Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V, U1 = 220V…. | Bostonenglish.edu.vn

Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản – Câu 2 trang 48 SGK Công nghệ 12. Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V, U1 = 220V.

Hãy thiết kế một bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cầu với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điot bằng 0,8V,  U1 = 220V.

a) Biến áp

Công suất biến áp: 

P = kp . Utaûi . Itaûi = 1,3 . 4,5 . 0,2 = 1,17 w

Chọn kp  = 1,3

Điện áp ra:

({U_2} = {{({U_t} + Delta {U_{rm{D}}} + Delta {U_{BA}})} over {sqrt 2 }} = {{4,5 + 2.0,8 + 6% .4,5} over {sqrt 2 }} = 4,5V) (*)

U2 : điện áp ra của biến áp khi không tải

             : độ sụt áp trên 2 điôt

              :  Sụt áp bên trong biến áp khi có tải, thường lấy 6%Ut

Quảng cáo

b) Điôt

– Dòng điện định mức của điôt : ({I_D} = {{{k_I}.{I_t}} over 2} = {{10.0,2} over 2} = 1A)

            Chọn hệ số dòng điện kI = 10

-Điện áp ngược : ({U_N} = {k_U}.{U_2}sqrt 2 mathop  = limits^{(*)} 1,8.4,5.sqrt 2  = 11,45V)

            Chọn hệ số kU = 1,8

Thông số của điôt cần chọn ({U_N} ge 11,45V,{I_{dm}} ge 1A,Delta U = 0,8V) . Do không có bảng tra nên ở đây chỉ dừng ở việc tính được các thông số là đủ. (Tham khảo : Có thể chọn loại điôt : 1N1089 có UN = 100 V, Iđm = 5 A, (Delta {U_D} = 0,8V) ).

See also  Tai Game Dit Nhau Xnxx | Bostonenglish.edu.vn

c) Tụ Điện

– để lọc tốt thì chọn tụ có điện dung càng lớn càng tốt và phải chịu được điện áp ({U_2}sqrt 2  = 6,36V) . Chọn tụ lọc có thông số (C = 1000mu F,{U_{dm}} ge 16V) .

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply