Toán lớp 6 – Chuyên đề tìm một số khi biết giá trị phân số của nó – Bài tập ôn tập Số học lớp 6 | Bostonenglish.edu.vn

Bài tập ôn tập Số học lớp 6

Chuyên đề tìm một số khi biết giá trị phân số của nó Toán lớp 6 được Bostonenglish tổng hợp và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đây là phần bài tập về tìm một số khi biết giá trị phân số của nó được chia làm hai phần chính: Lý thuyết và Bài tập vận dụng. Phần lý thuyết gồm quy tắc tìm một một số khi đã biết giá trị phân số của nó và các dạng bài tập thường gặp với ví dụ đi kèm. Bài tập bào gồm 13 bài toán nhỏ cùng với các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án, lời giải cho một số bài nâng cao. Qua đó sẽ giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức về phần chuyên đề tìm một số khi biết giá trị phân số của nó đã được học trong chương trình Toán lớp 6 này.

tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

Bạn đang xem: tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

Nội dung của chuyên đề tìm một số khi biết giá trị phân số của nó

A. Lý thuyết

1. Quy tắc

Muốn tìm một số biết frac{m}{n} của nó bằng a, ta tính {mathop{rm a}nolimits} :frac{m}{n}({mathop{rm m}nolimits} ,n in text{N}^*)

2. Các dạng toán cơ bản thường gặp

2.1 Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Phương pháp giải: Muốn tìm một số biết giá trị một phân số của nó, ta chia giá trị này cho phân số. “Phân số” có thể được viết dưới dạng hỗn số, số thập phân, số phần trăm.

Ví dụ 1: Tìm một số biết:frac{2}{3} của nó bằng 7,2

Lời giải:

frac{2}{3}của nó bằng 7,2; số đó bằng: 7,2: frac{2}{3}= 7,2. frac{2}{3}= (7,2:2).3 = 3,6.3 =10,8 =frac{{108}}{{10}} = frac{{54}}{5}

2.2. Bài toán dẫn đến tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Phương pháp giải: Căn cứ vào đề bài, ta chuyển bài toán về tìm một số biết giá trị một phân số của nó, từ đó tìm được lời giải bài toán đã cho.

See also  Hàm DEGREES trong Power BI DAX

Ví dụ 2: Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.

Lời giải:

Đổi 4,5% = frac{{45}}{{10}}% = frac{{45}}{{1000}} = frac{9}{{200}}

Lượng sữa trong một chai là: 18 : frac{9}{{200}}= 18. frac{9}{{200}}= 400g

 Cách tìm giá trị phân số của một số

Muốn tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó, ta lấy số đó chia cho phân số đã biết.

Ví dụ 1: Tìm một số, biết:

a) \frac{5}{7} của nó bằng 25 b) \frac{4}{9} của nó bằng 16

Lời giải:

a) Số cần tìm là: 25:\frac{5}{7} = 35

b) Số cần tìm là: 16:\frac{4}{9} = 36

Ví dụ 2: Một xí nghiệp thực hiện được \frac{5}{9} kế hoạch và còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

Bài làm

Số sản phẩm xí nghiệp còn phải làm chiếm số phần là:

1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9} (kế hoạch)

Số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch là:

560:\frac{4}{9} = 1260 (sản phẩm)

Đáp số: 1260 sản phẩm

Ví dụ 3: Một đội công nhân phải sửa một đoạn đường trong ba đợt. Đợt thứ nhất đội sửa được \frac{1}{3} đoạn đường. Đợt thứ hai đội sửa \frac{3}{7} đoạn đường còn lại. Đội còn phải sửa thêm 160m đường nữa ở đợt thứ ba thì hoàn thành kế hoạch. Tính số mét đường mà đội công nhân được giao theo kế hoạch.

Bài làm

Số đoạn đường đợt thứ ba phải sửa chiếm số phần của kế hoạch là:

1 - \frac{1}{3} - \frac{3}{7} = \frac{5}{{21}} (kế hoạch)

Số mét đường mà đội công nhân phải sửa theo kế hoạch là:

160:\frac{5}{{21}} = 672 (m)

Đáp số: 672m đường.

CÁC DẠNG TOÁN.

Dạng 1. TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ

Phương pháp giải

Muốn tìm một số biết giá trị một phân số của nó, ta chia giá trị này cho phân số.

m/n của số x bằng a thì x = a: m/n (m,n ∈ N*)

Ví dụ 1

Tìm một số biết :

 Đáp số

a) 10,8 ;                                           b) -3,5

 Ví dụ 2
Biết rằng 13,32 . 7 = 93,24 và 93,24 : 3 = 31,08. Không cần làm phép tính, hãy :
Đáp số

a) 31,08 ;

b) 13,32.

Dạng 2. BÀI TOÁN DẪN ĐẾN TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ

Phương pháp giải

Căn cứ vào đề bài, ta chuyển bài toán về tìm một số biết giá trị một phân số của nó, từ đó

tìm được lời giải bài toán đã cho.

Ví dụ 3

Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2kg chất đạm.

Giải

Số kiogam đậu đen phải nấu chín để có 1,2 kg chất đậm là :

1,2 : 24% = 5 (kg)

Ví dụ 4

Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.

Đáp số

400 g.

Ví dụ 5

Đố : Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng 1/3 ?

Đáp số

Số cần tìm là : 2/3

Ví dụ 6

75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?

See also  Shipping Advice Là Gì - Thuật Ngữ Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu | Bostonenglish.edu.vn

Đáp số

Chiều dài mảnh vải : 5m

Ví dụ 7

Để làm món “Dừa kho thịt”, ta cần có cùi dừa (cơm dừa), thịt ba chỉ, đường, nước mắm,

muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng  và 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,8

kg thịt ba chỉ thì phải cần bao nhiêu ki lô gam cùi dừa. Nếu có 0,8 kg thịt ba chỉ thì phải cần

bao nhiêu ki lô gam cùi dừa, bao nhiêu ki lô gam đường?

Giải

Đáp số : 1,2 kg cùi dừa và 0,06 kg đường.

Ví dụ 8.

Một xí nghiệp đã thực hiện  kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch.

Hướng dẫn

560 sản phẩm là 4/9 của kế hoạch.

Đáp số: 1260 sản phẩm.

Ví dụ 9

Đố (Theo một bài toán của Xem Lôi – đơ (Sam Loyd)) : Trong hình 11, cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu ki lô gam ?

Hướng dẫn

1/4 viên gạch nặng 3/4 kg. Đáp số: 3kg.

Dạng 3. SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT TỈ SỐ PHẦN TRĂM CỦA NÓ

Phương pháp giải

Tìm số x biết p% của nó bằng a, x = a:p%

Sử dụng máy tính bỏ túi để làm phép tính trên.

Ví dụ 10

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Vậy số phải tìm là 30.

Hãy dùng máy tính bỏ túi, kiểm tra lại đáp số của các bài tập 128, 129 , 131.

Giải

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Dạng 4. TÌM SỐ CHƯA BIẾT TRONG MỘT TỔNG, MỘT HIỆU

Phương pháp giải

Căn cứ vào quan hệ giữa số chưa biết và các số đã biết trong phép cộng, phép trừ để tìm số chưa biết.

Ví dụ 11

 Giải

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

B. Bài tập vận dụng

1. Trắc nghiệm

Câu 1: Muốn tìm một số biết frac{m}{n}của nó bằng a ta làm thế nào?

A. Lấy {mathop{rm a}nolimits} :frac{m}{n} B. Lấy {mathop{rm a}nolimits} .frac{m}{n}
C. Lấy {mathop{rm a}nolimits} :frac{n}{m} D. Không tìm được

Câu 2: Tìm một số biết frac{2}{3}của nó bằng 72. Số đó là:

A. 48 B. 108 C. frac{1}{{108}} D.71frac{1}{3}

Câu 3: Tìm một số biết 1frac{3}{4} của nó bằng 35. Số đó là:

A. 20 B. 30 C.frac{1}{{20}} D.61frac{1}{4}

Câu 4: Tìm một số biết 2frac{1}{2} của nó bằng 45. Số đó là:

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

A. 24 B. 54 C.frac{1}{{20}} D.61frac{1}{4}

2. Tự luận

Bài 1: Tính:

a, frac{1}{4} của x là 76m thì x bằng?

b, 62m5% của x tạ là 96 tạ thì x bằng?

c, 0,25 của x giờ là 1 giờ thì x bằng?

d, 3,7% của x là 13,5 thì x bằng?

Bài 2: Tìm một số biết frac{1}{6} của nó bằng 15?

Bài 3: Tìm x biết 35% của x bằng 1,25?

Bài 4: Tìm x, biết: 12,5x = 1,2 + 25%

Bài 5: frac{2}{5} số bi của Lâm là 30 viên. Hỏi Lâm có bao nhiêu viên bi?

Bài 6: frac{5}{8} kho hàng có 1250kg hàng. Hỏi frac{1}{4} kho hàng có bao nhiêu kg hàng?

Bài 7: Nam năm nay 10 tuổi bằng frac{1}{7}số tuổi của bà hiện nay. Hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi?

See also  Bài 19 trang 60 SGK Hình học 12 Nâng cao, Một mặt cầu gọi là ngoại tiếp một hình nón nếu mặt cầu đó đi qua đỉnh của hình nón và đi qua... | Bostonenglish.edu.vn

Bài 8: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng là 12,5m. Chiều rộng bằng frac{5}{{11}} chiều dài. Tính diện tích miếng đất.

Bài 9: Tìm một số biết frac{3}{7} của số đó bằng frac{2}{5}của – 420.

Bài 10: Tìm một số biết 0,5 của số đó bằng frac{3}{7}của 420.

Bài 11: Một người mang một rổ cam đi bán. Sau khi bán frac{3}{7} số cam và 5 quả thì còn lại 31 quả. Tính số cam mang đi bán?

Bài 12: Ba tổ học sinh trồng 179 cây xung quanh vườn trường. Số cây tổ một trồng được so với tổ hai bằng frac{6}{{11}}. Số cây của tổ một trồng được so với số cây của tổ ba bằng frac{7}{{10}}. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?

Bài 13: Các phường 1,2,3 có 24000 dân. Tính số dân của mỗi phường biết frac{2}{3}số dân ở phường 1 bằng 50% số dân ở phường 2 và bằng 0,4 số dân ở phường 3.

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

C. Lời giải

1. Trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
A B A B

2. Tự luận

Bài 1:

a, 304m

b, 153,6 tạ

c, 4 giờ

d, 3,65

Bài 2: 90

Bài 3: frac{{25}}{7}

Bài 4: x = 0,116

Bài 5: 75 viên bi

Bài 6: 2000kg

Bài 7: 70 tuổi

Bài 8: 343,75m²

Bài 9: Số đó là: left[ {frac{2}{5}.left( { - 420} right)} right]:frac{3}{7} = left( { - 168} right).frac{7}{3} = - 392

Bài 10: 360

Bài 11:

Phân số chỉ 31 + 5 = 36 quả cam bằng 1 - frac{3}{7} = frac{4}{7}số cam

Số cam mang đi bán là: 36:frac{4}{7} = 63(quả)

Bài 12:

Phân số chỉ số cây tổ hai trồng bằng frac{{11}}{6}số cây tổ một trồng.

Phân số chỉ số cây tổ ba trồng bằng frac{{10}}{7}số cây tổ một trồng.

Phân số chỉ 179 cây là: frac{{11}}{6} + frac{{10}}{7} + 1 = frac{{179}}{{42}}số cây tổ một trồng

Số cây tổ một trồng là: 179:frac{{179}}{{42}} = 42cây

Số cây tổ hai trồng là: 42.frac{{11}}{6} = 77cây

Số cây tổ ba trồng là: 42.frac{{10}}{7}cây

Bài 13:

Đổi 50% = frac{1}{2}; 0,4 = frac{2}{5}

Phân số chỉ số dân ở phường 2 bằng: frac{2}{5}:frac{1}{2} = frac{4}{5}số dân phường 3

Phân số chỉ số dân ở phường 1 bằng: frac{2}{5}:frac{2}{3} = frac{3}{5}số dân phường 3

Phân số chỉ 24000 dân là: frac{4}{3} + frac{3}{5} + 1 = frac{{12}}{5}số dân phường 3

Số dân phường 3 có là: 24000:frac{{12}}{5} = 10000dân

Số dân phường 1 có là: 10000.frac{3}{5} = 6000dân

Số dân phường 2 có là: 10000.frac{4}{5} = 8000dân

—————-

Ngoài Chuyên đề tìm một số khi biết giá trị phân số của nó; mời các bạn học sinh tham khảo thêm đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán hay các đề thi học kì 2 môn Toán, Ngữ Văn như:

mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với chuyên đề này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Tìm một số khi biết giá trị của số đó
  • Tìm một số biết giá trị phần trăm của số đó lớp 5
  • muốn tìm một số biết m/n của nó bằng a ta làm thế nào
  • Tìm giá trị của một số lớp 4
  • Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó
  • Tìm một số biết giá trị phân trăm của nó
  • Muốn tìm một số khi biết m của số đó là b ta tính
  • Muốn tìm một số khi biết m của nó là a, ta tính
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply