Toán lớp 6 bài 6 Lũy thừa với số mũ tự nhiên Kết nối tri thức – Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 | Bostonenglish.edu.vn

I. Giải Toán 6 Kết nối tri thức Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 22 tập 1

Bảng sau đây chỉ ra cách tính số hạt thóc ở một số ô trong bàn cờ trong bài toán mở đầu

Ô thứ Phép tính tìm số hạt thóc Số hạt thóc
1 1 1
2 2.2 2
3 2.2.2 4
4 2.2.2.2 8
5 2.2.2.2.2 16
….

Tìm số hạt thóc ở ô thứ 8, ta phải thực hiện phép nhân có bao nhiêu thừa số 2?

Đáp án

Để tìm số hạt thóc ở ô số 8, ta phải thực hiện phép nhân có 7 thừa số 2.

Luyện tập 1 Toán lớp 6 trang 22 tập 1

Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10

Đáp án

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a2 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

Vận dụng Toán lớp 6 trang 23 tập 1

1. Tính số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu

See also  Đơn Vị Sự Nghiệp Tiếng Anh Là Gì, Đơn Vị Sự Nghiệp Dịch Ra Tiếng Anh Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

2. Hãy viết mỗi số tự nhiên sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa của 10 theo mẫu

4275 = 4 .103 + 2.102 + 5 .10 + 7

a) 23 197

b) 203 184

Đáp án

1. Số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu:

2.2.2.2.2.2 = 26 = 64

2. a) 23 197 = 2.104 + 3.103 + 1.102 + 9.101 + 7

b) 203 184 = 2.105 + 0.104 + 3.103 + 1.102 + 8.101 + 4

II. Giải Toán 6 Kết nối tri thức Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

Hoạt động 2 Toán lớp 6 trang 23 tập 1

Đáp án

a) 72.73 = (7.7).(7.7.7) = 75

b) Nhận xét: Tổng số mũ của 7 trong hai thừa số bằng số mũ của tích tìm được.

Luyện tập 2 Toán lớp 6 trang 23 tập 1

Đáp án

a) 53.57=53+7=510

b) 24.25.29=24+5+9=218

c) 102.104.106.108=102+4+6+8=1020

Hoạt động 3 Toán lớp 6 trang 24 tập 1

Đáp án

a) Vì 63.62 = 65

b) Ta có 65 = 63.62 nên 65 : 63 = 62

Nhận xét: Hiệu số mũ của 6 trong số bị chia và số chia bằng số mũ của 6 trong thương tìm được.

c) 107 : 104 = 103

Luyện tập 3 Toán lớp 6 trang 24 tập 1

Đáp án

a) 76 : 74 = 764 = 72

b) 1091100 : 1091100 = 1091100100=1091

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply