Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%, nhận thấy có 5 | Bostonenglish.edu.vn

Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%, nhận thấy có 5 g muối tách khỏi dung dịch bão hoà. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà trong điều kiện thí nghiệm trên.. Bài 42.4 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 – Bài 42: Nồng độ của dung dịch

Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%, nhận thấy có 5 g muối tách khỏi dung dịch bão hoà. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà trong điều kiện thí nghiệm trên.

Trả lời             

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà:

– Khối lượng muối có trong dung dịch ban đầu là :

({m_{ct}} = {{12 times 700} over {100}} = 84(g))

– Khối lượng muối có trong dung dịch bão hoà là :

Quảng cáo

                84 – 5 = 79 (g)

– Khối lượng dung dịch muối sau khi làm bay hơi nước là :

({m_{{rm{dd}}}} = 700 – (300 + 5) = 395(g))

– Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hoà là :

(C%  = {{100%  times 79} over {395}} = 20% )

See more articles in the category: Wiki
See also  Hướng dẫn cách lấy dữ liệu tài chính tự động vào bảng tính Excel | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply