So sánh quang hợp và hô hấp. | Bostonenglish.edu.vn

Bài 24 trang 64 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: So sánh quang hợp và hô hấp.

So sánh quang hợp và hô hấp.

– Giống nhau :

+ Đều là quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào.

+ Đều là các chuỗi phản ứng ôxi hoá – khử phức tạp.

+ Đều có sự tham gia của chất vận chuyển êlectron.

– Khác nhau :

Nội dung so sánh

Quang hợp

Hô hấp

Loại tế bào thực hiện

Tế bào thực vật, tảo và một số loại vi khuẩn.

Tất cả các loại tế bào.

Bào quan thực hiện

Lục lạp.

Ti thể.

Điểu kiện ánh sáng

Chỉ tiến hành khi có ánh sáng.

Quảng cáo

Không cần ánh sáng.

Phương trình tổng quát

nrn + nH n Năng lượng ánh sáng *

C6H126 + 602 —> 6C02 + 6H20 +ATP + Q

[CH20]n + n02

Sắc tố

Cần sắc tố quang hợp.

Không cần sắc tố quang hợp.

Sự chuyển hoá năng lượng

Biến năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học trong các hợp chất hữu cơ.

Giải phóng năng lượng tiềm tàng trong các hợp chất hữu cơ thành năng lượng dễ sử dụng là ATP.

Sự chuyển hoá vật chất

Là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

Là quá trình phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.


Quảng cáo

Bài trướcBài 22 trang 62 Sách bài tập môn Sinh 10: Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa quá trình tổng hợp ATP qua
Bài tiếp theoBài 1.27; 1.28 trang 8 sách bài tập Hóa 12: Cho các phát biểu sau
a. Chất béo thuộc loại hợp chất

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Tính chất hoá học của Silic dioxit, axit Silixic, muối Silicat và bài tập về Silic | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply