Sử dụng chính xác giới từ chỉ thời gian trong câu tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

Dùng giới từ “At” cho thời gian cụ thể

Giới từ “at” được sử dụng khi đề cập đến giờ giấc.

Ví dụ:

1. The movie starts at six o’clock. 
2. My father goes to bed at 10:30.
3. My last class ends at two p.m.

Ngoài ra, “at” còn dùng để nói đến một thời điểm nào đó trong năm, ví dụ như các lễ hội đặc biệt.

Ví dụ:

1. I love the atmosphere at Cherry Blossom time. 
2. People tend to become more hopeful at springtime.

Sử dụng “on” cho các ngày cụ thể

Giới từ “on” được sử dụng cho các ngày cụ thể trong tuần:

Ví dụ:

1. On Monday, I am taking my dog for a run. 
2. On Fridays, I get my hair done.

Giới từ này cũng có thể dùng trong trường hợp đề cập đến ngày, tháng hoặc một ngày lễ cụ thể:

Ví dụ:

1. On Christmas Day, my family goes to church. 
2. On October 22nd, I am going to buy a new television.

Cụm giới từ “on time” có nghĩa là đến địa điểm hoặc hoàn thành công việc đúng giờ, đúng kế hoạch.

Ví dụ:

1. Make sure you come to work on time tomorrow. 
2. I managed to finish the report on time.

Dùng giới từ “by” cho thời gian

See more articles in the category: Wiki
See also  Product Id Là Gì - Tra Từ Product Identification Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply