Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O – Zn + HNO3 ra NH4NO3 | Bostonenglish.edu.vn

Zn + HNO3 ra NH4NO3

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O được Bostonenglish biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh viết và cân bằng phản ứng Zn tác dụng HNO3 loãng sản phẩm thu được muối NH4NO3. Hy vọng với hướng dẫn chi tiết các bước cân bằng các bạn học sinh sẽ biết cách vận dụng làm các dạng bài tập tương tự. Mời các bạn tham khảo.

zn + hno3 ra nh4no3

zn + hno3 ra nh4no3

Bạn đang xem: Zn + HNO3 ra NH4NO3

Zn tác dụng HNO3 ra NH4NO3

Phương trình phản ứn Zn tác dụng HNO3

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Hướng dẫn chi tiết cân bằng phản ứng Zn tác dụng HNO3

Cân bằng phương trình phản ứng Zn + HNO3 ra NH4NO3

Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Zn và HNO3

Nhiệt độ thường

Phương trình ion rút gọn Zn + HNO3

Phương trình phân tử phản ứng Zn tác dụng HNO3

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Phương trình ion rút gọn:

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho HNO3 (axit nitric) tác dụng vói Zn (kẽm) tạo thành H2O (nước) và Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat)
Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Phương trình để tạo ra chất HNO3 (axit nitric) (nitric acid)

NH4NO3 → 9H2+ 2HNO3 + 4N2 H2+ 3NO2 → 2HNO3 + NO 3HNO2 → H2+ HNO3 + 3NO

Phương trình để tạo ra chất Zn (kẽm) (zinc)

2Al + 3Zn(NO3)2 → 3Zn + 2Al(NO3)3 2H2+ 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn C + ZnO → CO + Zn

Phương trình để tạo ra chất H2O (nước) (water)

3NH4NO3 + CH2 → 7H2+ 3N2 + CO2 HCl + NaOH → H2+ NaCl 3BaO + 2H3PO4 → 3H2+ Ba3(PO4)2

Phương trình để tạo ra chất NH4NO3 (amoni nitrat) (ammonium nitrate)

2AgNO3 + H2+ HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4 4AgNO3 + 3CH3CHO + 5NH3 → 4Ag + 3NH4NO3 + 3CH3COONH4 6HNO3 + [Cu(NH3)4](OH)2 → Cu(NO3)2 + 2H2+ 4NH4NO3

Phương trình để tạo ra chất Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) ()

Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2 2HNO3 + ZnO → H2+ Zn(NO3)2 10HNO3 + 4Zn → 3H2+ NH4NO3 + 4Zn(NO3)2

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho phương trình hóa học: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

Tổng hệ số của phương trình là

A. 22.

B. 24.

C. 25.

D. 26.

Xem đáp án

Đáp án A: 4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Câu 2. Hoà tan hết hỗn hợp X gồm Zn và ZnO trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy không có khí bay ra và trong dung dịch chứa 113,4 gam Zn(NO3)2 và 8 gam NH4NO3. Phần trăm khối lượng Zn trong X là

See also  Cách thêm đường trung bình/đường tổng số vào biểu đồ trong Excel

A. 33,33%

B. 66,67%

C. 61,61%

D. 50,00%

Xem đáp án

Đáp án C

nZn(NO3)2 = 0,6 mol; nNH4NO3 = 0,1 mol

ZnO tác dụng với HNO3 không sinh ra sản phẩm khử vì đã đạt số oxi hóa tối đa

Bảo toàn e: 2.nZn = 8.nNH4NO3 => nZn = 4.0,1 = 0,4 mol

Bảo toàn nguyên tố Zn: nZn(NO3)2 = nZn + nZnO => nZnO = 0,6 – 0,4 = 0,2 mol

%mZn = (0,4.65)/(0,4.65 + 0,2.81).100%=61,61%

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí X duy nhất (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 39,8 gam chất rắn. Khí X là:

A. NO2

B. N2

C. N2O

D. NO

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Xem đáp án

Đáp án B

Chất rắn khan thu được chứa Zn(NO3)2 và có thể có NH4NO3.

Ta có: nZn(NO3)2 = nZn = 0,2 mol

Giả sử 1 phân tử khí trao đổi n electron.

BT electron: n e cho = n e nhận => 2nZn = 8nNH4NO3 + n.n khí => 2.0,2 = 8.0,025 + n.0,02

=> n = 10 => X là N2

Câu 4. Hợp chất nào sau đây được dùng trong y học để làm thuốc giảm đau dây thần kinh và chữa bệnh eczema?

A. ZnO

B. FeO

C. CuO

D. NiO

Câu 5. Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là

A. 29,25.

B. 48,75.

C. 32,50.

D. 20,80.

Câu 6. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho Zn vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(2) Cho bột Mg vào lượng dư dung dịch HCl.

(3) Dẫn khí H2 dư qua ống sứ chứa bột Fe2O3 nung nóng.

(4) Cho Ca vào lượng dư dung dịch CuSO4.

(5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/

Xem đáp án

Đáp án B

(1) Zn + Fe2(SO4)3 dư → ZnSO4 + 2FeSO4 => không thu được kim loại

(2) Mg+ 2HCl dư → MgCl2 + H2 => không thu được kim loại

(3) H2 dư + Fe2O3 → Fe + H2O => thu được kim loại Cu

(4) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

CuSO4 + Ca(OH)2 → Cu(OH)2 + CaSO4

=> không thu được kim loại

(5) Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag => thu được kim loại Ag

Vậy có 2 thí nghiệm thu được kim loại sau phản ứng là (3) và (5)

………………………………………….

Bostonenglish đã gửi tới bạn Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O được Bostonenglish biên soạn. Nội dung tài liệu giúp các bạn biết cách viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho Zn tác dụng với HNO3 loãng, sản phẩm sau phản ứng thu được muối NH4NO3.

Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Zn + HNO3 = Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
  • Zn + HNO3 ra N2
  • zn+hno3=zn(no3)2+nh4no3+h2o thăng bằng e
  • zn + hno3 loãng
  • zn + hno3 loãng ra n2
  • zn + hno3 đặc
  • al + hno3 ra nh4no3
  • Zn HNO3 chất khử
See more articles in the category: Wiki

Leave a Reply