Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là – Đồng phân C3H6O2 | Bostonenglish.edu.vn

Đồng phân C3H6O2

Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là được Bostonenglish biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh trả lời các bài tập câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 12. Nội dung tài liệu giúp bạn đọc xác định số đồng phân este của phân tử C3H6O2. Mời các bạn tham khảo.

đồng phân c3h6o2

đồng phân c3h6o2

Bạn đang xem: Đồng phân C3H6O2

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Công thức cấu tạo của C3H6O2 và gọi tên | Đồng phân của C3H6O2 và gọi tên

Ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có thể là axit cacboxylic hoặc este

A. Axit cacboxylic C3H6O2

Axit cacboxylic C3H6O2 có 1 đồng phân cấu tạo, cụ thể:

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
Công thức cấu tạo của C3H6O2 và gọi tên | Đồng phân của C3H6O2 và gọi tên CH3 – CH2 – COOH Axit propioic/ Axit propanoic

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

B. Este C3H6O2

Este C3H6O2 có 2 đồng phân cấu tạo, cụ thể

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
Công thức cấu tạo của C3H6O2 và gọi tên | Đồng phân của C3H6O2 và gọi tên CH3COOCH3 Metyl axetat
Công thức cấu tạo của C3H6O2 và gọi tên | Đồng phân của C3H6O2 và gọi tên HCOOC2H5 Etyl fomat

Vậy ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có 3 đồng phân, có thể là axit cacboxylic hoặc este.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Cách tính số đồng phân

– Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: thu được khi thay đổi trật tự liên kết của các nguyên tử C với nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: Cùng với một công thức C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân loại nhóm chức:

Nhóm chức Loại chất
– OH Ancol
– O – Ete
– CHO Anđehit
– CO Xeton
– COOH Axit

Ví dụ: Cùng công thức C2H6O ta có thể viết 2 đồng phân với 2 loại nhóm chức khác nhau (ancol và ete):

See also  Tải Game Anh Hùng - Anh Hùng Online Cho Android | Bostonenglish.edu.vn

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân vị trí nhóm chức hoặc liên kết bội: vị trí của nhóm chức, nhóm thế hoặc liên kết bội trên mạch C thay đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, trong phân th có một nối đôi:

– Đồng phân cis – trans:

Ví dụ với buten – 2 – en

Nhận thấy, khi 2 nhóm thế của nguyên tử C mang nối đôi khác nhau thì sẽ xuất hiện đồng phân hình học. Nếu các nhóm thế ( -CH3, -C2H5, -Cl,…) có phân tử khối lớn hơn nằm về cùng một phía với nối đôi sẽ là dạng cis, khác phía là dạng trans.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Các bước viết đồng phân:

– Tính số liên kết π và vòng:  π + v

– Dựa vào công thức phân tử, số liên kết π+v để lựa chọn loại chất phù hợp. Thường đề sẽ cho viết đồng phân của hợp chất cụ thể.

– Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: Không phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,…

+ Mạch vòng: vòng không nhánh, vòng vó nhánh,….

– Gắn nhóm chức hoặc liên kết bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó di chuyển để thay đổi vị trí. Cần xét tính đối xứng để tránh trùng lặp.

– Điền H để đảm bảo hoá trị của các nguyên tố. Đối với bài trắc nghiệm thì không cần.

Công thức cấu tạo của C3H6O2 và gọi tên | Đồng phân của C3H6O2 và gọi tên

Ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có thể là axit cacboxylic hoặc este

 Axit cacboxylic C3H6O2

Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n < 7)

Vậy Axit cacboxylic C3H6O2 có 1 đồng phân cấu tạo, cụ thể:

Đồng phân C3H6O2 - Công thức phân tử và cách gọi tên

Este C3H6O2

Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5)

Este C3H6O2 có 2 đồng phân cấu tạo, cụ thể

Đồng phân C3H6O2 - Công thức phân tử và cách gọi tên (ảnh 2)

Vậy ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có 3 đồng phân, có thể là axit cacboxylic hoặc este.

Ví dụ

Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án hướng dẫn giải 

Các đồng phân este có CTPT C3H6O2

HCOOCH2CH3

CH3COOCH3

Áp dụng công thức số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2

See also  Nhã Nhạc Cung Đình Huế Tiếng Anh Là Gì, Nhã Nhạc Cung Đình | Bostonenglish.edu.vn

Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5) = 23-2 = 2 đồng phân

Chú ý

Ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có thể là axit cacboxylic hoặc este

  • Axit cacboxylic C3H6O2 có 1 đồng phân cấu tạo

CH3-CH2-COOH

  • Este C3H6O2 có 2 đồng phân cấu tạo

CH3COOCH3

HCOOC2H5

Nếu câu hỏi: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là 3 đồng phân: 2 este + 1 axit

Các bạn có thể áp dụng công thức tính nhanh số đồng phân este no

Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2

Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5)

Trắc nghiệm hóa học 12: Este lipit

1. Câu hỏi 

Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2. Đáp án hướng dẫn giải 

Ta có: C3H6O2

k = frac{2.3 + 3 - 6}{2} = 1

Este no, đơn chức, mạch hở

Các đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là:

HCOOCH2CH3

CH3COOCH3

Có 2 đồng phân este

Chọn đáp án B

3. Một số bài tập liên quan

Câu 1. Etyl axetat có thể phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH

B. Natri kim loại

C. Dung dịch AgNO3 trong nước amoniac

D. Dung dịch Na2CO3

Xem đáp án

Đáp án A: CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

Câu 2: Chọn sản phẩm chính cho phản ứng sau:

C2H5COOCH3 overset{}{rightleftharpoons} A + B. Vậy A, B lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH

B. C3H7OH, CH3OH

C. C3H7OH, HCOOH

D. C2H5OH, CH3CHO

Xem đáp án

Đáp án B

LiAlH4 khử este thành ancol tương ứng:

RCOOCH2R’ overset{ LiAlH4 }{rightarrow}RCH2OH + R’CH2OH.

Suy ra, A và B là C3H7OH và CH3OH.

Câu 3: Trong các phản ứng este hóa giữa ancol và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi ta

A. dùng chất háo nước để tách nước.

B. chưng cất ngay để tách este ra.

C. cho ancol dư hoặc axit dư.

D. tất cả đều đúng.

Xem đáp án

Đáp án D; Cả 3 phương pháp đều đúng vì tăng thêm nồng độ chất ở vế trái và giảm nồng độ ở vế phải đều giúp phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận

Câu 4: Dùng những hoá chất nào để nhận biết axit axetic (1), axit acrylic (2), anđehit axetic (3), metyl axetat (4)?

See also  Koibito Là Gì - Người Yêu Trong Tiếng Nhật | Bostonenglish.edu.vn

A. quỳ tím, nước brôm, dung dịch AgNO3/NH3

B. quỳ tím, dd KMnO4, dung dịch AgNO3/NH3

C. Quỳ tím, dd NaOH

D. Cả A, B

Xem đáp án

Đáp án D

Dùng quỳ tím: nhận biết 2 nhóm: nhóm I làm đổi màu quỳ tím là (1); (2). Nhóm II còn lại là (3), (4)

Trong nhóm I: dùng Br2/KMnO4 để nhận biết chất có gốc hidrocacbon không no (2)

Trong nhóm II: dùng dd AgNO3/NH3 để nhận biết andehit

Câu 5: Đối với phản ứng este hoá, yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng?

(1) Nhiệt độ

(2) Bản chất các chất phản ứng

(3) Nồng độ các chất phản ứng

(4) Chất xúc tác

A. (1), (2), (3)

B. (2), (3), (4)

C. (1) (3) (4)

D. (1) (2) (3) (4)

Câu 6. Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là:

A. C3H5COOH.

B. CH3COOH.

C. HCOOH.

D. C2H5COOH.

Xem đáp án

Đáp án D

Do trong X có số liên kết pi là 2, 1 trong COO, 1 trong gốc hidrocacbon, có thể có 2 trường hợp xảy ra:

+ TH1: ancol no, axit không no ⇒ 4 > Số C trong axit > 2.

+ TH2: ancol không no, axit no ⇒ số C trong ancol > 2 ⇒ Số C trong axit < 3.

⇒ axit không thể là C2H5COOH.

……………………

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây Bostonenglish đã giới thiệu tới các bạn học sinh trình bày nội dung Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là. Các bạn học sinh có thể dễ dàng nắm bắt được cách làm bài tập cũng như vận dụng làm các dạng bài tập tương tự.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Viết công thức cấu tạo và gọi tên của C3H6O2
  • C3h6o2 có bao nhiêu đp đơn chức
  • C3h6o2 có bao nhiêu đp este
  • C3h6o2 có bao nhiêu đp axit
  • Công thức cấu tạo của C3H6O2
  • c3h6o2, là gì
  • C3h6o2 có bao nhiêu đp mạch hở
  • c3h6o2 + naoh
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply