Trọn bộ SQL cơ bản qua 500 câu truy vấn dành cho người mới bắt đầu

Khóa học Trọn bộ SQL cơ bản qua 500 câu truy vấn dành cho người mới bắt đầu

SQL là một ngôn ngữ dùng trong việc truy vấn và phân tích dữ liệu. Hiện nay, không chỉ những vị trí kỹ thuật mới cần tới kiến thức về SQL, mà cả những vị trí business cũng tuyển những ứng viên có hiểu biết cơ bản về SQL bởi vì trong thời đại của dữ liệu, khả năng làm việc với dữ liệu và truy vấn dữ liệu đã trở thành một yêu cầu thiết yếu trong công việc. Để nâng cao kiến thức, rút ngắn thời gian làm việc với dữ liệu, tăng hiệu suất làm việc, chủ động hơn trong công việc, hãy trang bị cho mình kiến thức SQL ngay bây giờ.

Khóa học Trọn bộ SQL cơ bản qua 500 câu truy vấn dành cho người mới bắt đầu sẽ giúp bạn bắt đầu học và sử dụng kiến thức SQL một cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất với phương pháp giảng dạy hiệu quả đặc biệt của giảng viên Nguyễn Đức Thanh cùng chương trình được thiết kế cẩn thận, chi tiết. Để bắt đầu với khóa học này, bạn không nhất thiết phải có kiến thức lập trình VBA, kiến thức cơ bản về Excel sẽ đủ để bạn có thể bắt đầu ngay lập tức. Để giúp học viên bắt đầu khóa học một cách nhanh nhất, giảng viên đã thiết kế ra khóa học và công cụ hỗ trợ để học viên có thể học SQL và thực hành câu lệnh SQL ngay trong phần mềm Excel quen thuộc mà không phải mất thời gian cài đặt thêm các phần mềm cơ sở dữ liệu rất cồng kềnh, yêu cầu phần cứng laptop mạnh. Bạn có thể học SQL ngay trên phần mềm Excel quen thuộc của bạn mà không cần cài thêm bất cứ phần mềm bổ trợ đặc biệt nào, bởi vì, như mục tiêu đề ra của khóa học: Giảng viên muốn bạn có thể bắt đầu nhanh nhất, dễ nhất, hiệu quả nhất với những kiến thức SQL được trình bày trong khóa học.

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học​

 • Học viên cần có máy tính có kết nối Internet để học khoá học này
 • Máy tính có cài sẵn Excel phiên bản từ 2010 trở lên

Giới thiệu khóa học

Demo 01: Giới thiệu khóa học

YouTube video

Demo 02: Cách chèn dữ liệu từ 1 file Excel vào nhiều files Excel khác mà không cần mở files.

YouTube video

Nội dung chi tiết khóa học

0101 – Chú ý thực hiện trước khi học

0201 – Làm quen với cấu trúc bảng dữ liệu

0202 – Viết câu SQL truy vấn dữ liệu đầu tiên của bạn

0203 – Cách viết SQL truy vấn dữ liệu từ Workbook, Named Range

0204 – Bài tập luyện viết SQL

0205 – Truy vấn dữ liệu từ một vùng dữ liệu trên bảng tính

0206 – Truy vấn dữ liệu từ scoped Named Range trong Excel

0207 – Truy vấn dữ liệu từ bảng dữ liệu không có dòng tiêu đề

0208 – Đặt tên lại cột kết quả bằng từ khóa AS

0209 – Đặt tên lại cột kết quả kể cả khi tiêu đề đã tồn tại

0210 – Sử dụng fully-qualified name trong SQL, đặt alias cho bảng

0301 – Sắp xếp dữ liệu theo một cột

0302 – Sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột

0303 – Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự đảo ngược với từ khóa DESC

0304 – Cách sắp xếp dữ liệu khi dữ liệu nguồn không có tiêu đề

0305 – Lưu ý khi sử dụng alias của cột trong order by

0306 – Sử dụng TOP để giới hạn những kết quả trả về

0307 – Xử lý vấn đề với TOP 1

0308 – Trả về số dòng dữ liệu theo tỉ lệ phần trăm

0309 – Sử dụng Distinct trong SQL

0310 – Sử dụng Distinct với nhiều cột

0401 – Khởi động với Where clause

0402 – Luyện tập Where clause

0403 – Sử dụng Where Clause để lọc kết quả kinh doanh

0404 – Ứng dụng trong việc kiểm tra dữ liệu input

0405 – Lọc tên phim theo tiêu đề, theo thứ tự trong bảng chữ cái

0406 – Sử dụng Where Clause và toán tử LIKE

0407 – Sử dụng Where Clause với nhiều điều kiện – AND

0408 – Sử dụng Where Clause với nhiều điều kiện – OR

0409 – Sử dụng Where Clause – lồng ghép nhiều điều kiện, viết code dễ nhìn

0409 – Sử dụng Where Clause – lồng ghép nhiều điều kiện AND, OR

0410 – Sử dụng Where Clause kết hợp với toán từ IN để rút gọn code SQL

0411 – Sử dụng IN với dữ liệu text

0412 – Sử dụng NOT IN để lọc dữ liệu

0413 – Sử dụng toán tử BETWEEN để viết code SQL đơn giản hơn

0414 – Sử dụng NOT BETWEEN để lọc dữ liệu ngoài khoảng

0415 – Sử dụng BETWEEN với dữ liệu dạng Text

0416 – Sử dụng IS NULL và IS NOT NULL

0501 – Sử dụng toán tử LIKE để tìm từ có trong một cột

0502 – Sử dụng toán tử LIKE với ký tự đại diện gạch nối dưới chân (underscore)

0503 – Sử dụng toán tử LIKE pattern nâng cao

0504 – Sử dụng toán tử LIKE với pattern danh sách ký tự

0505 – Sử dụng toán tử LIKE với pattern danh sách ký tự số

0506 – Sử dụng toán tử LIKE với pattern tiêu đề không bắt đầu bằng chuỗi ký tự

0507 – Sử dụng toán tử LIKE với pattern tiêu đề không bắt đầu bằng số nhưng kết

0601 – Sử dụng function trong câu lệnh SQL

0602 – Sử dụng function trong câu lệnh, so sánh phân biệt chữ hoa chữ thường

0603 – Kết hợp function trong câu lệnh SQL

0604 – Kết hợp function trong câu lệnh SQL, sử dụng UCASE và LCASE

0701 – Thêm cột vào bảng kết quả.mp4

0702 – Sắp xếp lại thứ tự các cột trong bảng kết quả

0703 – Tạo và sử dụng các calculated columns

0704 – Tính toán nâng cao với Calculated Columns

0705 – Nối chuỗi để tạo ra cột mới

0706 – Định dạng số ở bảng kết quả

0707 – Định dạng dữ liệu ngay trong câu lệnh SQL

0708 – Câu lệnh điều kiện trong SQL

0709 – Sử dụng IIF kết hợp với OR.mp4

0710 – Sử dụng IN trong IIF thay cho OR

0711 – Sử dụng hàm SWITCH trong SQL

0801 – Xử lý null trong bảng dữ liệu

0802 – Xử lý null trong calculated Columns

0803 – Định dạng ngày tháng đơn giản trong câu lệnh SQL

0804 – Định dạng ngày tháng custom trong câu lệnh SQL

0805 – Trích xuất giá trị ngày, tháng, năm, ngày trong tuần từ cột ngày tháng

0806 – Trích xuất ra tên tháng bằng nhiều cách khác nhau

0807 – Hàm DatePart trong SQL

0808 – Hàm DateSerial trong SQL

0809 – Sử dụng các hàm thời gian trong Where Clause

0810 – Các hàm thời gian hiện tại

0811 – Sử dụng hàm DateAdd để cộng thời gian trong SQL

0812 – Tính tuổi bằng Datediff, cách xử lý sai lệch

0901 – Giới thiệu về các hàm aggregation trong SQL

0902 – Một số hàm aggregation đơn giản kết hợp với Where Clause

0903 – Giới thiệu về Group By

0904 – Tổng hợp dữ liệu theo điều kiện phức tạp

0905 – Tổng hợp dữ liệu dựa trên Calculated Columns

0906 – Sử dụng Having để lọc điều kiện trên aggregation

0907 – Thứ tự các từ khóa trong một câu lệnh SQL

0908 – Sử dụng Pivot trong SQL

0909 – Chỉnh định ra cột cần lấy trong Pivot

0910 – Thay thế giá trị vào những ô Null trong kết quả Pivot

0911 – Thêm aggregation level vào bảng Pivot

0912 – Cách sử dụng Union để nối nhiều bảng dữ liệu

0913 – Sử dụng Union All để tạo báo cáo

0914 – Thêm điều kiện Where vào câu lệnh SQL tạo báo cáo

0915 – Thêm cột phụ để sắp xếp báo cáo và dòng tổng hợp đúng thứ tự

0916 – Giới thiệu kỹ thuật sử dụng Sub query

1001 – Lab 01 Báo cáo với sub total, grand total bằng SQL

1101 – Query dữ liệu từ nhiều file khác nhau bằng Union ALL không cần mở files

1102 – Xử lý dữ liệu trong trường hợp bảng tính không có dòng tiêu đề

1103 – Query dữ liệu từ file Excel và file CSV đồng thời

1201 – Sử dụng Insert into để ghi dữ liệu vào bảng tính Excel

1202 – Thêm cột tùy chỉnh vào bảng với insert into

1203 – Xóa dữ liệu từ file Excel với SQL và những lưu ý

1204 – Thêm dữ liệu từ một sheet khác bằng Insert

1205 – Thêm dữ liệu mới vào file Excel bằng Select Into

1301 – Mối quan hệ giữa các bảng, Database Diagram, Primary Key, Foreign Key

1302 – Inner join cơ bản, tra cứu dữ liệu từ bảng khác

1303 – Inner join nhiều bảng dữ liệu, lưu ý sự khác biệt trong SQL Server

1304 – Kết hợp điều kiện Where trong câu SQL có Inner Join

1305 – Left outer join và right outer join

1306 – Lọc dữ liệu chỉ có trong bảng này mà không có trong bảng khác

1307 – Giả lập FULL JOIN trong phiên bản SQL trên Excel

1308 – Lưu ý khi sử dụng UNION và JOIN

1401 – Giới thiệu về Sub query trong SQL

1402 – Tính toán với Sub query

1403 – Sử dụng từ khóa ALL để so sánh dữ liệu với Sub query

1404 – Nested Sub query

1405 – Sử dụng từ khóa ANY để so sánh dữ liệu với Sub query

1406 – Sử dụng từ khóa IN với sub query trong Where Clause

​1501 – Import dữ liệu vào SQL Server Management Studio

1502 – Excel Kết nối và query dữ liệu đến SQL Server

1601 – Viết câu lệnh Update để cập nhật dữ liệu

1701 – Lab 02 – Chèn dữ liệu từ 1 file Excel vào nhiều files Excel trong nhiều thư mục khác nhau không cần mở file

Giảng viên khoá học

Kinh nghiệm

 • GĐ OSSTech Ltd: công ty phần cứng và giải pháp MES (Manufacturing Execution System), giải pháp Internet of Things
 • PGĐ DMS Ltd: chuyên giải pháp ERP Epicor cho doanh nghiệp sản xuất
 • Assistant to General Manager Catthaicorp, leading manufacturer in supporting industry of Vietnam
 • Founder Học Excel Online, nền tảng training nâng cao hiệu suất làm việc
 • RPA Head Consultant, EKCG (Munich, Đức), tư vấn giải pháp Robotics Process Automation tự động hoá quy trình và nâng cao năng suất lao động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Retails, Automobile, Banking, Telecommunication
 • IT Consultant, KPMG Europe LLP (Munich, Đức), SAP Automation, Digital Transformation

Khách hàng tư vấn

 • Tại Đức: Boehringer Ingelheim, Bosch, Rolls-Royce Power Systems, Hypothekenbank, Sanofi, MTU, Schwarz-Gruppe, Lidl
 • Tại Ý: MTU Italia
 • Tại Việt Nam: FPT Software, Vietinbank, Vietcombank, Messer, Shinhanbank, Pepperl+Fuchs, Essons, Cát Thái, HP

Học vấn

 • Master in Strategic Information Systems, Frankfurt University of applied Sciences, Đức
 • Bachelor in Business Information Systems, Frankfurt University of applied Sciences, Đức
 • Erasmus Mundus Scholarship, London Metropolitan University, Anh Quốc
 • Bachelor International Business Law, Foreign Trade University, Việt Nam

Xuất bản quốc tế (Co-author)

See more articles in the category: Wiki
See also  Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2020 - 2021 - Đề minh họa ôn thi vào lớp 10 năm 2020 | Bostonenglish.edu.vn

Leave a Reply