ kiểm tra trước đó đã trả về FALSE.

See also  Phí Cis Là Gì - Phí Cic Hãng Tàu | Bostonenglish.edu.vn

Trên thực tế, một công thức IF / AND đúng có thể bị lỗi do tính năng này. Ví dụ, công thức =IF(AND(A2<>0,(1/A2)>0.5),”Good”, “Bad”) sẽ trả lại “lỗi chia cho 0” (# DIV / 0!) Nếu ô A2 bằng 0. Để tránh điều này, bạn nên sử dụng IF lồng ghép :

=IF(A2<>0, IF((1/A2)>0.5, “Good”, “Bad”), “Bad”)

Xem thêm: Bài tập hướng dẫn sử dụng kết hợp hàm IF với một số hàm trong Excel

Ví dụ 2. Sử dụng hàm IF với OR trong Excel

Bạn sử dụng kết hợp các hàm IF & OR theo một cách tương tự. Sự khác biệt từ công thức IF / AND được thảo luận ở trên là Excel trả về TRUE nếu đáp ứng được ít nhất một trong các điều kiện được chỉ định.

Vì vậy, nếu chúng ta sửa đổi công thức trên theo cách sau:

=IF((OR(C2>=20, D2>=30)), “Pass”, “Fail”)

Cột E sẽ có dấu “Pass” nếu điểm số đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 20 hoặc điểm số thứ hai bằng hoặc lớn hơn 30.

Như bạn thấy trong hình bên dưới, những học sinh của chúng ta có cơ hội tốt hơn để vượt qua kỳ thi cuối cùng với các điều kiện như vậy (bạn Scott thật không may mắn khi chỉ thiếu 1 điểm.)

2 - hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện
2 – hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện

Đương nhiên, bạn không bị giới hạn chỉ sử dụng hai hàm AND / OR trong công thức IF của mình. Bạn có thể sử dụng rất nhiều hàm logic theo yêu cầu của công việc, với điều kiện là:

 • Trong Excel 2013, 2010 và 2007, công thức của bạn không nhiều hơn 255 đối số, và tổng chiều dài của công thức không vượt quá 8192 ký tự.
 • Trong Excel 2003 và các bản cũ hơn, bạn có thể sử dụng tối đa 30 đối số và tổng chiều dài của công thức của bạn sẽ không vượt quá 1.024 ký tự.

Ví dụ 3. Sử dụng IF với các hàm AND & OR

Trong trường hợp bạn phải đánh giá dữ liệu dựa trên một vài điều kiện, bạn sẽ phải sử dụng cả hàm AND và OR tại một thời điểm.

Xem thêm: Các hàm Logic trong Excel: And, Or, Xor và Not

Trong bảng trên, giả sử bạn có các tiêu chí sau để đánh giá thành công của học sinh:

 • Điều kiện 1: cột C> = 20 và cột D> = 25
 • Điều kiện 2: cột C> = 15 và cột D> = 20

Nếu một trong hai điều kiện trên được đáp ứng, đánh giá cuối cùng vẫn là đạt, nếu không – không đạti.

Công thức trông có vẻ khó khăn, nhưng chỉ một chốc, bạn sẽ thấy rằng nó không phải khó! Bạn chỉ cần thể hiện hai điều kiện là câu lệnh AND và đính kèm chúng trong hàm OR vì bạn không cần cả hai điều kiện được đáp ứng:

OR(AND(C2>=20, D2>=25), AND(C2>=15, D2>=20)

Cuối cùng, sử dụng hàm OR ở trên như là phép thử logic trong hàm IF và cung cấp các tham số value_if_true và value_if_false. Kết quả là, bạn sẽ nhận được công thức IF có nhiều điều kiện AND / OR:

=IF(OR(AND(C2>=20, D2>=25), AND(C2>=15, D2>=20)), “Pass”, “Fail”)

Hình dưới đây chỉ ra rằng chúng ta có công thức đúng:

3 - hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện
3 – hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện

Sử dụng nhiều hàm IF trong Excel (các hàm IF lồng nhau):

Nếu bạn cần tạo thêm các phép thử logic cho dữ liệu của mình, bạn có thể thêm các câu lệnh IF bổ sung trong các đối số value_if_true và value_if_false của công thức IF của bạn. Các hàm IF này được gọi là các hàm IF lồng nhau và chúng  đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn công thức của bạn trả lại ba kết quả trở lên.

Đây là một ví dụ điển hình: giả sử bạn không chỉ cần đủ điều kiện kết quả của sinh viên như Pass / Fail, mà còn xác định tổng số điểm là “Good“, “Satisfactory” và “Poor“. . Ví dụ:

 • Good: 60 trở lên (> = 60)
 • Satisfactory: từ 40 đến 60 (> 40 và <60)
 • Poor: 40 hoặc ít hơn (<= 40)
See also  Relevant Knowledge Là Gì, Relevant Knowledge Virus Removal | Bostonenglish.edu.vn

Để bắt đầu, bạn có thể thêm một cột bổ sung (E) bằng công thức sau đây để cộng các số trong cột C và D: =C2+D2

4 - hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện
4 – hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện

Và bây giờ, hãy viết một hàm IF lồng nhau dựa trên các điều kiện trên. Đó được coi là một bài thực hành tốt để bắt đầu với điều kiện quan trọng nhất và làm cho cáchàm của bạn càng đơn giản càng tốt. Công thức IF lồng nhau của chúng ta như sau:

=IF(E2>=60, “Good”, IF(E2>40, “Satisfactory”, “Poor “))

Như bạn thấy, chỉ cần một hàm IF lồng nhau là đủ trong trường hợp này. Đương nhiên, bạn có thể tổ chức thêm hàm IF  nếu bạn muốn. Ví dụ:

=IF(E2>=70, “Excellent”, IF(E2>=60, “Good”, IF(E2>40, “Satisfactory”, “Poor “)))

Công thức trên bổ sung thêm một điều kiện – tổng điểm từ 70 điểm trở lên được coi xếp hạng là “ Excellent “.

5 - hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện
5 – hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện

Tổng hợp tài liệu học Excel cơ bản hay nhất 2018

Sử dụng Excel IF trong các công thức mảng

Giống như các hàm Excel khác, IF có thể được sử dụng trong các công thức mảng . Bạn có thể cần một công thức như vậy nếu bạn muốn đánh giá mọi thành phần của mảng khi thực hiện lệnh IF.

Ví dụ, công thức SUM / IF mảng dưới đây thể hiện cách mà bạn có thể tổng hợp các ô trong phạm vi được chỉ định dựa trên một điều kiện nào đó thay vì cộng giá trị thực tế:

=SUM(IF(B1:B5<=1,1,2))

Công thức gán một số “điểm” nhất định cho mỗi giá trị trong cột B – nếu một giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 1, nó tương đương với 1 điểm; Và 2 điểm được gán cho mỗi giá trị lớn hơn 1. Và sau đó,hàm SUM thêm các kết quả của 1 và 2, như thể hiện trong hình dưới đây.

6 - hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện
6 – hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện

Chú ý. Vì đây là một công thức mảng, hãy nhớ nhấn Ctrl + Shift + Enter để nhập chính xác.

Sử dụng hàm IF cùng với các hàm Excel khác

Trước đây trong hướng dẫn này, chúng ta đã thảo luận một vài ví dụ về công thức IF  thể hiện cách sử dụng hàm IF với các hàm logic AND và OR. Bây giờ, chúng ta hãy xem những gì các hàm Excel khác có thể được sử dụng với IF và lợi ích chúng mang lại cho bạn.

Ví dụ 1. Sử dụng IF với hàm SUM, AVERAGE, MIN và MAX

Khi thảo luận các hàm IF lồng nhau , chúng ta đã viết công thức trả về các thứ hạng khác nhau (Excellent, Good, Satisfactory hoặc Poor) dựa trên tổng số điểm của mỗi học sinh. Như bạn thấy, chúng ta đã thêm một cột mới với công thức tính tổng điểm từ các cột C và D.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bảng của bạn có một cấu trúc được xác định trước mà không cho phép sửa đổi? Trong trường hợp này, thay vì thêm cột phụ, bạn có thể thêm các giá trị trực tiếp vào công thức IF của bạn, như sau:

=IF((C2+D2)>=60, “Good”, IF((C2+D2)=>40, “Satisfactory”, “Poor “))

Được rồi, nhưng nếu bảng của bạn chứa nhiều cột điểm, chẳng hạn tới 5 cột khác nhau hoặc nhiều hơn? Tổng hợp rất nhiều con số trực tiếp trong công thức IF sẽ làm cho nó rất dài. Cách thay thế là nhúng hàm SUM trong phép thử logic của IF, như sau:

=IF(SUM(C2:F2)>=120, “Good”, IF(SUM(C2:F2)>=90, “Satisfactory”, “Poor “))

7 - hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện
7 – hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện

Tương tự như vậy, bạn có thể sử dụng các hàm Excel khác để làm phép thử logic trong các công thức IF của bạn:

IF và AVERAGE:

=IF(AVERAGE(C2:F2)>=30,”Good”,IF(AVERAGE(C2:F2)>=25,”Satisfactory”,”Poor “))

Nó trả lại kết quả ” Good ” nếu điểm trung bình trong các cột C: F bằng hoặc lớn hơn 30, ” Satisfactory ” nếu điểm trung bình từ 29 đến 25, và ” Poor ” nếu dưới 25.

See also  Tính chất hoá học của Crom (Cr), Crom oxit và hợp chất của Crom | Bostonenglish.edu.vn

IF và MAX / MIN:

Để tìm điểm cao nhất và thấp nhất, bạn có thể sử dụng các hàm MAX và MIN, tương ứng. Giả sử rằng cột F là cột tổng số điểm, các công thức dưới đây tìm ra kết quả:

MAX: =IF(F2=MAX($F$2:$F$10), “Best result”, “”)

MIN: =IF(F2=MIN($F$2:$F$10), “Worst result”, “”)

Nếu bạn muốn có cả kết quả Min và Max trong cùng một cột, bạn có thể xếp một hàm lồng trong hàm kia, ví dụ:

=IF(F2=MAX($F$2:$F$10) ,”Best result”, IF(F2=MIN($F$2:$F$10), “Worst result”, “”))

8 - hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện
8 – hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện

Theo cách tương tự, bạn có thể sử dụng hàm IF với các hàm bảng tính tuỳ chỉnh của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng nó với các hàm  GetCellColor / GetCellFontColor để trả lại kết quả khác nhau dựa trên màu của một ô.

Ngoài ra, Excel cung cấp một số hàm IF đặc biệt để phân tích và tính toán dữ liệu dựa trên các điều kiện khác nhau.

Ví dụ: để đếm số lần xuất hiện của một giá trị văn bản hoặc số dựa trên một điều kiện duy nhất hoặc nhiều điều kiện, bạn có thể sử dụng COUNTIF và COUNTIFS tương ứng. Để tìm ra một tổng các giá trị dựa trên (các) điều kiện được chỉ định, sử dụng các hàm SUMIF hoặc SUMIFS. Để tính trung bình theo các tiêu chí nhất định, hãy sử dụng AVERAGEIF hoặc AVERAGEIFS.

Xem thêm: Học excel nâng cao online

Ví dụ 2. IF với Hàm ISNUMBER và ISTEXT

Bạn đã biết cách để phát hiện các ô trống và không trống bằng cách sử dụng hàm ISBLANK. Microsoft Excel cung cấp các hàm tương tự để xác định các giá trị văn bản và số – ISTEXT và ISNUMBER.

Đây là ví dụ về hàm IF lồng nhau trả về “text” nếu ô B1 chứa bất kỳ giá trị văn bản nào, “number” nếu B1 chứa một giá trị số, và “blank” nếu B1 trống.

=IF(ISTEXT(B1), “Text”, IF(ISNUMBER(B1), “Number”, IF(ISBLANK(B1), “Blank”, “”)))

9 - hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện
9 – hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện

 

Chú ý. Hãy lưu ý rằng công thức trên hiển thị ” number ” cho các giá trị và ngày tháng. Điều này là do Microsoft Excel lưu trữ các ngày theo dạng số, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1900, tương đương với 1.

Ví dụ 3. Sử dụng kết quả trả về bởi IF trong một hàm Excel khác

Đôi khi, bạn có thể đạt được kết quả mong muốn bằng cách nhúng IF trong một số hàm Excel khác, thay vì sử dụng một hàm khác trong một phép thử logic.

Đây là một cách khác để bạn có thể sử dụng các hàm CONCATINATE và IF cùng nhau:

=CONCATENATE(“You performed “, IF(C1>5,”fantastic!”, “good”))

Tôi tin rằng bạn hầu như không cần bất kỳ lời giải thích nào về công thức nữa, đặc biệt là nhìn vào hình dưới đây:

10 - hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện
10 – hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện

Hàm IFERROR và hàm IFNA

Cả hai hàm – hàm IFEFFOR và IFNA – đều được sử dụng trong Excel để bắt những lỗi trong các công thức. Và cả hai hàm có thể trả về một giá trị đặc biệt mà bạn chỉ định nếu một công thức tạo ra lỗi. Nếu không, kết quả của công thức sẽ được trả lại.

Sự khác biệt là hàm IFEFFOR xử lý tất cả các lỗi Excel, kể cả #VALUE !, # N / A, #NAME ?, #REF !, #NUM !, # DIV / 0 !, và #NULL !. Mặc dù hàmIFNA chỉ chuyên về lỗi # N / A, chính xác như tên của nó vậy.

Cú pháp của các hàm Error như sau.

Hàm IFERROR

IFERROR (value value_if_error)

Hàm IFNA

IFNA (value, value_if_na)

Tham số đầu tiên (giá trị) là đối số được kiểm tra cho một lỗi.

Tham số thứ hai (value_if_error / value_if_na) là giá trị trả lại nếu công thức đánh giá lỗi (bất kỳ lỗi nào trong trường hợp hàm IFEFFOR,  hay lỗi # N / A trong trường hợp của IFNA).

Chú ý. Nếu bất kỳ đối số nào là một ô rỗng, cả hai hàm Error sẽ xử lý nó như một chuỗi rỗng (“”).

Ví dụ sau chứng tỏ việc sử dụng hàm IFERROR vô cùng đơn giản:

=IFERROR(B2/C2, “Sorry, an error has occurred”)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

11 - hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện

11 – hàm If nâng cao: hàm iferror, hàm if nhiều điều kiện

Như bạn thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên, cột D hiển thị số chia của cột B cho cột C. Bạn cũng có thể thấy hai thông báo lỗi trong các ô D2 và D5 vì mọi người đều biết rằng bạn không thể chia một số cho 0.

Trong một số trường hợp, tốt hơn bạn nên sử dụng hàm IF để ngăn chặn một lỗi sau đó ISERROR hoặc ISNA để bắt lỗi. Thứ nhất, đó là một cách nhanh hơn (về CPU) và thứ hai nó là một  cách thực hành lập trình tốt. Ví dụ, công thức IF sau đây tạo ra kết quả tương tự như hàm IFERROR đã trình bày ở trên:

=IF(C2=0, “Sorry, an error has occurred”, B2/C2)

Nhưng tất nhiên, có những trường hợp khi bạn không thể kiểm tra trước tất cả các hàm tham số, đặc biệt là các công thức rất phức tạp, và dự đoán được tất cả các lỗi có thể xảy ra. Trong những trường hợp như vậy, các hàm ISERROR () và IFNA () thực sự có ích.

Một số ứng dụng hàm IFERROR

Một lỗi thông thường mọi người hay gặp đó là lỗi #DIV/0! trong phép chia cho không.

Ví dụ 1: Một cửa hàng bán trái cây có doanh số tháng 5 và tháng 6 như hình dưới. Cửa hàng muốn tính toán doanh số tháng 6 tăng bao nhiêu % so với tháng 5. Tại ô E3, chúng ta sử dụng công thức: =D3/C3-1 và copy công thức cho các ô khác.

Do Vải chưa bán trong tháng 5 nên doanh số bằng 0. Vì vậy, kết quả trả về xuất hiện lỗi #DIV/0!.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phép chia cho 0 xuất hiện lỗi #DIV/0!

Lúc này, chúng ta sẽ sử dụng hàm IFERROR: =IFERROR(D3/C3-1,”Chưa bán trong tháng 5″) và copy công thức cho các ô khác. Kết quả sau đó sẽ hiển thị như hình dưới:

Sử dụng hàm IFERROR để thay giá trị lỗi

Ví dụ 2: Do tình hình Covid-19, công ty quyết định phụ cấp cho nhân viên theo chức vụ tương ứng như bảng 2 (B16:C21). Lúc này, dựa vào danh sách nhân viên cùng với chức vụ có sẵn ở bảng 1, ta sẽ xác định mức phụ cấp tương ứng bằng cách sử dụng hàm VLOOKUP.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Sử dụng hàm VLOOKUP để tính phụ cấp theo chức vụ

Do trong bảng phụ cấp không có giá trị TT nên Excel trả về lỗi #N/A. Vì chức vụ TT không được phụ cấp, nên ta sẽ sử dụng hàm IFERROR để thay giá trị lỗi về “không được phụ cấp” tại ô E4: =IFERROR(VLOOKUP(D4,$B$16:$C$21,2,0),”không được phụ cấp”) và copy công thức cho các ô khác

Sử dụng hàm IFERROR để thay giá trị lỗi

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài tập hàm IFERROR

Bạn tải về file bài tập tại đây.

Trong bài tập dưới, bạn hãy tính điểm trung bình của mỗi thí sinh bằng cách cộng điểm 3 môn và chia cho 3. Nếu giá trị trả về bị lỗi, thay thế bằng “KIỂM TRA LẠI PHÉP TÍNH”

Bài tập tính điểm trung bình của thí sinh

Giải thích và đáp án

Tại ô G3 ta có công thức như sau:

=IFERROR((D3+E3+F3)/3,”KIỂM TRA LẠI PHÉP TÍNH”)​

Giá trị tại D3 + E3 + F3 sẽ không thể trả lại kết quả vì D3 mang giá trị là văn bản “Không thi”, hàm IFERROR sẽ bắt lỗi và trả về kết quả “KIỂM TRA LẠI PHÉP T”

Sau đó bạn sử dụng công thức hàng loạt cho các ô khác.

Đáp án

Những kiến thức bạn đang xem nằm trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới nâng cao dành cho người đi làm của hệ thống Học Excel Online. Trong khóa học này các bạn sẽ được tìm hiểu những kiến thức đầy đủ, có hệ thống về các hàm, các công cụ của Excel, việc ứng dụng các hàm, công cụ đó vào trong công việc. Hiện nay hệ thống có rất nhiều ưu đãi cho bạn khi đăng ký khóa học này. Thông tin chi tiết xem tại:

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Hàm IFERROR
 • hàm iferror(vlookup trong excel)
 • cách dụng hàm iferror(vlookup)
 • Hàm IFERROR trong Google Sheet
 • Hàm IFERROR kết hợp
 • Cách sử dụng hàm IFERROR
 • hàm iferror(index)
 • Hàm IFERROR kết hợp SUM
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply