Vẽ hình biểu diễn của một hình lục giác đều. | Bostonenglish.edu.vn

Vẽ hình biểu diễn của một hình lục giác đều.. Bài 2.34 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hình học 11 – Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Vẽ hình biểu diễn của một hình lục giác đều.

Với hình lục giác đều ABCDEF ta nhận thấy:

–  Tứ giác OABC  là hình bình hành ( vừa là hình thoi);

–  Các điểm D, E, F  lần lượt là các điểm đối xứng của các điểm A, B, C qua tâm O

Từ đó suy ra cách vẽ hình biểu diễn của lục giác đều ABCDEF như sau: (h.2.54) 

–  Vẽ hình bình hành O’A’B’C’ biểu diễn cho hình bình hành OABC..

–  Lấy các điểm D’, E’, F’  lần lượt đối xứng của A’, B’, C’ qua tâm O’, ta được hình biểu diễn A’B’C’D’E’F’ của hình lục giác đều ABCDEF.

Chú ý. Ta có thể vẽ hình biểu diễn hình lục giác đều dựa trên sự phân tích sau đây ở hình thực ABCDEF (h.2.53)  :

Quảng cáo

–  Tứ giác ABDE là hình chữ nhật;

–  Gọi I là trung điểm của cạnh AE và H là trung điểm của cạnh BD;

–  Các điểm F và C đối xứng của O lần lượt qua I và H.

Từ đó ta có cách vẽ sau đây:

–  Vẽ hình bình hành A’B’D’E’ biểu diễn cho hình chữ nhật ABDE

–  Gọi I’ và H’ lần lượt là trung điểm của A’E’và B’D’.

See also  Android Ndk Là Gì - Sử Dụng Code C/C++ Trong Phát Triển App | Bostonenglish.edu.vn

–  Gọi F’ đối xứng với O’ qua I’ và C’ đối xứng với O’ qua H’, ta được  hình biểu diễn A’B’C’D’E’F’ của hình lục giác đều.

See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply