Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó | Bostonenglish.edu.vn

1. Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó. Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Bài 38. Tìm số chia

1. Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó :

2. Tìm x :

a. 12 : x = 3

b. 21 : x = 7

c. 30 : x = 3

d. 25 : x = 5

e. 7 : x = 1

g. 6 : x = 6

3. Viết một phép chia :

a. Có số chia bằng thương

b. Có số bị chia bằng số chia

c. Có số bị chia bằng thương

4. Cho 6 hình tam giác , mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình bên :

Quảng cáo

1.

2. a. 12 : x = 3                               b. 21 : x = 7

               x = 12 : 3                                  x = 21 : 7

               x = 4                                         x = 3

c. 30 : x = 3                                    d. 25 : x = 5

           x = 30 : 3                                      x = 25 : 5

           x = 10                                           x = 5

e. 7 : x = 1                                      g. 6 : x = 6                                                                          

See also  Source Tree Là Gì - Sử Dụng Git Và Sourcetree Để Lưu Mã Nguồn | Bostonenglish.edu.vn

          x = 7 : 1                                      x = 6 : 6

          x = 7                                           x = 1

3. Viết một phép chia :

a. Có số chia bằng thương là: 25 : 5 = 5.

b. Có số bị chia bằng số chia là: 25 : 25 = 1

c. Có số bị chia bằng thương là: 5 : 1 = 5

4. 

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply