So sánh hai phân số | Bostonenglish.edu.vn

Câu 1, 2, 3 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. So sánh các phân số theo mẫu

1. So sánh các phân số theo mẫu

Điền dấu > ; < ; =

Giải thích

 ({8 over 9} < {9 over {10}})

(eqalign{
& {8 over 9} = {{8 times 10} over {9 times 10}} = {{80} over {90}} cr
& {9 over {10}} = {{9 times 9} over {10 times 9}} = {{81} over {90}} cr
& {{80} over {90}} < {{81} over {90}} cr} )

                         

({5 over 6}……….{4 over 5})

                           

(eqalign{
& {5 over 6} = ……… cr
& {4 over 5} = ………,,,,,,,,,,,;…. cr} )

({3 over 5}…….{{12} over {20}})

                         

({{12} over {20}} = ……….,,,,,,;…….)

({5 over {12}}……{3 over 4})

                         

({3 over 4} = ……..,;….)

2. Viết các phân số ({3 over 4};{5 over {12}};{2 over 3}) theo thứ tự từ bé đến lớn.

3. Viết các phân số ({5 over 6};{2 over 5};{{11} over {30}}) theo thứ tự từ lớn đến bé.

ĐÁP ÁN

1. So sánh các phân số theo mẫu

Quảng cáo

Điền dấu > ; < ; =

Giải thích

({8 over 9} < {9 over {10}})

(eqalign{
& {8 over 9} = {{8 times 10} over {9 times 10}} = {{80} over {90}} cr 
& {9 over {10}} = {{9 times 9} over {10 times 9}} = {{81} over {90}} cr 
& {{80} over {90}} < {{81} over {90}} cr} )                                     

({5 over 6} > {4 over 5})

(eqalign{
& {5 over 6} = {{5 times 5} over {6 times 5}} = {{25} over {30}} cr
& {4 over 5} = {{4 times 6} over {5 times 6}} = {{24} over {30}} cr
& {{25} over {30}} > {{24} over {30}} cr} )

                                       

({3 over 5} = {{12} over {50}})

({{12} over {20}} = {3 over 5} = {{3 times 4} over {5 times 4}} = {{12} over {20}})

({5 over {12}} < {3 over 4})

(eqalign{
& {3 over 4} = {{3 times 3} over {4 times 3}} = {9 over {12}} cr
& {5 over {12}} < {9 over {12}} cr} )

                                        

See also  Các dạng câu hỏi và câu trả lời thi nói IELTS - Tài liệu luyện thi IELTS Speaking | Bostonenglish.edu.vn

2. Viết các phân số ({3 over 4};{5 over {12}};{2 over 3}) theo thứ tự từ bé đến lớn

(eqalign{
& MSC = 12 cr
& {3 over 4} = {{3 times 3} over {4 times 3}} = {9 over {12}};{2 over 3} = {{2 times 4} over {3 times 4}} = {8 over {12}};{5 over {12}} cr} )

Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn (tăng dần): ({5 over {12}} < {2 over 3} < {3 over 4})

3. Viết các phân số ({5 over 6};{2 over 5};{{11} over {30}}) theo thứ tự từ lớn đến bé

(eqalign{
& MSC = 30 cr
& {5 over 6} = {{5 times 5} over {6 times 5}} = {{25} over {30}};{2 over 5} = {{2 times 6} over {5 times 6}} = {{12} over {30}};{{11} over {30}} cr} )

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần: ({5 over 6} > {2 over 5} > {{11} over {30}})

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply