Should Have V3 Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Những modal verb này đươc sử dụng trong thể giả định, để nói về sự vật không thực sự xảy ra trong quá khứ.

have v3

have v3

Bạn đang xem: Should have v3 là gì

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Could have, should have, would have

Could have + past participle

I could have stayed up late, but I decided to go to bed early.They could have won the race, but they didn’t try hard enough.Julie could have bought the book, but she borrowed it from the library instead.He could have studied harder, but he was too lazy and that’s why he failed the exam.

Couldn’t have + past participle có nghĩa là một điều gì đó hoàn toàn không có khả năng xảy ra trong quá khứ thậm chí là bạn rất muốn thực hiện điều đó.

I couldn’t have arrived any earlier. There was a terrible traffic jam (= it was impossible for me to have arrived any earlier).He couldn’t have passed the exam, even if he had studied harder. It’s a really, really difficult exam.

Why is John late?

He could have got stuck in traffic.He could have forgotten that we were meeting today.He could have overslept.

Chúng ta cũng có thể sử dụng might have + past participle trong trường hợp tương tự.

He might have got stuck in traffic.He might have forgotten that we were meeting today.He might have got stuck in traffic.

Should have + past participle

1: Should have + past participle đề cập đến một điều gì đó có thể là một ý kiến hay nhưng bạn chưa thực hiện ý kiến đó. Cũng giống việc đưa ra lời khuyên về quá khứ khi bạn nói với một người khác hoặc thể hiện một sự hối hận khi bạn đã làm hoặc không làm một điều gì đó khi bạn nói về chính mình.

See also  Sau Try Là Gì - Cấu Trúc Và Cách Dùng Try Trong Tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

Shouldn’t have + past participle đề cập đến một ý kiến tồi mà bạn đáng ra không nên làm.

Xem thêm: Ca Sĩ Đan Trường Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Ca Sĩ Đan Trường

I should have studied harder! (= I didn’t study very hard and so I failed the exam. I’m sorry about this now.)I should have gone to bed early (= I didn’t go to bed early and now I’m tired).I shouldn’t have eaten so much cake! (= I did eat a lot of cake and now I don’t feel good.)You should have called me when you arrived (= you didn’t call me and I was worried. I wish that you had called me).John should have left early, then he wouldn’t have missed the plane (= but he didn’t leave early and so he did miss the plane).

2: Chúng ta cũng có thể sử dụng should have + past participle để nói về điều gì đó mà mọi thứ đều diễn ra bình thường, nhưng chúng ta nghĩ đáng ra điều đó đã phải xảy ra. Chúng ta không chác chắn mọi thứ đều ổn, vì vậy ta dùng ‘should have’ và không dùng thì hiện tại lẫn thìquá khứ đơn. Thường được dùng với cụm từ ‘by now’.

His plane should have arrived by now (= if everything is fine, the plane has arrived).John should have finished work by now (= if everything is normal, John has finished work).

Chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc trên để nói về điều gì đó đáng lẽ nên phải xảy ra nếu mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp nhưng thực tế đã không xảy ra.

Lucy should have arrived by now, but she hasn’t.

Would have + past participle

1: Part of the third conditional – một phần của điều kiện loại ba.

If I had had enough money, I would have bought a car (but I didn’t have enough money, so I didn’t buy a car).

2: Bởi vì ‘would’ (và will) cũng có thể được dùng để diễn tả điều bạn muốn hoặc không muốn, chúng ta cũng có thể sử dụng would have + past participle để nói về điều gì đó bạn muốn làm nhưng chưa làm Cách dùng này rất giống với câu điều kiện loại ba, nhưng không cần ‘if clause’.

See also  Hướng dẫn cách lưu trữ tài liệu và tổ chức thư mục hiệu quả | Bostonenglish.edu.vn

I would have gone to the party, but I was really busy.(= I wanted to go to the party, but I didn’t because I was busy. If I hadn’t been so busy, I would have gone to the party.)I would have called you, but I didn’t know your number.(= I wanted to call you but I didn’t know your number, so I didn’t call you.)A: Nobody volunteered to help us with the fairB: I would have helped you. I didn’t know you needed help.(= If I had known that you needed help, I would have helped you.)

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Quá khứ của have là gì?

1. Quá khứ của have là gì?

V2, V3 là cách viết trong tiếng Việt của Past và Past participle – quá khứ và quá khứ phân từ của các động từ trong tiếng Anh.
Dạng quá khứ và quá khứ phân từ của have được viết như bảng dưới đây:

Root Past Past Participle
Have Had Had

2. Cách phát âm của từ have trong tiếng Anh

Vì sự khác biệt của dạng từ trong hiện tại và quá khứ nên cũng có hai cách phát âm tương ứng như sau:

  • Hiện tại: have: /həv/
  • Quá khứ: had: /həd/

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

3. Một số động từ bất quy tắc phổ biến khác

Động từ nguyên mẫu Quá khứ đơn Quá khứ phân từ  Nghĩa của động từ
awake awoke awoken đánh thức, thức
be was/were been thì, là, bị, ở
become became become trở nên
beat beat beaten đập, nện
begin began begun bắt đầu
blow blew blown thổi
break broke broken đập vỡ
come came come đến, tới
cost cost cost trị giá, giá, gây tổn thất
cut cut cắt
can could có thể
deal dealt dealt chia (bài)
daydream daydreamd/daydreamt daydreamd/daydreamt mơ, tưởng
do did done làm, thực hiện
draw drew drawn vẽ, kéo
drink drank drunk uống
drive drove driven lái xe
feel felt felt sờ, thấy, cảm thấy
fight fought fought chiến đấu, đánh nhau
find found found tìm thấy, bắt được
fly flew flown bay
fall fell fallen ngã, rơi
feed fed fed cho ăn
get got got/gotten có được
give gave given cho
go wen gone đi
hang hung hung móc lên, treo lên
have had had
hear heard heard nghe
keep kept kept giữ
kneel knelt/kneeled knelt/kneeled quỳ
knit knit/knitted knit/knitted đan
know knew known biết, quen biết
lay laid laid đặt, để
lead led led dẫn dắt, lãnh đạo
lean leaned/leant leaned/leant dựa, tựa
make made made chế tạo, sản xuất
mean meant meant có nghĩa là
meet met met gặp mặt
outlie outlied outlied nói dối
output output output cho ra (dữ kiện)
prove proved proven/proved chứng minh (tỏ)
put put put đặt; để
quit quit quit bỏ
read read read đọc
remake remade remade làm lại; chế tạo lại
rend rent rent toạc ra; xé
repay repaid repaid hoàn tiền lại
ride rode ridden cưỡi
ring rang rung rung chuông
rise rose risen đứng dậy; mọc
run ran run chạy
saw sawed sawn cưa
say said said nói
see saw seen nhìn thấy
seek sought sought tìm kiếm
sell sold sold bán
send sent sent gửi
set set set đặt, thiết lập
upset upset upset đánh đổ; lật đổ
wake woke/waked woken/waked thức giấc
wet wet/wetted wet/wetted làm ướt
win won won thắng; chiến thắng
wind wound wound quấn
withdraw withdrew withdrawn rút lui
See also  Đề thi vào lớp 6 | Bostonenglish.edu.vn

Trên đây là những thông tin liên quan để giải đáp thắc mắc quá khứ của have là gì. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong học tập cũng như trong công việc.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • have + v3 là thì gì
  • have + v3/ed
  • Have V2
  • Can’t have + V3 là gì
  • have + v2 là thì gì
  • Having + V3 đầu câu
  • Has V2
  • Quá khứ của has
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply