Mẫu Nhận Xét Đảng Viên Nơi Cư Trú | Bostonenglish.edu.vn

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW là mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú của các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu nêu rõ những nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu thực hiện theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của các Đảng viên.

ĐẢNG BỘ……………..

ĐẢNG ỦY………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…. tháng…. năm………

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi: – Chi ủy………………………………………………..

– Đảng ủy………………………………………………

Thưc hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú. Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh trân trọng đề nghị Chi ủy Chi bộ………………………, Đảng ủy…………………………….nhận xét, góp ý về đảng viên …………………………. tại nơi cư trú.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

____________________________________________________________________

ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN …………………

CHI ỦY CHI BỘ…………………..…..………..…..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày…. tháng…. năm……..

Chi ủy……………………………………….thống nhất nhận xét về đảng viên …………………………… (đánh dấu X vào ô tương ứng).

1/- Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Tốt

Trung bình

Chưa tốt

2/- Về phẩm chất đạo đức, lối sống và mối quan hệ với nhân dân ở nơi cư trú.

Tốt

Trung bình

Chưa tốt

3/- Tham gia các cuộc họp do cấp ủy xã, phường, thị trấn hoặc chi ủy nơi cư trú tổ chức; góp ý kiến với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú về công việc của địa phương.

Tham gia đầy đủ

Tham gia chưa đầy đủ

Không tham gia

Nhận xét khác: ………………………….…………………………..………………………

….…………….………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

T/M CHI ỦY

(Kýghi rõ họ tên)

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW như sau:

TỈNH UỶ …………………………..

Thị ủy ………………………………

Đảng bộ (chi bộ) …………………

Chi bộ ấp, khu phố ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày….tháng…..năm……

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NĂM ……..

(Thực hiện quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị)

– Họ và tên Đảng viên: …………………………………….sinh hoạt tại chi bộ cơ sở ……………

– Địa chỉ cơ quan (xã, phường, thị trấn): ……………………………………………………………..

– Cư trú tại (số nhà, đường, tổ dân phố xã phường, thị trấn, huyện) …………………………..

– Chi uỷ, chi bộ khu phố (ấp) ……………………………………………………………………………………….. nhận xét đồng chí: …………………………………………….. như sau:

1. Bản thân và gia đình tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp, (khu phố) thế nào? (mức độ, tinh thần….)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú như thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
…………………….

3. Về đạo đức lối sống thể hiện ở nơi cư trú như thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương như thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)
See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Skills trang 29 Unit 8 SGK Tiếng Anh 10 mới, Tổng hợp bài tập phần Skills trang 29 Unit 8 SGK Tiếng Anh 10 mới. | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply