Read – Đọc – Unit 4 trang 41 – Anh 8, Once a poor fanner had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a… | Bostonenglish.edu.vn

Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta – Read – Đọc – Unit 4 – Trang 41 – Tiếng Anh 8. Once a poor fanner had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter. Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to do chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

READ
Click tại đây để nghe:
 


Once a poor fanner had a daughter named Little Pea. After his wife died, the farmer married again. His new wife had a daughter. Stout Nut. Unfortunately, the new wife was very cruel to Little Pea. Little Pea had to do chores all day. This made Little Pea’s father very upset. He soon died of a broken heart.

Summer came and went. In the fall, the village held its harvest festival. That year, everyone was excited as the prince wanted to choose his wife from the village. Stout Nut’s mother made new clothes for her, but poor Little Pea had none.

However, before the festival started, a fairy appeared and magically changed Little Pea’s rags into beautiful clothes.

As Little Pea ran to the festival, she dropped one of her shoes and lost it.

See also  Cách tạo ảnh GIF Online từ Video trên điện thoại, trên máy tính hoặc trong Photoshop | Bostonenglish.edu.vn

When the prince found the shoe, he decided to marry the gữl who owned

it. Of course the shoe fitted Little Pea. and the prince immediately fell in love with her.

Dịch

CHIẾC GIÀY BỊ ĐÁNH RƠI

Ngày xưa có một người nông dân nghèo có một cô con gái tên là Little Pea. Sau khi vợ qua đời, người nông dân lẩy vợ khác. Người vợ mới cùa ông có một cô con gái tên là Stout Nut. Chẳng may bà vợ mới đối xử với Little Pea rất độc ác. Suốt ngày Little Pea phải làm công việc nhà. Việc này khiến cho cha cùa Little Pea rất buồn phiền. ít lâu sau ông đã qua đời vì quá đau lòng.

Mùa hè đến rồi đi. Vào mùa thu, làng mở lễ hội tạ mùa. Năm đó người người đều rất nô nức bởi vì hoàng tử muốn kén vợ ở làng này. Mẹ cùa Stout Nut may nhiều áo quần mới cho cô. Nhưng bà ta không đoái hoài gì đến Little Pea đáng thương.

Thế nhưng, trước khi lễ hội bắt đầu, một bà tiên hiện ra và dùng phép thuật biến áo quần rách tà tơi cùa Little Pea thành áo quần đẹp.

Khi Little Pea đến lề hội, cô đánh rơi mội chiếc giày. Khi hoàng từ nhìn thấy chiếc giày, chàng quyết cưới cho được cô gái chủ nhân cùa chiếc giày về làm vợ. Dĩ nhiên chiếc giày vừa khít chân Little Pea và thế là hoàng từ đem lòng yêu cô ngay.

See also  Dunno Là Gì - 15 Từ Viết Tắt Lạ Hay Gặp Trong Tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

1. Complete the sentences with words from the story.

a) Little Pea’s father was a _______ 

b) Little Pea’s mother__________________ when she was young.

c) Little Pea_____________ to do the housework all day after her father

got married____________ .

d) The prince wanted to____________ a girl from Little Pea’s village.

e) Stoul Nut’s mother did not make ____________ ________________ for Little Pea.

f) The prince found Little Pea’s____________ shoe.

===> 1. Hãy hoàn thành các câu sau bằng các từ trong câu chuvện.

Quảng cáo

* Câu trả lời:

a. Little Pea’s father was a farmer.

b Little Pea’s mother died when he was young.

c. Little Pea had to do the housework all dav after her father got married again.

d. The prince wanted to marry! choose a girl from Little Pea’s village.

e. Stout Nut’s mother did not make new clothes for Little Pea.

f. The prince found Little Pea’s lost shoe.

2. Answer the questions. Write the answers in your exercise book.

a)   Who was Little Pea?

b)   What did Stout Nut’s mother make Little Pea do all day?

c)   How did Little Pea get her new clothes?

d)   Who did the prince decide to marry?

e)   Is this a true story? How do you know?

===> 2. Hỏi và trả lời câu hỏi. Em hãy viết câu trả lời vào vở bài tập của em.

a. Little Pea was a poor farmer’s daughter.

b. Stout Nut’s mother made Little Pea do the chores all day.

c. A fairy magically changed her rags into beautiful clothes.

d. The prince decided to marry the girl who owed the shoe.

See also  Kỳ Vọng Là Gì - Nghĩa Của Từ Kì Vọng | Bostonenglish.edu.vn

e. (Student’s answer)

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply