Tính tiền điện mà gia đình này phải trả mỗi tháng (30 ngày), cho rằng | Bostonenglish.edu.vn

Tính tiền điện mà gia đình này phải trả mỗi tháng (30 ngày), cho rằng giá tiền điện là 1000 đồng/kW.h.. Bài 13.12 trang 39 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9 – Bài 13. Điện năng – Công của dòng điện

Một gia đình sử dụng đèn chiếu sáng với công suất tổng cộng là 150W, trung bình mỗi ngày trong 10 giờ; sử dụng tủ lạnh có công suất 100W, trung bình mỗi ngày trong 12 giờ và sử dụng các thiết bị điện thế khác có công suất tổng cộng là 500W, trung bình mỗi ngày trong 5 giờ.

a. Tính điện năng mà gia đình này sử dụng trong 30 ngày.

b. Tính tiền điện mà gia đình này phải trả mỗi tháng (30 ngày), cho rằng giá tiền điện là 1000 đồng/kW.h.

a) Điện năng mà gia đình sử dụng trong 30 ngày:

({A_1} = {wp _1}.{t_1} = 0,15 times 10 times 30 = 45kW.h)

– Đèn chiếu sáng:  

({A_2} = {wp _2}.{t_2} = 0,1 times 12 times 30 = 36kW.h)

Quảng cáo

– Tủ lạnh:

({A_3} = {wp _3}.{t_3} = 0,5 times 5 times 30 = 75kW.h)

– Thiết bị khác :

( Rightarrow A = {A_1} + {A_2} + {A_3} = 45 + 36 + 75 = 156kW.h)

Tiền điện mà gia đình này phải trả:

T = 1000 x A = 1000 x 156 = 156000 đồng

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Các khối khí | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply