Sơ lược phương pháp giải Toán hỗn hợp chất khử tác dụng với H+ và No3- – Hóa học lớp 8 | Bostonenglish.edu.vn

3

II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

d1: Hỗn hợp E gồm Fe, FeO, Fe

3

O

4

, Fe

2

O

3

, Fe(OH)

2

(trong đó Fe(OH)

2

chiếm 8,35% khối lượng). Hòa

tan hết 21,56 gam E trong dung dịch chứa 0,2 mol HNO

3

,96 mol HCl, thu được ,15 mol khí X và dung

dịch Y. Cho Cu vào dung dch Y thấy m gam Cu phản ứng và thoát ra 0,448 lít khí X ktc). Biết NO là sn

phẩm khử duy nhất của quá trình, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 9,60. B. 10,24. C. 11,84. D. 6,72.

(Nguồn đề: Sưu tầm, không rõ tác gi)

ớng dẫn giải:

BTKL

BT

2

Fe OH

Fe

2

0,96 0,03 m m

n 0,02 mol n (0,495 )

2 64 64

Quy

m

21,56 m ,17.3.8 1,25m (0,495 ).72

64

§T dung dÞch cuèi

®æi NO thµnh oxi, gi¶ sö cho Cu vµo hçn hîp ®Çu råi ®em ®èt

=





d2: Để m gam hn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí sau một thời gian, thu được 34,4 gam hỗn hợp X

See also  Tập đọc lớp 2: Thương ông - Giải bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 83 | Bostonenglish.edu.vn

gồm các kim loại và oxit của chúng. Cho 6,72 lít CO qua X nungng, thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có

t khối so với H

2

18. a tan hoàn toàn Y trong dung dịch cha 1,7 mol HNO

3

, thu đưc dung dịch ch chứa

117,46 gam muối và 4,48 t hỗn hợp khí T gồm NO và N

2

O. Tkhối của T so với H

2

16,75. Các thtích khí đu

đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là

A. 27. B. 31. C. 32. D. 28.

(Nguồn đề: sưu tầm trên facebook)

ớng dẫn giải:

2

2 2

BTKL

Y

NO N O

BTKL

H O H O

m 34, 4 ,3.28 ,3.36 32 gam

n ,15 mol ; , 5 mol

32 1,7.63 117, 46 , 2.33,5 18n n ,83

32 m 1,7 ,83.2

2 , 5.1 ,15.4 1. 1, 7 m 28

16 4

(1)

(2)

+

Sè m ol H

n

m ol

Ví d 3: Hòa tan hết 23,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Fe(NO

3

)

3

o dung dịch chứa 0,92 mol HCl và 0,01 mol

NaNO

3

, thu được dung dịch Y (chất tan ch 46,95 gam hỗn hợp muối) và 2,92 gam hỗn hợp Z gồm ba khí không

màu (trong đó hai khí có số mol bằng nhau). Dung dch Y phản ứng được tối đa với 0,91 mol KOH, thu được 29,18

See also  Hướng Dẫn Sửa Lỗi Produced By An Autodesk Educational Product | Bostonenglish.edu.vn

gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm thểch của khí có phân tử khối lớn nhất trong 2 là

A. 75,34% B. 51,37% C. 58,82% D. 45,45%.

(Đề thi THPT QG 2019, Mã 217)

ớng dẫn giải:

2 2

H O H O

KOH 3

Cl Na

3

BTKL 23,18 ,92.36,5 ,1.85 46,95 2,92 18m n ,43 mol

n ,92 n n ,92 mol Y không anion NO

m 62a 23,18

KL: m(gam)

m 18b 46,95 ,01.23 ,92.35,5

NO :a(mol)

m 17.(0

NH +

4

=

§Æt X ; n = b (mol)

2

N N

2

O

1

m 13,88

a ,15

,91 b) 29,18 b ,1

H :,1

BT Z n ,15 ,1 ,1 ,15 Z NO: ,5 %n

N :,5

n ,16.3 ,43 ,5 ,15 / 2

H

2

cÆp khÝ ®ång mol

n = (0,92 ,43.2 ,01.4):2 = 0,1

mol H,N,O

O

d4: a tan hoàn toàn 22,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, CuO, Fe

3

O

4

FeO (trong đó oxi chiếm 12,142% khối

lượng) trong HNO

3

loãng dư, thu được dung dịch Y và 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO, NO

2

tkhối so với

He

. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, thu được m (gam) kết tủa. Giá trị của m gần nhất vi

See also  Tải Fang69 Club Ios / Apk / Pc, Fang 69 Miễn Phí Cho Máy Tính 2018 | Bostonenglish.edu.vn

A. 33,5. B. 34,0 . C.34,5. D.45,0.

(Thầy Nguyễn Đình Hành – THCS&THPT Y Đôn, Gia Lai)

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply