trang 89 bài 160 Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 | Bostonenglish.edu.vn

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 89 bài 160 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

1. Tính nhẩm :

a. 30000 + (20000 + 40000) =

30000 + 20000 + 40000 =

60000 – (30000 + 20000) =

60000 – 30000 – 20000 =

b. 40000 ⨯ 2 : 4 =

36000 : 6 ⨯ 3 =

20000 ⨯ 4 : 8 =

60000 : 3 : 2 =

2. Đặt tính rồi tính :

8526 + 1954

67426 + 7358

9562 – 3836

99900 – 9789

6204 ⨯ 6

8026 ⨯ 4

3. Tìm x :

a. 1996 + x = 2002

b. x ⨯ 3 = 9861

c. x : 4 = 250

4. Mua 5 bóng đèn phải trả 42 500 đồng. Hỏi mua 8 bóng đèn như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

1.

a. 30000 + (20000 + 40000) = 90000

Quảng cáo

30000 + 20000 + 40000 = 90000

60000 – (30000 + 20000) = 10000

60000 – 30000 – 20000  = 10000

b. 40000 ⨯ 2 : 4 = 20000

36000 : 6 ⨯ 3 = 18000

20000 ⨯ 4 : 8 = 10000

60000 : 3 : 2 = 10000

2. 

3.

(eqalign{
& a.1996 + x = 2002 cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 2002 – 1996 cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 6 cr} )

(eqalign{
& b.x times 3 = 9891 cr
& ,,,,x = 9891:3 cr
& ,,,,x = 3287 cr} )

(eqalign{
& c.x:4 = 250 cr
& ,,,,,,,,,x = 250 times 4 cr
& ,,,,,,,,,x = 1000 cr} )

4.

Tóm tắt

5 bóng đèn: 42 500 đồng

8 bóng đèn: ….. đồng?

Một bóng đèn hết số tiền là:

42 500 : 5 = 8500 đồng

Tám bóng hết số tiền là:

8500 x 8 = 68000 (đồng)

Đáp số: 68000 đồng

See more articles in the category: Tiếng anh
See also  Bản chất Tia hồng ngoại, Tia tử ngoại, Tính chất và Công dụng | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply