Khóa học Trọn bộ SQL cơ bản qua 500 câu truy vấn dành cho người mới bắt đầu

Chương 01

0101 – Chú ý thực hiện trước khi học

Chương 02

0201 – Làm quen với cấu trúc bảng dữ liệu

0202 – Viết câu SQL truy vấn dữ liệu đầu tiên của bạn

0203 – Cách viết SQL truy vấn dữ liệu từ Workbook, Named Range

0204 – Bài tập luyện viết SQL

0205 – Truy vấn dữ liệu từ một vùng dữ liệu trên bảng tính

0206 – Truy vấn dữ liệu từ scoped Named Range trong Excel

0207 – Truy vấn dữ liệu từ bảng dữ liệu không có dòng tiêu đề

0208 – Đặt tên lại cột kết quả bằng từ khóa AS

0209 – Đặt tên lại cột kết quả kể cả khi tiêu đề đã tồn tại

0210 – Sử dụng fully-qualified name trong SQL, đặt alias cho bảng

Chương 03

0301 – Sắp xếp dữ liệu theo một cột

0302 – Sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột

0303 – Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự đảo ngược với từ khóa DESC

0304 – Cách sắp xếp dữ liệu khi dữ liệu nguồn không có tiêu đề

0305 – Lưu ý khi sử dụng alias của cột trong order by

0306 – Sử dụng TOP để giới hạn những kết quả trả về

0307 – Xử lý vấn đề với TOP 1

0308 – Trả về số dòng dữ liệu theo tỉ lệ phần trăm

0309 – Sử dụng Distinct trong SQL

0310 – Sử dụng Distinct với nhiều cột

Chương 04

0401 – Khởi động với Where clause

0402 – Luyện tập Where clause

0403 – Sử dụng Where Clause để lọc kết quả kinh doanh

0404 – Ứng dụng trong việc kiểm tra dữ liệu input

0405 – Lọc tên phim theo tiêu đề, theo thứ tự trong bảng chữ cái

0406 – Sử dụng Where Clause và toán tử LIKE

0407 – Sử dụng Where Clause với nhiều điều kiện – AND

See also  Học Chay Là Gì - Đọc Hiện Tượng Học Chay, Học Vẹt | Bostonenglish.edu.vn

0408 – Sử dụng Where Clause với nhiều điều kiện – OR

0409 – Sử dụng Where Clause – lồng ghép nhiều điều kiện, viết code dễ nhìn

0409 – Sử dụng Where Clause – lồng ghép nhiều điều kiện AND, OR

0410 – Sử dụng Where Clause kết hợp với toán từ IN để rút gọn code SQL

0411 – Sử dụng IN với dữ liệu text

0412 – Sử dụng NOT IN để lọc dữ liệu

0413 – Sử dụng toán tử BETWEEN để viết code SQL đơn giản hơn

0414 – Sử dụng NOT BETWEEN để lọc dữ liệu ngoài khoảng

0415 – Sử dụng BETWEEN với dữ liệu dạng Text

0416 – Sử dụng IS NULL và IS NOT NULL

Chương 05

0501 – Sử dụng toán tử LIKE để tìm từ có trong một cột

0502 – Sử dụng toán tử LIKE với ký tự đại diện gạch nối dưới chân (underscore)

0503 – Sử dụng toán tử LIKE pattern nâng cao

0504 – Sử dụng toán tử LIKE với pattern danh sách ký tự

0505 – Sử dụng toán tử LIKE với pattern danh sách ký tự số

0506 – Sử dụng toán tử LIKE với pattern tiêu đề không bắt đầu bằng chuỗi ký tự

0507 – Sử dụng toán tử LIKE với pattern tiêu đề không bắt đầu bằng số nhưng kết

Chương 06

0601 – Sử dụng function trong câu lệnh SQL

0602 – Sử dụng function trong câu lệnh, so sánh phân biệt chữ hoa chữ thường

0603 – Kết hợp function trong câu lệnh SQL

0604 – Kết hợp function trong câu lệnh SQL, sử dụng UCASE và LCASE

Chương 07

0701 – Thêm cột vào bảng kết quả.mp4

0702 – Sắp xếp lại thứ tự các cột trong bảng kết quả

0703 – Tạo và sử dụng các calculated columns

0704 – Tính toán nâng cao với Calculated Columns

0705 – Nối chuỗi để tạo ra cột mới

0706 – Định dạng số ở bảng kết quả

0707 – Định dạng dữ liệu ngay trong câu lệnh SQL

See also  Lời chúc sinh nhật ba/bố (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

0708 – Câu lệnh điều kiện trong SQL

0709 – Sử dụng IIF kết hợp với OR.mp4

0710 – Sử dụng IN trong IIF thay cho OR

0711 – Sử dụng hàm SWITCH trong SQL

Chương 08

0801 – Xử lý null trong bảng dữ liệu

0802 – Xử lý null trong calculated Columns

0803 – Định dạng ngày tháng đơn giản trong câu lệnh SQL

0804 – Định dạng ngày tháng custom trong câu lệnh SQL

0805 – Trích xuất giá trị ngày, tháng, năm, ngày trong tuần từ cột ngày tháng

0806 – Trích xuất ra tên tháng bằng nhiều cách khác nhau

0807 – Hàm DatePart trong SQL

0808 – Hàm DateSerial trong SQL

0809 – Sử dụng các hàm thời gian trong Where Clause

0810 – Các hàm thời gian hiện tại

0811 – Sử dụng hàm DateAdd để cộng thời gian trong SQL

0812 – Tính tuổi bằng Datediff, cách xử lý sai lệch

Chương 09

0901 – Giới thiệu về các hàm aggregation trong SQL

0902 – Một số hàm aggregation đơn giản kết hợp với Where Clause

0903 – Giới thiệu về Group By

0904 – Tổng hợp dữ liệu theo điều kiện phức tạp

0905 – Tổng hợp dữ liệu dựa trên Calculated Columns

0906 – Sử dụng Having để lọc điều kiện trên aggregation

0907 – Thứ tự các từ khóa trong một câu lệnh SQL

0908 – Sử dụng Pivot trong SQL

0909 – Chỉnh định ra cột cần lấy trong Pivot

0910 – Thay thế giá trị vào những ô Null trong kết quả Pivot

0911 – Thêm aggregation level vào bảng Pivot

0912 – Cách sử dụng Union để nối nhiều bảng dữ liệu

0913 – Sử dụng Union All để tạo báo cáo

0914 – Thêm điều kiện Where vào câu lệnh SQL tạo báo cáo

0915 – Thêm cột phụ để sắp xếp báo cáo và dòng tổng hợp đúng thứ tự

Chương 10

1001 – Lab 01 Báo cáo với sub total, grand total bằng SQL

Chương 11

1101 – Query dữ liệu từ nhiều file khác nhau bằng Union ALL không cần mở files

See also  Prorated Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích | Bostonenglish.edu.vn

1102 – Xử lý dữ liệu trong trường hợp bảng tính không có dòng tiêu đề

1103 – Query dữ liệu từ file Excel và file CSV đồng thời

Chương 12

1201 – Sử dụng Insert into để ghi dữ liệu vào bảng tính Excel

1202 – Thêm cột tùy chỉnh vào bảng với insert into

1203 – Xóa dữ liệu từ file Excel với SQL và những lưu ý

1204 – Thêm dữ liệu từ một sheet khác bằng Insert

1205 – Thêm dữ liệu mới vào file Excel bằng Select Into

Chương 13

1301 – Mối quan hệ giữa các bảng, Database Diagram, Primary Key, Foreign Key

1302 – Inner join cơ bản, tra cứu dữ liệu từ bảng khác

1303 – Inner join nhiều bảng dữ liệu, lưu ý sự khác biệt trong SQL Server

1304 – Kết hợp điều kiện Where trong câu SQL có Inner Join

1305 – Left outer join và right outer join

1306 – Lọc dữ liệu chỉ có trong bảng này mà không có trong bảng khác

1307 – Giả lập FULL JOIN trong phiên bản SQL trên Excel

1308 – Lưu ý khi sử dụng UNION và JOIN

Chương 14

1401 – Giới thiệu về Sub query trong SQL

1402 – Tính toán với Sub query

1403 – Sử dụng từ khóa ALL để so sánh dữ liệu với Sub query

1404 – Nested Sub query

1405 – Sử dụng từ khóa ANY để so sánh dữ liệu với Sub query

1406 – Sử dụng từ khóa IN với sub query trong Where Clause

Chương 15

​1501 – Import dữ liệu vào SQL Server Management Studio

1502 – Excel Kết nối và query dữ liệu đến SQL Server

Chương 16

1601 – Viết câu lệnh Update để cập nhật dữ liệu

Chương 17

1701 – Lab 02 – Chèn dữ liệu từ 1 file Excel vào nhiều files Excel trong nhiều thư mục khác nhau không cần mở file

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply