Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do. | Bostonenglish.edu.vn

Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do.. Câu 36 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 – Bài 7: Đa thức một biến

Thu gọn và sắp xếp các số hạng của đa thức theo lũy thừa tăng của biến. Tìm hệ số cao nhất, hệ số tự do:

a) ({rm{}}{x^7} – {x^4} + 2{{rm{x}}^3} – 3{{rm{x}}^4} – {x^2} + {x^7} – x + 5 – {x^3})

b) (2{{rm{x}}^2} – 3{{rm{x}}^4} – 3{{rm{x}}^2} – 4{{rm{x}}^5} – {1 over 2}x – {x^2} + 1)

(eqalign{
& {rm{a}}){x^7} – {x^4} + 2{{rm{x}}^3} – 3{{rm{x}}^4} – {x^2} + {x^7} – x + 5 – {x^3} cr
& = 2{{rm{x}}^7} – 4{{rm{x}}^4} + {x^3} – x + 5 – {x^2} cr} )

Sắp xếp: (5 – x – {x^2} + {x^3} – 4{{rm{x}}^4} + 2{{rm{x}}^7})

Quảng cáo

Hệ số cao nhất là 2, hệ số tự do là 5.

(eqalign{
& b)2{{rm{x}}^2} – 3{{rm{x}}^4} – 3{{rm{x}}^2} – 4{{rm{x}}^5} – {1 over 2}x – {x^2} + 1 cr
& = – 2{{rm{x}}^2} – 3{{rm{x}}^4} – 4{{rm{x}}^5} – {1 over 2}x + 1 cr} )

Sắp xếp: (1 – {1 over 2}x – 2{{rm{x}}^2} – 3{{rm{x}}^4} – 4{{rm{x}}^5})

Hệ số cao nhất là -4, hệ số tự do là 1.

See more articles in the category: Wiki
See also  Listen – Unit 8 trang 68 Anh 9, Listen to the song Alt Id Lang Syne and fill in the missing words. Auld Lang Syne. | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply