Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào? | Bostonenglish.edu.vn

Bài 8. Chủ nghĩa xã hội – Câu 5 trang 73 SGK GDCD lớp 11. Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào?

Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào?

 Chế độ xã hội chủ nghĩa là nhà nước do dân và vì dân nên nó khác các xã hội trước như sau:

– Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

– Do nhân dân làm chủ.

– Có nền KT phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.

Quảng cáo

– Có nền VH tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

– Con người được giải phóng khỏi áp bức , bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện.

– Các dt trong cộng đồng VN bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

– Có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

– Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

See also  Hàm IF kết hợp với Vlookup và hàm And, OR trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply