Mẫu quyết định áp dụng phụ cấp cho cán bộ nhân viên (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️ | Bostonenglish.edu.vn

Mẫu quyết định áp dụng phụ cấp

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định áp dụng phụ cấp cho cán bộ nhân viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu quyết định áp dụng phụ cấp là mẫu quyết định của công ty, doanh nghiệp về việc áp dụng phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên của công ty, doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

Số: ………./20…/QĐ-

…………., ngày…..tháng…..năm……

QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng phụ cấp trách nhiệm cho CBNV

CÔNG TY

– Căn cứ Bộ luật lao động;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty;

– Căn cứ vào năng lực, phẩm chất Ông/bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Áp dụng phụ cấp trách nhiệm cho:

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………

Vị trí: ………………………………………………………………………………………..

Phụ cấp trách nhiệm: ……………vnđ/tháng

Ngày hiệu lực: Ngày…….tháng……năm…………

Điều 2: Ông/Bà và các Phòng ban……………. liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

Như Điu 2;

Lưu HCNS

CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Đảo ngữ trong tiếng Anh & bài tập có đáp án - Inversion - Đảo ngữ tiếng Anh Lý thuyết và bài tập | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply