thước đo góc.b) Cách đo góc xOy | Bostonenglish.edu.vn

1. Đo góc a) Dụng cụ: thước đo góc.b) Cách đo góc xOy. Lý thuyết. Số đo góc – Số đo góc

1. Đo góc

a) Dụng cụ: thước đo góc.

b) Cách đo góc xOy

Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thuốc trùng với tâm O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 0

Bước 2: Xem cạnh thứ hai của góc đi qua vạch nào của thước giả sử là vạch 105

thì viết là (widehat{xOy}) = 105

Nhận xét: mỗi góc có một số đo dương. Số đo của góc bẹt là 180. Số đo của mỗi góc không vượt qua 180 độ.

2. So sánh 2 góc

Quảng cáo

– Nếu hai góc A và B có số đo bằng nhau thì hai góc đó bằng nhau.

– Nếu số đo của góc A nhỏ hơn góc B thì góc A nhỏ hơn góc B ta viết là:

(widehat{A} <widehat{B}).

3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù.

– Góc có số đo bằng 90 là góc vuông.

– Góc có số đo nhỏ hơn 90 độ là góc nhọn.

– Góc có số đo lơn hơn góc vuông n hưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply