Toán lớp 2 bài 1: Ôn tập các số đến 100 sách Kết nối tri thức – Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Kết nối | Bostonenglish.edu.vn

Giải Toán lớp 2 tập 1 sách Kết nối

Toán lớp 2 bài 1: Ôn tập các số đến 100 sách Kết nối tri thức là lời giải các bài tập trong SGK với hướng dẫn chi tiết giúp cho các em học sinh lớp 2 tham khảo và có kế hoạch, phương pháp học tập hiệu quả.

Luyện tập trang 6, 7 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 6

Đề bài: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu):

Bài 1 trang 6 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Mỗi bó que gồm 10 chiếc que tính nhỏ.

Cách em học sinh đếm số bó que tính để biết được chữ số hàng chục và số que tính còn lại để biết được chữ số hàng đơn vị. Sau đó viết số có hai chữ số thích hợp.

Đọc số có hai chữ số:

Với các số có hàng chục khác 1thì em đọc số hàng chục, ghép với chữ mươi rồi đọc số hàng đơn vị.

+ Chữ số hàng đơn vị là 1 thì đọc là ‘mốt”

+ Chữ số hàng đơn vị là 4 thì đọc là “tư”

+ Chữ số hàng đơn vị là 5 thì đọc là “lăm”

Lời giải:

Bài 1 trang 6 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2 Toán lớp 2 trang 6

Đề bài: Tìm cà rốt cho thỏ.

Bài 2 trang 6 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Trong số có hai chữ số, chữ số viết trước là số hàng chục, số đứng sau là số hàng đơn vị.

Lời giải:

Bài 2 trang 6 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 3 Toán lớp 2 trang 7

Đề bài: Hoàn thảnh bảng sau (theo mẫu).

Bài 3 trang 7 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Trong số có hai chữ số, chữ số viết trước là số hàng chục, số đứng sau là số hàng đơn vị.

Đọc số có hai chữ số:

See also  Cơ Chất Là Gì - Nêu Khái Niệm Cơ Chất | Bostonenglish.edu.vn

Với các số có hàng chục khác 1thì em đọc số hàng chục, ghép với chữ mươi rồi đọc số hàng đơn vị.

+ Chữ số hàng đơn vị là 1 thì đọc là ‘mốt”

+ Chữ số hàng đơn vị là 4 thì đọc là “tư”

+ Chữ số hàng đơn vị là 5 thì đọc là “lăm”

Lời giải:

Số gồm Viết số Đọc số
5 chục và 7 đơn vị 57 Năm mươi bảy
7 chục và 5 đơn vị 75 Bảy mươi lăm
6 chục và 4 đơn vị 64 Sáu mươi tư
9 chục và 1 đơn vị 91 Chín mươi mốt

Bài 4 Toán lớp 2 trang 7

Đề bài:

a) Tìm những bông hoa ghi số lớn hơn 60.

b) Tìm những bông hoa ghi số bé hơn 50.

c) Tìm những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60.

Bài 4 trang 7 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

So sánh hai hoặc nhiều số có hai chữ số:

+ Hai số có cùng chữ số hàng chục thì số nào có hàng đơn vị lớn hơn sẽ lớn hơn.

+ Hai số khác chữ số hàn
g chục thì số nào có hàng chục lớn hơn sẽ lớn hơn.

Lời giải:

a) Những bông hoa ghi số lớn hơn 60 là: 69, 89.

b) Những bông hoa ghi số bé hơn 50 là: 29, 49.

c) Những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60 là: 51, 58.

Luyện tập trang 7, 8 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 7

Đề bài: Số?

Bài 1 trang 7 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Trong số có hai chữ số, chữ số viết trước là số hàng chục, số đứng sau là số hàng đơn vị.

Lời giải:

Bài 1 trang 7 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2 Toán lớp 2 trang 7

Đề bài: Sắp xếp các số ghi trên các áo theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Bài 2 trang 7 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

So sánh hai hoặc nhiều số có hai chữ số:

+ Hai số có cùng chữ số hàng chục thì số nào có hàng đơn vị lớn hơn sẽ lớn hơn.

+ Hai số khác chữ số hàng chục thì số nào có hàng chục lớn hơn sẽ lớn hơn.

So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn (tăng dần) hoặc ngược lại, từ lớn đến bé (giảm dần).

Lời giải:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 14, 15, 19, 22.

See also  Đất Tiếng Anh Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 22, 19, 15, 14.

Bài 3 Toán lớp 2 trang 8

Đề bài: Số?

Bài 3 trang 8 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Trong số có hai chữ số, chữ số viết trước là số hàng chục, số đứng sau là số hàng đơn vị.

Lời giải:

Bài 3 trang 8 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 4 Toán lớp 2 trang 8

Đề bài: Từ ba thẻ dưới đây, em hãy lập các số có hai chữ số.

Bài 4 trang 8 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn:

Trong số có hai chữ số, chữ số viết trước là số hàng chục, số đứng sau là số hàng đơn vị.

Lời giải:

Các số có hai chữ số được lập từ ba thẻ là: 33, 37, 35, 55, 53, 57, 77, 73, 75.

Luyện tập trang 8, 9 SGK Toán lớp 2

Bài 1 Toán lớp 2 trang 8

Đề bài: Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi rồi đếm số viên bi trong hình đó (theo mẫu).

a) Mẫu:

Bài 1 trang 8 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

– Em ước lượng:

Khoảng 3 chục viên bi.

– Em đếm được:

32 viên bi.

b)

Bài 1 trang 8 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

– Em ước lượng:

Khoảng ? chục viên bi.

– Em đếm được:

? viên bi.

Hướng dẫn:

Các em học sinh nhìn hình vẽ và nhóm thành nhóm 10 viên bi để ước lượng sau đó đếm số lượng viên bi.

Lời giải:

b) – Em ước lượng: Khoảng 4 chục viên bi.

– Em đếm được: 38 viên bi.

Bài 2 Toán lớp 2 trang 9

Đề bài: Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua rồi đếm số cà chua trong hình đó.

Bài 2 trang 9 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

– Em ước lượng:

Khoảng ? chục quả cà chua.

– Em đếm được:

? quả cà chua
.

Hướng dẫn:

Các em học sinh nhìn hình vẽ và nhóm từng 10 quả cà chua để ước lượng sau đó đếm số lượng quả cà chua.

Lời giải:

– Em ước lượng: Khoảng 4 chục quả cà chua.

– Em đếm được: 42 quả cà chua.

Bài 3 Toán lớp 2 trang 9

Đề bài: Số?

a) Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, viết là: 87 = 80 + 7.

b) Số 45 gồm ? chục và ? đơn vị, viết là: 45 = ? + ?.

c) Số 63 gồm ? chục và ? đơn vị, viết là: ? = ? + ?.

Hướng dẫn:

Trong số có hai chữ số, chữ số viết trước là số hàng chục, số đứng sau là số hàng đơn vị.

Lời giải:

a) Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, viết là: 87 = 80 + 7.

See also  Cách tính hoa hồng bán hàng bằng hàm IF lồng nhau trên Excel

b) Số 45 gồm 4 chục và 5 đơn vị, viết là: 45 = 40 + 5.

c) Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị, viết là: 63 = 60 + 3.

Bài 4 Toán lớp 2 trang 9

Đề bài:

Bài 4 trang 9 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Em lắp bốn miếng bìa A, B, C, D vào vị trí thích hợp trong bảng.

b) Tìm số lớn nhất ở mỗi miếng bìa A, B, C, D rồi viết các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn:

Trong các số có hai chữ số, hai số liên tiếp cách nhau 1 đơn vị.

Lời giải:

a)

Bài 4 trang 9 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) + Số lớn nhất ở miếng bìa A là: 76

+ Số lớn nhất ở miếng bìa B là: 58

+ Số lớn nhất ở miếng bìa C là: 36

+ Số lớn nhất ở miếng bìa D là: 54

+ Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 36, 54, 58, 76.

>>> Bài tiếp theo: Toán lớp 2 bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau sách Kết nối tri thức

……………………………………………….

Ngoài Toán lớp 2 bài 1: Ôn tập các số đến 100 sách Kết nối tri thức trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 khác trên VnDoc. Với giải bài tập Toán lớp 2 có kèm theo lời giải hay nhất, chi tiết nhất sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Toán lớp 2. Bên cạnh đó là các bài tóm tắt lý thuyết Toán lớp 2 và bài tập trắc nghiệm lớp 2 cũng luôn có sẵn để các bạn tải về miễn phí, đây cũng chính là phương pháp ôn tập giúp bạn ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply