Kế hoạch dạy học môn Đạo Đức lớp 2 Kết nối tri thức – Kế hoạch giáo dục lớp 2 | Bostonenglish.edu.vn

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1,2

Quê hương em

Vẻ đẹp quê hương em

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

3,4

Em yêu quê hương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

5,6

Kính trọng thầy giáo,cô giáo và yêu bạn bè

Kính trọng thầy giáo,cô giáo

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

7,8

Yêu quý bạn bè

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

9,10

Quý trọng thời gian

Quý trọng thời gian

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Bổ sung :Tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1. Tiết 1/ 35 phút

Tuần 10,11. Chủ đề: Quý trọng thời gian. Bài :Quý trọng thời gian. Tiết học: 1, 2. Thời lượng 35 phút

11,12

Nhận lỗi và sửa lỗi

Nhận lỗi và sửa lỗi

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 12,13.Chủ đề: Nhận lỗi và sửa lỗi. Bài Nhận lỗi và sửa lỗi. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

13,14

Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

See also  Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá, lưỡng cư, bò sát chim và thú | Bostonenglish.edu.vn

Bảo quản đồ dùng cá nhân

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuấn 14,15.Chủ đề: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình. Bài Bảo quản đồ dùng cá nhân. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

15,16

Bảo quản đồ dùng gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 16,17. Chủ đề: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình. Bài Bảo quản đồ dùng gia đình. Tiết 1,2.Thời gian 35 phút.

17,18

Thể hiện cảm xúc bản thân

Cảm xúc của em

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Bổ sung: Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1. Tiết 1/35 phút

Tuần 19,20. Chủ đề: Thể hiện cảm xúc bản thân. Bài: Cảm xúc của em. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

19,20

Kiềm kế cảm xúc tiêu cực

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35phút,

Tuần 21,22.Chủ đề: Thể hiện cảm xúc bản thân. Bài: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Tiết 1,2.Thời gian 35 phút.

21, 22

Tìm kiếm sự hỗ trợ

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 23,24. Chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ. Bài: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút

23,24

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 25,26. Chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ. Bài: Tìm kiếm

sự hỗ trợ khi ở trường. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút

25,26

See also  Men Là Gì - Nghĩa Của Từ Man | Bostonenglish.edu.vn

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở cộng đồng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Bổ sung :Tuần 27: Ôn tập giữa học kì 2. Tiết 1/ 35 phút

Tuần 28,29. Chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ. Bài: Tìm kiếm

sự hỗ trợ khi ở cộng đồng. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút

27,28

Tuân thủ quy định nơi công cộng

Tìm hiểu quy định nơi công cộng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 30, 31. Chủ đề: Tuân thủ quy định nơi công cộng. Bài: Tìm hiểu quy định nơi công cộng. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

29,30

Em tuân thủ quy định nơi công cộng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 32, 33. Chủ đề: Tuân thủ quy định nơi công cộng. Bài: Em tuân thủ quy định nơi công cộng. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

Bổ sung :Tuần 34: Ôn tập, kiểm tra cuối học kì 2. Tiết 1/ 35 phút

Tuần 35: Ôn tập, kiểm tra cuối học kì 2. Tiết 1/ 35 phút

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply