Sweet Potato Là Gì – Nghĩa Của Từ Sweet Potato Trong Tiếng Việt | Bostonenglish.edu.vn

một loại củ nhiệt đới ăn được với màu cam hồng, thịt hơi ngọt.

Bạn đang xem: Sweet potato là gì

Ví dụ: Oatmeal, along with sweet potatoes , wheat breads, rice and corn, is a complex carb, also known as a starch.

Bột yến mạch, cùng với khoai lang, bánh mì, gạo và ngô, là một loại carb phức tạp, còn được gọi là tinh bột.

cây leo Trung Mỹ sản xuất khoai lang, được trồng rộng rãi ở các nước ấm.

Xem thêm: Kỹ Sư Qs Là Gì – Tìm Hiểu Về Công Việc Của Một Kỹ Sư Dự Toán Qs

Ví dụ: Pineapples, sweet potatoes , beans, cassava, rice, groundnuts and maize are among the main crops.

Dứa, khoai lang, đậu, sắn, gạo, lạc và ngô là một trong những cây trồng chính.

Ví dụ: About an hour and a half before I train, I have a meal that contains fish, chicken or a shake, a sweet potato or brown rice, and asparagus or broccoli.

Khoảng một tiếng rưỡi trước khi tôi luyện tập, tôi có một bữa ăn có cá, gà hoặc lắc, khoai lang hoặc gạo nâu, và măng tây hoặc bông cải xanh.

Ví dụ: I had pan-fried duck, black pudding and rosemary boudin with slivers of venison saddle, roast sweet potato and hoi sin sauce.

Tôi đã có vịt xào, bánh pudding đen và boudin hương thảo với những miếng yên ngựa, khoai lang nướng và nước sốt hoi sin.

Ví dụ: Roasted rabbit, boiled sweet potato and baked pies with vegetable filling are local specialties.

Thỏ nướng, khoai lang luộc và bánh nướng với rau điền là đặc sản địa phương.

Ví dụ: Cut the sweet potato , parsnip and broccoli into bite-sized chunks and add to the curry with the shallots and lemongrass.

Cắt khoai lang, rau mùi tây và bông cải xanh thành những miếng vừa ăn và thêm vào cà ri với hẹ và sả.

Ví dụ: Each tray contains two flavours, such as apple and pear or sweet potato and courgette, for a choice of colours and textures.

Mỗi khay chứa hai hương vị, chẳng hạn như táo và lê hoặc khoai lang và bí, cho sự lựa chọn về màu sắc và kết cấu.

Ví dụ: After middle May the sweet potato plants are in line for setting out.

Sau giữa tháng năm, các cây khoai lang được xếp hàng để đặt ra.

See also  Các trường Đào tạo khối ngành Kế toán | Bostonenglish.edu.vn

Ví dụ: On top I use sweet potato rather than white potato, as it’s packed with B vitamins.

Trên đầu tôi sử dụng khoai lang chứ không phải khoai tây trắng, vì nó chứa nhiều vitamin B.

Ví dụ: This 4-foot grass is attractive with sun coleus, pink gomphrena, orange Mexican zinnias and lime-green ornamental sweet potato .

Loại cỏ 4 chân này hấp dẫn với coleus mặt trời, gomphrena hồng, zinnias Mexico màu cam và khoai lang trang trí màu xanh lá cây vôi.

Ví dụ: When planting a tall container, consider vining plants, like ornamental sweet potato or setcresia.

Khi trồng một thùng chứa cao, hãy xem xét các cây dây leo, như khoai lang trang trí hoặc setcresia.

Ví dụ: Even new technologies have, in a sense, merely allowed anthropology to intensify its traditional practices, like New Guinea Highlands cultivation of the sweet potato .

Ngay cả một công nghệ mới, theo một nghĩa nào đó, chỉ cho phép nhân chủng học tăng cường các tập quán truyền thống của nó, như việc trồng khoai lang ở Cao nguyên New Guinea.

Ví dụ: Some of her favorite plants for container use include heather, scaevola, sweet potato vine and coleus.

Một số loại cây yêu thích của cô để sử dụng container bao gồm thạch, scaevola, nho khoai lang và coleus.

Ví dụ: Oatmeal, along with sweet potatoes , wheat breads, rice and corn, is a complex carb, also known as a starch.

Bột yến mạch, cùng với khoai lang, bánh mì, gạo và ngô, là một loại carb phức tạp, còn được gọi là tinh bột.

Ví dụ: Yucca, plantain, peanuts, sweet potatoes , and sugarcane are grown, as well as medicinal herbs.

Yucca, chuối, đậu phộng, khoai lang và mía được trồng, cũng như các loại dược liệu.

Ví dụ: Common vegetables are cabbage, beans, mushrooms, carrots, cassava, sweet potatoes , onions, and various types of greens.

Các loại rau phổ biến là bắp cải, đậu, nấm, cà rốt, sắn, khoai lang, hành và các loại rau xanh khác nhau.

Ví dụ: Opt for complex carbohydrates like sweet potatoes and brown rice over simpler ones like those found in sweets, and don’t forget your fats.

Lựa chọn các loại carbohydrate phức tạp như khoai lang và gạo nâu hơn những loại đơn giản hơn như trong kẹo, và đừng quên chất béo của bạn.

Ví dụ: The designer had the free range chicken stuffed with sweet potatoes and chèvre, wild rice, sautéd spinach roast pepper and tomato dressing at £14.

See also  Trụ Sở Chính Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Trụ Sở Chính Trong Tiếng Anh | Bostonenglish.edu.vn

Nhà thiết kế đã có gà miễn phí nhồi với khoai lang and chèvre, gạo hoang dã, sautéd rau bina nướng tiêu và sốt cà chua với giá 14 bảng.

Ví dụ: In rural areas, people provide much of their own food through fishing, animal husbandry, and gardening of indigenous staple foods such as taro, breadfruit, sweet potatoes , and manioc.

Ở các vùng nông thôn, người ta cung cấp nhiều thực phẩm của mình thông qua đánh bắt cá, chăn nuôi và làm vườn các loại thực phẩm chủ yếu bản địa như khoai môn, bánh mì, khoai lang và khoai mì.

Ví dụ: Ms Musonda said her organisation had embarked on a programme to encourage farmers plant cassava, millet, and sweet potatoes as these were drought resistant crops.

Bà Musonda cho biết tổ chức của bà đã bắt tay vào một chương trình khuyến khích nông dân trồng sắn, kê và khoai lang vì đây là những cây trồng chịu hạn.

Ví dụ: Sorghum, beans, and sweet potatoes were also cultivated.

Cao lương, đậu và khoai lang cũng được trồng.

Ví dụ: This is far removed from 1992 when the family produced sweet potatoes and maize crop, and reared goats.

Điều này đã bị loại bỏ từ năm 1992 khi gia đình sản xuất khoai lang và ngô, và dê nuôi.

Ví dụ: They grow maize, sorghum, cassava, sweet potatoes and also rear domesticated animals like goats, pigs and chicken.

Họ trồng ngô, lúa miến, sắn, khoai lang và cả những con vật được thuần hóa như dê, lợn và gà.

Ví dụ: On the Agricultural Research Council fields outside Huambo varieties of sweet potatoes , maize, potatoes, soy beans and peanuts are being planted.

Trên các lĩnh vực của Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp bên ngoài Huambo các loại khoai lang, ngô, khoai tây, đậu nành và đậu phộng đang được trồng.

Ví dụ: They planted cabbages, sweet potatoes , tomatoes, pumpkin and carrots that are currently being harvested.

Họ trồng cải bắp, khoai lang, cà chua, bí ngô và cà rốt hiện đang được thu hoạch.

Ví dụ: Bananas, cassava, coconuts, and sweet potatoes are all grown and sold locally.

Chuối, sắn, dừa và khoai lang đều được trồng và bán tại địa phương.

Ví dụ: Heat-loving crops such as tomatoes, peppers, eggplant, sweet potatoes , okra and New Zealand spinach will continue to produce until frost.

Các loại cây trồng ưa nhiệt như cà chua, ớt, cà tím, khoai lang, đậu bắp và rau bina New Zealand sẽ tiếp tục sản xuất cho đến khi có sương giá.

See also  Chung Cư Royal City Webtretho, Hội Bàn Luận Về Chung Cư Royal City | Bostonenglish.edu.vn

Ví dụ: It may contain veal, beef, or lamb, slic
ed calf’s foot, chickpeas or beans, potatoes or sweet potatoes , green vegetables such as spinach, and always hard-boiled eggs.

Nó có thể chứa thịt bê, thịt bò, hoặc thịt cừu, chân bê thái lát, đậu xanh hoặc đậu, khoai tây hoặc khoai lang, rau xanh như rau bina và trứng luôn luộc chín.

Ví dụ: The coast offers good harbours and the coastal plains are fertile, yielding sugarcane, sweet potatoes , and maize.

Bờ biển cung cấp các bến cảng tốt và đồng bằng ven biển màu mỡ, cho năng suất mía, khoai lang và ngô.

Ví dụ: But to eradicate malnutrition, we grow maize, beans, soya beans, sweet potatoes , cassava, pumpkins and many others.

Nhưng để xóa bỏ suy dinh dưỡng, chúng tôi trồng ngô, đậu, đậu nành, khoai lang, sắn, bí ngô và nhiều loại khác.

Ví dụ: The country has long been known for vegetables and fruits, including avocados, radishes, potatoes, sweet potatoes , squash, carrots, beets, onions, and tomatoes.

Đất nước này từ lâu đã được biết đến với các loại rau và trái cây, bao gồm bơ, củ cải, khoai tây, khoai lang, bí, cà rốt, củ cải đường, hành tây và cà chua.

Ví dụ: Soju is an ancient Korean and Japanese liquor distilled from rice, barley and sweet potatoes , with a light, crisp taste and mouth feel similar to vodka.

Soju là một loại rượu cổ xưa của Hàn Quốc và Nhật Bản được chưng cất từ ​​gạo, lúa mạch và khoai lang, với hương vị nhẹ, giòn và miệng giống như rượu vodka.

sweating-sikness, sweatlet, sweep-foward, sweepingly, sweepings, sweet corn, sweet talk, sweet-and-sour, sweet-bay, sweet-bread, sweet-flowered, sweet-fruited, sweet-gale, sweet-leaved, sweet-oil,

*

Nhập khẩu từ ITALY Với chiết xuất thực vật hữu cơ Loại bỏ nhanh ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma

*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài.

Xem thêm: Silicon Valley Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Mua tại: vimexcopharma

*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma

Chuyên mục: Hỏi Đáp

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply