Hau Sang Ni Created By Li Fang, Chinese Pinyin Lyrics: Hao Xiang Ni | Bostonenglish.edu.vn

*
*
*
*
*
Class & Contact InformationExperience & TestimonialsEnglish–Chinese Dictionary Chinese–English DictionaryRelative WordsBasic Conversation Pronunciation GuideInteractive Chinese BookInteractive Chinese Characters

Basic ConversationEnglishMandarin PinyinGreetings

Hello (How are you?) Ni/ hao/.

Bạn đang xem: Hau sang

Good morning. Zao/shang hao/. -or- Zao/an—. Good afternoon. Xiawu/ hao/. -or- Wu/an—. Good evening. Wan/shang hao/. -or- Wan/an—. Good night. Wan/an—. Good-bye. Zai jian. See you soon. Hui/ tou/ jian. See you later. Yihuir/ jian. See you later. Dai—huir/ jian. See you tomorrow. Ming/tian— jian. I hope to meet you again. Xi—wang wo/men zai jianmian. I’ll miss you. Wo/ hui xiang/nian ni/de. Hello (on the phone) Wei. -or- Wei/. I am American. Wo/ shi Mei/guo/ ren/. My name is ____. Wo/ jiao _____. What is your family name? Gui xing? What is your surname? Ni/ xing shen/me? What is your first name? Ni/ jiao shen/me ming/zi? Nice meeting you. Hen/ gao—xing renshi ni/. I am glad to meet you. Hen/ gao—xing renshi ni/. Glad to meet you. Zhen— gao—xing renshi ni/. It’s been a long time since we last met. Hao/jiu/ mei/ jianle. Long time no see. Hao/jiu/ bu/jian. I am really pleased to see you. Wo/ zhen— gao—xing jiandao ni/. I am very pleased to have met you. Hen/ gao—xing yudao ni/. I’ve brought you a small present. Wo/ gei/ ni/ dailai/ yi/ge xiao/ li/wu. I know a little Chinese. Wo/ hui yidianr/ Zhong—wen/. I don’t understand. Wo/ ting— bu dong/. Can you say that again? Ni/ neng/ zai shuo— yi—bian ma? Say it again. Zai shuo— yi—bian. Please speak more slowly. Qing/ shuo— man yidian/. Excuse me. (I’m sorry.) Dui bu qi/. I’m sorry. Qing/ yuan/liang. I’m sorry. Bao qian. May I ask you a question? Wo/ neng/ wen ni/ yi/ge wenti/ ma? May I ask … Qing/ wen … Please tell me … Qing/ gaosu wo/ … Please tell me how to get to _____ Qing/ gaosu wo/ _____ zen/me zou/.

See also  Đế Chế 3 Việt Hóa | Bostonenglish.edu.vn

Xem thêm: Calculus Là Gì ? Nghĩa Của Từ Calculus Trong Tiếng Việt Calculus (Giải Tích)

Where is _____? _____ zai na/li/? Would you help me? Ni/ neng/ bang— wo/ yi/xia ma? Can I help you? Xu—yao wo/ bang—mang/ ma? What’s the matter? Zen/me hui/ shi? That’s too bad. Zao—le. Can be done. Ke/yi/. -or- Xing/. Can’t be done. Bu ke/yi/. -or- Bu xing/. Thank you. Xiexie. Thank you very much. Shi/fen— gan/xie. -or- Hen/ xiexie ni/. Thank you for all you’ve done for me. Xiexie ni/ wei wo/ suo/ zuode yi/qie. Thank you for your kindness, I appreciate it very much. Xiexie ni/de hao/yi, wo/ xin—ling/le. Thank you for your hospitality. Xiexie ni/de zhao—dai. You’re welcome. Bu/yao keqi. That’s all right. Mei/ guan—xi. OK! Xing/! Good! Hao/! Not good! Bu hao/! Very good! Tai hao/le! Excellent! Hao/ ji/le! Extremely good! Bang ji/le! Wonderful! Tai jing—cai/le! Delicious! Weidao hao/ ji/le! -or- Zhen— hao/chi—. I like _____. Wo/ xi/huan— _____. I don’t like _____. Wo/ bu xi/huan— _____. I like it very much. Wo/ hen/ xi/huan—. I like _____ very much. Wo/ hen/ xi/huan— _____. Won’t do! Bu xing/! Ridiculous! Jian/zhi/ ke/xiao ji/le! That’s too bad! Zhen— zao— gao—! I’m here. Wo/ lai/le. Welcome. Huan—ying/. Please, come in. Qing/ jin. Please, sit down. Qing/ zuo. Make yourself at home. Bu/yao keqi. Excuse me. (Please make way.) Qing/ rang yi/rang. Look out! (Be careful!) Xiao/ xin—!

Shopping

Do you have _____? Ni/ you/ _____ ma? Do you have _____? Ni/ you/ mei/ you/ _____? I want _____. Wo/ yao _____. I don’t want _____. Wo/ bu/ yao _____. This one is very nice. Zhege hen/ hao/. It’s really beautiful. Zhen—shi piaoliang ji/le. I’ll buy this one. Wo/ yao zhege. How much does it cost? Duo—shao/ qian/? It’s too expensive. Tai guile. Can you lower the price a little bit? Neng/ pian/yi yidianr/ ma? I can’t affort it. Wo/ mai/ bu qi/. Sorry, I don’t want this. Dui bu qi/ wo/ bu/yaole. It’s a deal. Cheng/ jiao—le.
See also  Cấu trúc và các dạng câu so sánh trong tiếng Anh đầy đủ nhất | Bostonenglish.edu.vn


  • Hệ điều hành mạng là gì
  • Hệ phái nào sau đây không có kĩ năng nhiệt huyết chiến đấu?
  • Hari won hạnh phúc khi được fan mừng sinh nhật tuổi 35
  • Hari won sinh năm bao nhiêu

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply