Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo… | Bostonenglish.edu.vn

Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – máy biến áp ba pha – Câu 3 trang 102 SGK Công nghệ 12. Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu Δ/Yo, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có Ud = 22 kV.

Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng. Dây quấn của máy biến áp được nối theo kiểu Δ/Yo, và được cấp điện bởi nguồn ba pha có Ud = 22 kV.

Hãy :

a)  Vẽ sơ đồ đấu dây.

b)  Tính hệ số biến áp pha và dây.

c)  Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp.

Quảng cáo

b) 

(eqalign{
& {K_p} = {{{U_{p1}}} over {{U_{p2}}}} = {{{N_1}} over {{N_2}}} = {{11000} over {200}} = 55 cr
& {K_d} = {{{U_{d1}}} over {{U_{d2}}}} = {{{U_{p1}}} over {sqrt 3 {U_{p2}}}} = {{{K_p}} over {sqrt 3 }} = {{55} over {sqrt 3 }} cr} )

c)  Tính điện áp pha và điện áp dây của cuộn thứ cấp

(eqalign{
& {K_p} = {{{U_{p1}}} over {{U_{p2}}}} = {{{N_1}} over {{N_2}}} to {U_{p2}} = {{{U_{p1}}} over {{K_p}}} = {{22000} over {55}} = 400V cr
& {U_{d2}} = sqrt 3 {U_{p2}} = sqrt 3 .400 = 692,8V cr} )

See also  Cách phân tích 1 số ra thừa số Nguyên tố và các dạng Bài tập vận dụng | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply