Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra: HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP | Bostonenglish.edu.vn

Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra. HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP. * Giải thích sự khác nhau:
– Tỉ lệ % O2 trong khí thở ra thấp rõ rệt do O2: đã khuếch tán từ khí phế nang vào máu mao mạch.

– Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra.

– Quan sát hình 21-4, mô tả sự khuếch tán của O2, và CO2.

* Giải thích sự khác nhau:

– Tỉ lệ % O2 trong khí thở ra thấp rõ rệt do O2: đã khuếch tán từ khí phế nang vào máu mao mạch.

– Tỉ lệ % CO2 trong khí thở ra cao rõ rệt do CO2 dã khuếch tán từ máu mao mạch ra khí phế nang.

– Hơi nước bão hoà trong khí thở ra do dược làm ẩm bởi lớp niêm mạc tiết chất nhày phủ toàn bộ đường dẫn khí.

– Tỉ lệ % N2 trong khí hít vào và thở ra khác nhau không nhiều, ở khí thở ra có cao hơn chút do tỉ lệ O2 bị hạ thấp hẳn. Sự khác nhau này không có ý nghĩa sinh học.

Quảng cáo

* Mô tả sự khuếch tán của O2 và CO2 trong hình 21- 4 SGK:

– Trao đổi khí ở phổi:

+ Nồng độ O2 trong không khí phế nang cao hơn trong máu mao mạch nên O2 khuếch tán từ không khí phế nang vào máu.

See also  Hướng dẫn cách phân quyền trong Google Trang tính (Google Sheets) | Bostonenglish.edu.vn

+ Nồng độ CO2 trong máu mao mạch cao hơn trong không khí phế nang nên CO2  khuếch tán từ máu vào không khí phế nang.

– Trao đổi khí ở tế bào:

+ Nồng độ O2 trong máu cao hơn trong tế bào nên O2 khuếch tán từ máu vào tế bào.

+ Nồng độ CO2 trong tế bào cao hơn trong máu nên CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply