Hãy chỉ ra đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đơn của cá | Bostonenglish.edu.vn

– Đường đi hệ tuần hoàn cá: Tim bơm máu vào động mạch, lên hệ thống mao mạch mang, tiếp đó vào động mạch lưng và vào hộ thống mao mạch, sau đó về lĩnh mạch và trở về tim.

Là hệ tuần hoàn kín, đơn vì: Đời sống của cá ở dưới nước và có nước đỡ đệm.

Nhiệt độ nước tương đương với thân nhiệt của cá; nên giảm nhu cầu năng lượng, nhu cầu oxi thấp → Nên nó chỉ cần có 1 vòng tuần hoàn là đủ.

– Đường đi hệ tuần hoàn thú:

+ Vòng tuần hoàn lớn: Máu giàu O2 được tim bơm vào động mạch chủ và các động mạch nhở hơn và đến mao mạch ở các cơ quan, bộ phận để thực hiện trao đổi khí và chất, sau đó máu giàu CO2 di theo tĩnh mạch về tim.

+ Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu giàu CO2 được tim bơm lên phổi để trao đổi khí và trở thành máu giàu O2 quay trở lại tim.

Là hệ tuần hoàn kín, kép vì: Thú là động vật hằng nhiệt, lại sống trong môi trường có nhiểu tác động, đồng thời nó hoạt động rất nhiều → cần nhiều nhiệt hơn. Khi nhu cầu năng lượng nhiều → cần nhiều oxi. Các cơ quan trao đổi khí hoạt động: từ tim máu được phân phối nhanh chóng đến các cơ quan khác trong cơ thể. → Hệ tuần hoàn có 2 vòng tuần hoàn để đáp ứng đủ các nhu cầu ở thú.

See also  Profin Là Gì - Các Yếu Tố Của Ren | Bostonenglish.edu.vn

– Ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn hở: Tuần hoàn kép giúp tăng áp lực máu và tốc độ dòng chảy, máu chảy nhanh, đi xa, tạo ra áp lực thuận lợi cho quá trình trao đổi chất ở mao mạch.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply