siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động. | Bostonenglish.edu.vn

Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin – Câu 1 trang 162 SGK Tin học 10. Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Hãy trình bày các khái niệm: siêu văn bản, trang web, website, trang tĩnh, trang web động.

Hệ thống các khái niệm:

– Siêu văn bản là văn bản tích hợp nhiểu phương tiện khác nhau như: bán, hình ảnh, âm thanh, video… và các liền kết tới các siêu văn bản và thường được tạó ra bằng ngôn ngữcíánh dấu siêu văn bản HTML.

– Trang web là mỗi siêu văn bản được gán một địa chỉ truy cập trên Inte

– Website là một hoặc nhiéu trang web trong hệ thống WWW (W Wide Web) được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập.

Quảng cáo

– Trang chủ (HomePage) của một website là trang web được mở ra tiên khi truy cập website đó trên Internet.

– Trang web tĩnh có thể xem như là siêu văn bản được phát hành t Internet với nội dung không thay đổi.

– Trang web dộng là một trang web mở ra khả năng tương tác giữa ng dùng với máy chủ.

See more articles in the category: Wiki
See also  Hàm LEFT, RIGHT và cách sử dụng hàm LEFT, RIGHT trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply