Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 2 Kết nối tri thức – Kế hoạch giáo dục lớp 2 | Bostonenglish.edu.vn

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Tiết 1: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 2: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 3: Luyện tập/ 35 phút

Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau

Tiết 4: Tia số. Số liền trước, số liền sau/ 35 phút

Tiết 5: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 2

Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Tiết 6: Số hạng. Tổng/ 35 phút

Tiết 7: Số bị trừ, số trừ, hiệu/ 35 phút

Tiết 8: Luyện tập/ 35 phút

Bài 4: Hơn kém nhau bao nhiêu

Tiết 9: Hơn, kém nhau bao nhiêu/ 35 phút

Tiết 10: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 3

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Tiết 11: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 12: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 13: Luyện tập/ 35 phút

Bài 6: Luyện tập chung

Tiết 14: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 15: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 4

Chủ đề 2: Phép cộng phép trừ trong phạm vi 20

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Tiết 16: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20/ 35 phút

Tiết 17: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 18: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 19: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 20: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 5

Bài 8: Bảng cộng (qua 10)

Tiết 21: Bảng cộng/ 35 phút

Tiết 22: Luyện tập/ 35 phút

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Tiết 23: Giải bài toán về thêm một số đơn vị/ 35 phút

Tiết 24: Giải bài toán về bớt một số đơn vị/ 35 phút

Tiết 25: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 6

Bài 10: Luyện tập chung

Tiết 26: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 27: Luyện tập/ 35 phút

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Tiết 28: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20/ 35 phút

Tiết 29: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 30: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 7

Tiết 31: Luyện tập/ 35 phút

Bài 12: Bảng trừ (qua 10)

Tiết 32: Bảng trừ (qua 10)/ 35 phút

Tiết 33: Luyện tập/ 35 phút

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Tiết 34: Giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị/ 35 phút

Tiết 35: Giải bài toán về ít hơn một số đơn vị/ 35 phút

Tuần 8

Tiết 36: Luyện tập/ 35 phút

Bài 14: Luyện tập chung

Tiết 37: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 38: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 39: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 3: Làm quen với khối lượng, dung tích

Bài 15: Ki – lô- gam

Tiết 40: Nặng hơn, nhẹ hơn/ 35 phút

Tuần 9

Tiết 41: Ki – lô- gam/ 35 phút

Tiết 42: Luyện tập/ 35 phút

See also  Quãng Là Gì - Có Bao Nhiêu Quãng 8 Trong Thang Âm Đầy Đủ | Bostonenglish.edu.vn

Bài 16: Lít

Tiết 43: Lít/ 35 phút

Tiết 44: Luyện tập/ 35 phút

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô – gam, Lít

Tiết 45: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô – gam, Lít/ 35 phú
t

Tuần 10

Tiết 46: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô – gam, Lít (tiếp)/ 35 phút

Bài 18: Luyện tập chung

Tiết 47: Luyện tập chung/ 35 phút

Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Tiết 48: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số/ 35 phút

Tiết 49: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 50: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 11

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Tiết 51: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số/ 35 phút

Tiết 52: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 53: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 54: Luyện tập/ 35 phút

Bài 21: Luyện tập chung

Tiết 55: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 12

Tiết 56: Luyện tập/ 35 phút

Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Tiết 57: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số/ 35 phút

Tiết 58: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 59: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 60: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 13

Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Tiết 61: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số/ 35 phút

Tiết 62: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 63: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 64: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 65: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 14

Bài 24: Luyện tập chung

Tiết 66: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 67: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 5: Làm quen với hình phẳng

Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Tiết 68: Điểm, đoạn thẳng/ 35 phút

Tiết 69: Đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng/ 35 phút

Bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Tiết 70: Đường gấp khúc. Hình tứ giác/ 35 phút

Tuần 15

Tiết 71: Luyện tập/ 35 phút

Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng

Tiết 72: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình/ 35 phút

Tiết 73: Vẽ đoạn thẳng/ 35 phút

Bài 28: Luyện tập chung

Tiết 74: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 6: Ngày – giờ, giờ – phút, ngày – tháng

Bài 29: Ngày – giờ, giờ – phút

Tiết 75: Ngày – giờ, giờ – phút/ 35 phút

Tuần 16

Tiết 76: Xem đồng hồ/ 35 phút

Bài 30: Ngày – tháng

Tiết 77: Ngày – tháng/ 35 phút

Tiết 78: Luyện tập/ 35 phút

Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch

Tiết 79: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch/ 35 phút

Tiết 80: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (tiếp)/ 35 phút

Tuần 17

Chủ đề 7: Ôn tập học kì I

Bài 32: Luyện tập chung

See also  Apoptotic Là Gì - Chết Tế Bào Theo Chương Trình | Bostonenglish.edu.vn

Tiết 81: Luyện tập/ 35 phút

Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100

Tiết 82: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20/ 35 phút

Tiết 83: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 84: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100/ 35 phút

Tiết 85: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 18

Bài 34: Ôn tập hình phẳng

Tiết 86: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 87: Luyện tập/ 35 phút

Bài 35: Ôn tập đo lường

Tiết 88: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 89: Luyện tập/ 35 phút

Bài 36: Ôn tập chung

Tiết 90: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 19

Tiết 91: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia

Bài 37: Phép
nhân

Tiết 92: Phép nhân/ 35 phút

Tiết 93: Luyện tập/ 35 phút

Bài 38: Thừa số, tích

Tiết 94: Thừa số, tích/ 35 phút

Tiết 95: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 20

Bài 39: Bảng nhân 2

Tiết 96: Bảng nhân 2/ 35 phút

Tiết 97: Luyện tập/ 35 phút

Bài 40: Bảng nhân 5

Tiết 98: Bảng nhân 5/ 35 phút

Tiết 99: Luyện tập/ 35 phút

Bài 41: Phép chia

Tiết 100: Phép chia/ 35 phút

Tuần 21

Tiết 101: Luyện tập/ 35 phút

Bài 42: Số bị chia, số chia, thương

Tiết 102: Số bị chia, cố chia, thương/ 35 phút

Tiết 103: Luyện tập/ 35 phút

Bài 43: Bảng chia 2

Tiết 104: Bảng chia 2/ 35 phút

Tiết 105: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 22

Bài 44: Bảng chia 5

Tiết 106: Bảng chia 5/ 35 phút

Tiết 107: Luyện tập/ 35 phút

Bài 45: Luyện tập chung

Tiết 108: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 109: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 110: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 23

Tiết 111: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 112: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 9: Làm quen với hình khối

Bài 46: Khối trụ, khối cầu

Tiết 113: Khối trụ, khối cầu/ 35 phút

Tiết 114: Luyện tập/ 35 phút

Bài 47: Luyện tập chung

Tiết 115: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 24

Tiết 116: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 10: Các số trong phạm vi 1000

Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Tiết 117: Đơn vị, chục, trăm, nghìn/ 35 phút

Tiết 118: Luyện tập/ 35 phút

Bài 49: Các số tròn trăm, tròn chục

Tiết 119: Các số tròn trăm/ 35 phút

Tiết 120: Các số tròn chục/ 35 phút

Tuần 25

Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục

Tiết 121: So sánh các số tròn trăm, tròn chục/ 35 phút

Tiết 122: Luyện tập/ 35 phút

Bài 51: Số có ba chữ số

Tiết 123: Số có ba chữ số/ 35 phút

Tiết 124: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 125: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 26

Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Tiết 126: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị/ 35 phút

Tiết 127: Luyện tập/ 35 phút

Bài 53: So sánh các số có ba chữ số

Tiết 128: So sánh các số có ba chữ số/ 35 phút

Tiết 129: Luyện tập/ 35 phút

Bài 54: Luyện tập chung

Tiết 130: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 27

Tiết 131: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 11: Độ dài và đơn vị đo độ dài. Tiền Việt Nam

See also  Hướng dẫn cách chia nội dung theo cột và tách trang trong Word | Bostonenglish.edu.vn

Bài 55: Đề – xi – mét. Mét. Ki-lô-mét

Tiết 132: Đề – xi – mét. Mét/ 35 phút

Tiết 133: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 134: Ki-lô-mét/ 35 phút

Bài 56: Giới thiệu Tiền Việt Nam

Tiết 135: Giới thiệu Tiền Việt Nam/ 35 phút

Tuần 28

Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài

Tiết 136: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài/ 35 phút

Tiết 137: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài (tiếp)/ 35 phút

Bài 58: Luyện tập chung

Tiết 138: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 139: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 12: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 59: Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000

Tiết 140: Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000/ 35 phút

Tuần 29

Tiết 141: Luyện tập/ 35 phút

Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm v
i 1000

Tiết 142: Phép cộng (có nhớ)trong phạm vi 1000/ 35 phút

Tiết 143: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 144: Luyện tập/ 35 phút

Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Tiết 145: Phép trừ (không nhớ)trong phạm vi 1000/ 35 phút

Tuần 30

Tiết 146: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 147: Luyện tập/ 35 phút

Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

Tiết 148: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000/ 35 phút

Tiết 149: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 150: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 31

Tiết 151: Luyện tập/ 35 phút

Bài 63: Luyện tập chung

Tiết 152: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 153: Luyện tập/ 35 phút

Chủ đề 13: Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất

Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Tiết 154: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu/ 35 phút

Bài 65: Biểu đồ tranh

Tiết 155: Biểu đồ tranh/ 35 phút

Tuần 32

Tiết 156: Luyện tập/ 35 phút

Bài 66: Chắc chắn, có thể, không thể

Tiết 157: Chắc chắn, có thể, không thể/ 35 phút

Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Tiết 158: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu/ 35 phút

Chủ đề 14: Ôn tập cuối năm

Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Tiết 159: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 160: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 33

Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Tiết 161: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 162: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 163: Luyện tập/ 35 phút

Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Tiết 164: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 165: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 34

Tiết 166: Luyện tập/ 35 phút

Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Tiết 167: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 168: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 169: Luyện tập/ 35 phút

Bài 72: Ôn tập hình học

Tiết 170: Luyện tập/ 35 phút

Tuần 35

Tiết 171: Luyện tập/ 35 phút

Bài 73: Ôn tập đo lường

Tiết 172: Luyện tập/ 35 phút

Tiết 173: Luyện tập/ 35 phút

Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng

Tiết 174: Luyện tập/ 35 phút

Bài 75: Ôn tập chung

Tiết 175: Luyện tập/ 35 phút

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply