Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh, người ta sản xuất được 73,5 tấn | Bostonenglish.edu.vn

Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh, người ta sản xuất được 73,5 tấn axit sunfuric.. Bài 5.7 Trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9 – Bài 5: Luyện tập : Tính chất hóa học của oxit và axit

Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh, người ta sản xuất được 73,5 tấn axit sunfuric.

a)  Tính hiệu suất của quá trình sản xuất axit sunfuric.

b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 50% thu được từ 73,5 tấn H2SO4 đã được sản xuất ở trên.

Trả lời                    

a) Khối lượng lưu huỳnh chứa trong 80 tấn quặng:

({m_S} = {{80 times 40} over {100}} = 32) (tấn)

Điều chế H2SO4  theo sơ đồ sau

(S to S{O_2} to S{O_3} to {H_2}S{O_4})

32g                                     98g

Quảng cáo

32 tấn                                ? tấn 

({m_{{H_2}S{O_4}}} = {{32 times 98} over {32}} = 98) (tấn )

Hiệu suất phản ứng: (H = {{73,5} over {98}} times 100 = 75% )

b) Khối lượng dung dịch H2SO50% thu được :

100 tấn dung dịch có 50 tấn H2SO4

x tấn       ( leftarrow )               73,5 tấn 

(x = {{73,5 times 100} over {50}} = 147)( tấn)

See also  Hướng dẫn cách sử dụng hàm UPPER trong Excel | Bostonenglish.edu.vn

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply