Quan sát thường biến, 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng | Bostonenglish.edu.vn

Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến – Báo cáo thực hành: Quan sát thường biến. 1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng…

1. Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng

      – Sự nghiên cứu của thường biến cho thấy, bố mẹ không truyền cho con những tính trạng (kiểu hình) đã được hình thành sẵn mà truyền một kiểu gen quy định cách phản ứng trước môi trường.

      – Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

      – Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, ít chịu ảnh hưởng của môi trường, ví dụ: giống lúa nếp cẩm trồng ở miền núi hay đồng bằng đều cho hạt gạo bầu tròn và màu đỏ. Tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường tự nhiên hoặc điều kiện trồng trọt và chăn nuôi nên biểu hiện rất khác nhau, ví dụ: lượng sữa vắt trong 1 ngày phụ thuộc vào điều kiện chăn nuôi.

Quảng cáo

2. Sự khác nhau giữa thường biến và đột biến

Đã có lời giải Sách bài tập – Sinh lớp 9 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

See also  Hướng Dẫn Cách Lưu Game Đấu Trường Thú 2 Hd, Cách Cài Đặt Phím Đấu Trường Thú 2,3,4,5 | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply