Hướng dẫn cách xuất dữ liệu từ Excel ra file Word bằng VBA

Khi tìm hiểu về các ứng dụng của VBA trong Excel, chúng ta thường hay biết tới việc ứng dụng VBA để trích xuất dữ liệu từ file Excel ra các dạng file khác. Một trong những dạng hay gặp là lấy dữ liệu từ file Excel đưa ra file Word. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cách lập trình VBA cho việc này nhé.

xuất dữ liệu ra file excel mới vba

xuất dữ liệu ra file excel mới vba

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách xuất dữ liệu từ Excel ra file Word bằng VBA

Quy trình thực hiện

Trước tiên chúng ta cần hình dung được những việc cần phải làm trong thao tác này:

 • Xác định vùng dữ liệu cần trích xuất: Sheet nào, Range nào
 • Mở Workbook mới (hoặc Workbook sẽ nhận dữ liệu trích xuất)
 • Copy > Paste vùng dữ liệu cần trích xuất vào Workbook vừa mở
 • Đóng Workbook nhận dữ liệu trích xuất lại

Câu lệnh VBA mẫu

Sub ExportData_Test() ‘Trích xuất dữ liệu vào Workbook khác
Dim owb As Workbook
Dim sh As Worksheet
‘Xác định vùng dữ liệu cần trích xuất
Set sh=Sheet1
sh.Range(“A1:F100”).Copy
‘Mở Workbook cần lấy dữ liệu
Set owb=Workbooks.Open(“C:\Test\England.xlsm”)
‘Dán nội dung cần trích xuất vào workbook vừa được mở
owb.Sheets(“Data”).Range(“A1”).PasteSpecial xlPasteValues
‘Đóng Workbook cần lấy dữ liệu, lưu ý là có Save khi đóng
owb.Close True
End Sub
See also  Tự Cao Là Gì - Phân Biệt Tự Tin | Bostonenglish.edu.vn

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Nâng cao

 • Việc mở / đóng workbook khác sẽ cập nhật màn hình, khiến màn hình nhấp nháy => Do đó cần áp dụng thêm lệnh đóng / mở chức năng cập nhật màn hình: Application.ScreenUpdating = True / False
 • Khi mở Workbook có sẵn cần lấy dữ liệu cần xác định rõ đường dẫn tới thư mục chứa Workbook đó + Tên file + Đuôi file cho đúng
 • Khi mở Workbook mới thì có thể thêm lệnh lưu tên cho Workbook đó khi đóng

Việc xử lý dữ liệu trên Excel đôi khi mất nhiều thời gian và công sức khi các dữ liệu có tính lặp đi lặp lại. VBA khắc phục được điểm này. Khi sử dụng VBA trong công việc, bạn có thể rút ngắn thời gian làm việc rất nhiều, có thể từ 01 ngày (nếu xử lý trên Excel) còn 01h (khi xử lý trên VBA). Ngoài ra, VBA còn giúp lập báo cáo tự động và điều khiển các chương trình khác như Word, Power Point, Outlook … giúp biến file Excel của bạn trở thành 1 phần mềm chuyên nghiệp …

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Tạo file excel trong VB

Ví dụ 1: tạo mới excel file và lưu thành file “test1.xlsx” tại thư mục hiện tại.

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sub addExcelFileExample1()
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim currentPath As String
    
    currentPath = Application.ActiveWorkbook.Path
    
    ' add excel file
    Set wb = Workbooks.Add
    ' set ws to sheet1 of wb
    Set ws = wb.Worksheets(1)
    
    ' fill data to column "A1"
    ws.Cells(1, 1) = "Hello VBA!"
    
    ' save file
    With wb
        .SaveAs Filename:=currentPath & "\" & "test1.xlsx"
        .Close
    End With
End Sub

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

See also  Những đoạn văn giới thiệu về bản thân bằng Tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

Ví dụ 2: tạo workbook mới và lưu thành file “test2.xlsx” với định dạng “xlOpenXMLWorkbook” (.xlsx) tại thư mục hiện tại.

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sub addExcelFileExample2()
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim currentPath As String
    
    currentPath = Application.ActiveWorkbook.Path
    
    ' add excel file
    Set wb = Workbooks.Add
    ' set ws to sheet1 of wb
    Set ws = wb.Worksheets(1)
    
    ' fill data to column "A1"
    ws.Cells(1, 1) = "Hello VBA!"
    
    ' save file
    With wb
        .SaveAs Filename:=currentPath & "\" & "test2.xlsx", _
                FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
        .Close SaveChanges:=True
    End With
End Sub

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

 • Tạo file Excel mới bằng VBA
 • Cách xuất dữ liệu ra file Excel
 • Hàm trích xuất dữ liệu trong Excel
 • Cách xuất file Excel
 • Cách xuất file Excel từ Trang tính
 • Xuất dữ liệu từ Excel sang file text
 • Xuất file Excel sang PDF
 • Cách xuất Excel từ cơ sở dữ liệu
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply