Trưởng Bộ Môn Tiếng Anh Là Gì | Bostonenglish.edu.vn

Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội, các đơn vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo nhằm giúp người dịch tiếng Anh dùng đúng thuật ngữ như quy định và thống nhất các thuật ngữ với nhau khi cùng nhau dịch cùng loại tài liệu. Đây là quy định rất hữu ích, ngoài ra, chúng ta có thể nhân ra đối với các trường đại học khác.

Phạm vi áp dụng: Tất cả các đơn vị, thành viên thuộc ĐHQGHN, các chức danh lãnh đạo, áp dụng lên các tài liệu của các cơ quan này

Sau đây là văn bản áp dụng, chúng ta cùng đọc.

1. Tên giao dịch quốc tế của ĐHQGHN và chức danh của Ban giám đốc ĐHQGHN Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu có) Đại học Quốc gia Hà Nội Vietnam National University, Hanoi VNU (ĐHQGHN) Giám đốc ĐHQGHN President of Vietnam National University, Hanoi Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN Permanent Vice President of Vietnam National University, Hanoi Phó Giám đốc ĐHQGHN Vice President of Vietnam National University, Hanoi 2. Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của Văn phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu có) Văn phòng Office of the President Chánh văn phòng Chief of Office of the President Phó chánh văn phòng Deputy Chief of Office of the President Ban Tổ chức cán bộ Organization-Personnel Department Ban Đào tạo Academic Affairs Department Ban Khoa học công nghệ Science and Technology Department Ban Chính trị & Công tác học sinh sinh viên Political-Students Affairs Department Ban Quan hệ quốc tế International Relations Department Ban Kế hoạch tài chính Planning-Finance Department Ban Xây dựng Construction Department Ban Thanh tra Inspection Department Trưởng ban Director Phó trưởng ban Vice Director 3.

See also  Dystopian là gì trong khoa học viễn tưởng? – sách bookism | Bostonenglish.edu.vn

Xem thêm: Come On Là Gì – Com’on Có Nghĩa Là Gì

Xem thêm: Softball Là Gì – Softball: Bóng Chày Quý Bà” Ở Sea Games 28

Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trường Đại học thành viên của ĐHQGHN

Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu có) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên VNU University of Science VNU-HUS Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn VNU University of Social Sciences and Humanities VNU-USSH Trường Đại học Ngoại ngữ VNU University of Languages and International Studies VNU-ULIS Trường Đại học Công nghệ VNU University of Engineering and Technology VNU-UET Trường Đại học Kinh tế VNU University of Economics and Business VNU-UEB Trường Đại học Giáo dục VNU University of Education VNU-UED Hiệu trưởng Rector Phó Hiệu trưởng Vice Rector Phòng chức năng Office Trưởng phòng Head of Office Phó trưởng phòng Deputy Head of Office Khoa trực thuộc trường Faculty Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm khoa Dean/Associate Dean Bộ môn Department Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm bộ môn Dean/Associate Dean 4. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Viện nghiên cứu của ĐHQGHN Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu có) Viện Công nghệ thông tin VNU Information Technology Institute VNU-ITI Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học VNU Institute of Microbiology and Biotechnology VNU-IMBT Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển VNU Institute of Vietnamese Studies and Development Sciences VNU-IVIDES Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục VNU Institute for Education Quality Asurance VNU-INFEQA Viện Tin học Pháp ngữ VNU Francophone Institute for Informatics VNU-IFI Viện trưởng Director Phó viện trưởng Vice-Director Phòng chức năng Office/Division Trưởng/Phó trưởng phòng Head/Deputy Head of Office/Division 5. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các khoa trực thuộc ĐHQGHN Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu có) Khoa Luật VNU School of Law VNU-LS Khoa Quản trị kinh doanh VNU School of Business VNU-HSB Khoa Sau đại học VNU School of Graduate Studies VNU-SGS Khoa Quốc tế VNU International School VNU-IS Khoa Y – Dược VNU School of Medicine and Pharmacy VNU-SMP Chủ nhiệm khoa Dean Phó chủ nhiệm khoa Vice Dean Phòng chức năng Office/Division Trưởng/Phó trưởng phòng Head/Deputy Head of Office/Division Bộ môn Department Trưởng/Phó trưởng bộ môn Head/Deputy Head of Department Center 6. Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trung tâm nghiên cứu và dịch vụ và các đơn vị trực thuộc khác tại ĐHQGHN Tên tiếng Việt Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) Viết tắt (nếu có) Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á VNU Asia Research Center VNU-ARC Trung tâm Nhân lực quốc tế VNU Center for International Manpower VNU-CIM Trung tâm Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm VNU Center for Education Technology and Career Development VNU-ETC Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị VNU Training Center for Teachers of Political Theory VNU-TPT Trung tâm Nghiên cứu Đô thị VNU Center of Urban Studies VNU-CUS Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Phát triển đô thị đại học VNU Center for Training Services and University City Development VNU-TSU Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao VNU Physical Education and Sports Center VNU-PES Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ĐHQGHN VNU National Defense and Security Training Center VNU-NDS Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo VNU Center for Sea and Island Research VNU-SIREC Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường VNU Center for Natural Resources and Environmental Studies VNU-CRES Trung tâm Quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu VNU International Center for Advanced Research on Global Change VNU-ICARGC Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ VNU Center for Women’s Studies VNU-CWS Trung tâm Thông tin – Thư viện VNU Library and Information Center VNU-LIC Trung tâm Phát triển hệ thống VNU Center for Systems Development VNU-CSD Tạp chí Khoa học VNU Journal of Science VNU-JS Trung tâm Hỗ trợ sinh viên VNU Center for Student Services VNU-CSS Nhà xuất bản VNU Publishing House VNU-PuH Nhà In VNU Printing House VNU-PrH Ban Quản lý và phát triển dự án VNU Project Management and Development Unit VNU-PMU Văn phòng hợp tác ĐHQGHN và ĐH Kyoto VNU Vietnam National University, Hanoi – Kyoto University Collaboration Ofice VNU-VKCO Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin VNU Center for Applied Information Technology VNU-CAIT Trung tâm Truyển thông và Quan hệ Công chúng VNU Center for Mass Communication and Public Relations VNU-VIMASSCOM Giám đốc Trung tâm/đơn vị Director Phó giám đốc Trung tâm/đơn vị Vice Director Phòng chức năng Office/Division Trưởng/Phó trưởng phòng Head/Deputy Head of Office/Division

Xem toàn bộ văn bản về quyết định số 3502 /ĐHQGHN-QHQT về đặt tên giao dịch quốc tế tại đây.

See more articles in the category: Tiếng anh

Leave a Reply